Aktuality a oznamy

Sekcia
#oznam

Publikované
8. feb. 2016

Posledný deň otvorených dverí FM sa koná 10.3.'16

Zaujala Vás ponuka študijných programov našej fakulty, príďte sa osobne informovať o možnostiach štúdia na našej fakulte.

Posledný tohtoročný deň otvorených dverí Fakulty manažmentu Prešovskej univerzity Prešove sa uskutoční 10. marca 2016 v čase od 10.00 hod. (s predpokladaným trvaním do 12.00 hod.) v AULE č. M120 v novej budove fakulty na ul. Konštantínovej 16.

Príhovor pána dekana a hlavné vstupy sa budú realizovať o 10.00 a 11.00 hod.

Deň otvorených dverí bude obsahovať predovšetkým informácie o :

  • Prešovskej univerzite v Prešove Fakulte manažmentu, o jej poslaní, genéze a súčasnom stave,
  • prijímacom konaní na bakalárske štúdium na Fakultu manažmentu bez vykonávania prijímacích skúšok – výlučne na základe výsledkov strednej školy a možnosti vykonania SCIO testu
  • akreditovanom bakalárskom štúdiu (Bc.) a študijných programoch Manažment v študijnom odbore 3.3.15 Manažment; Turizmus, hotelierstvo a kúpeľníctvo v študijnom odbore 8.1.1 Cestovný ruch; Environmentálny manažment v študijnom odbore 4.3.3 Environmentálny manažment
  • špecifickom modeli prijímacieho konania na magisterský stupeň štúdia akreditovanom magisterskom štúdiu (Mgr.) a študijných programoch Manažment v študijnom odbore 3.3.15 Manažment; Environmentálny manažment v študijnom odbore 4.3.3 Environmentálny manažment,
  • akreditovanom doktorandskom štúdiu („PhD.“) a študijnom programe Manažment v študijnom odbore 3.3.15 Manažment,
  • akreditovanom vykonávaní rigoróznych skúšok a obhajob rigoróznych prác so získaním titulu „PhDr.“ v štud. odbore 3.3.15 Manažment; so získaním titulu „RNDr.“ v štud. odbore 4.3.3 Environmentálny manažment.
  • systéme štúdia na Fakulte manažmentu v komparácii so systémom vysokoškolského štúdia vo vyspelej časti sveta (vo vzťahu k systému v EÚ a USA,...),
  • profile našich absolventov a hlavných oblastiach a predpokladoch ich uplatnenia na trhu práce a súvisiacich problémoch,
  • ďalších dimenziách zabezpečenia štúdia (o priestorovom a materiálno-technickom, knižnično-informačnom zabezpečení, možnostiach športových aktivít a pod.).