Aktuality a oznamy

Sekcia
#pre_uchádzačov

Publikované
20.05.2019

Prečo študovať Environmentálny manažment na Fakulte manažmentu

O význame environmentalistiky a jej pozitívnych dôsledkoch a nevyhnutnosti environmentálneho manažmentu (vrátane environmentálneho účtovníctva a financií, environmentálneho marketingu, práva, atď.) v podmienkach konkrétnych problémov firiem aj spoločnosti v tejto oblasti, aj v kontexte globalizácie povedomia a životne potrebných stratégií podnikania „environmental friendly“ a nevyhnutnosti produktov s týmito atribútmi – niet dnes pochýb.

https://www.studujmanazment.sk/images/aktuality/enviro-fm.jpg

Oproti iným environmentálne ladeným študijným programom, má náš program vyššie zastúpenie ekonomicko-manažérskych disciplín, práve pre zvýšenie uplatniteľnosti absolventa na trhu práce, vďaka dostatočne širokému rozhľadu aj v oblasti ekonómie, manažmentu a regionálneho rozvoja.

Uplatnenie absolventa v ekonomicko – prírodovedeckom študijnom programe Environmentálny manažment

Absolvent bakalárskeho štúdia je profilovaný pre možnosť uplatnenia sa (v závislosti od jeho osobnostných a skúsenostných predpokladov) ako environmentálny manažér, t.j. riadiaci a koordinačný pracovník v oblasti starostlivosti o životné prostredie, aj v oblastiach environmentalistiky a ekonomiky vo vzťahu k životnému prostrediu. Rozvíjané sú schopnosti zakladať a manažovať podnikateľské subjekty v rôznych oblastiach ekobiznisu: environmentálne služby, environmentálne poradenstvo, ako aj v priemyselných podnikoch. Široký základ ekonomických a manažérskych disciplín vytvára predpoklady pre uplatnenie sa absolventov aj v ostatných podnikateľských subjektoch na pozícii ekonóm - manažér s vedomosťami v oblasti udržateľného rozvoja subjektov a vysokým stupňom environmentálneho povedomia. Absolvent je pripravovaný pre možnosti participovať na príprave environmentálnych projektov, hľadať príležitosti pre financovanie environmentálnych projektov a kvantifikovať vplyvy na životné prostredie.

Absolventi magisterského štúdia sa môžu, v prípade osobnostných predpokladov a skúseností, uplatniť na vyšších ekonomických a manažérskych pozíciách. Absolvent ovláda systém progresívneho riadenia, rozhodovania, koordinovania a kontroly zdrojov, procesov a vzťahov organizácií zameraných na riešenie environmentálnych problémov. Pozná a využíva systémy environmentálneho manažérstva a environmentálneho auditu, vyplývajúce z celosvetovo uznávaných dokumentov. Na základe doktorského rigorózneho konania môže absolvent získať akademický titul „RNDr.“ .

Absolventi doktorandského štúdia sa môžu uplatniť na univerzitách a ďalších vedecko-výskumných pracoviskách, a tiež na tých špičkových odborných pozíciách v manažmente organizácií v praxi, kde tento najvyšší stupeň štúdia spolu s osobnostnými predpokladmi je vyžadovaný.

Čo budeš študovať

Jednotky študijného programu Environmentálny manažment vyplývajú z jadra vedomostí študijného odboru. Jednotky sú zostavené tak, aby študent v 6. semestri ukončil štúdium získaním titulu Bc. a mohol sa uplatniť na trhu práce alebo pokračovať v štúdiu na magisterkom stupni v rovnakom alebo príbuznom študijnom odbore. Veľký význam pri environmentálnom vzdelávaní prikladáme aj komunikácii s externým prostredím. Dynamika zmien – nielen legislatívnych, či spoločenských – nás motivuje k neustálej snahe o skvalitňovanie environmentálneho vzdelávania, modifikácii obsahov študijných predmetov i zavádzaní nových predmetov tak, aby reflektovali na aktuálne spoločenské dianie, trendy vzdelávania a implementovanie vedeckých výsledkov do edukačného procesu; a zároveň maximalizovali uplatniteľnosť absolventov v odbore. Tomu napomáhajú aj vybrané prednášky a diskusie s odborníkmi z praxe, či výskumnými pracovníkmi z rôznych aj zahraničných univerzít. Kontakt s praxou tiež zabezpečujeme organizovaním exkurzií do podnikov, ktoré pri svojich činnostiach uplatňujú princípy udržateľnosti a ochrany životného prostredia.

Uplatnenie

Absolvent 1. stupňa študijného programu Environmentálny manažment disponuje súborom vyvážených poznatkov z prírodných, technických a spoločenských vied, vrátane práva a ekonomiky životného prostredia. Na základe nich dokáže identifikovať základné problémy životného prostredia a ich pôsobenie na človeka a na ostatné zložky životného prostredia, posúdiť a navrhnúť efektívne a šetrné možnosti riešenia. Má prehľad o environmentálnej legislatíve Slovenskej republiky, dokáže poskytovať informácie účastníkom starostlivosti a ochrany životného prostredia a usmerňuje napĺňanie cieľov environmentálnej politiky. Osobitný dôraz je kladený na osvojenie si manažérskych znalostí, posudzovanie vplyvov na životné prostredie, environmentálnych manažérskych a auditorských systémov, geografických informačných systémov, ako aj ďalšej horizontálnej legislatívy životného prostredia vyplývajúcej zo záväzkov SR v EÚ. Absolvent môže vykonávať odborné a riadiace činnosti na úrovni štátnej správy, miestnej samosprávy, v treťom sektore i v hospodárskej sfére na strednej a vyššej riadiacej úrovni, uplatní sa tiež v organizáciách zameraných na ochranu životného prostredia, v projekčnej a výrobnej sfére. Rozhodujúce z hľadiska uplatnenia je nadobudnutie vyváženého prehľadu o podstate problémov životného prostredia v celej šírke problematiky a poznatkov o riadiacich nástrojoch pre riešenie problémov v inžiniersko-technickej, biologicko-ekologickej a aj právno-ekonomickej oblasti.

Absolventi programu by teda mali mať dostatok vedomostí a zručností uplatniť sa nielen ako environmentálni manažéri, ale aj ako "klasickí" manažéri, či ekonómovia. V tom je možno ešte vyššia pridaná hodnota tohto študijného programu, pretože takýto manažér alebo ekonóm môže realizovať informované a zodpovedné rozhodnutia berúc do úvahy dopady svojich rozhodnutí na životné prostredie.