Aktuality a oznamy

Sekcia
#pre_uchádzačov

Publikované
05.11.2018

Dni otvorených dverí na Fakulte manažmentu 2018/2019

Deň otvorených dverí (DOD) Fakulty manažmentu sa bude konať v termínoch:

 • 11.12.2018 (utorok) o 10.00 hod. s predpokladaným trvaním do 12.00 hod. v aule M. Bosáka M120 (budova FM, ul. Konštantínova 16)

 • 15.1.2019 (utorok) o 10.00 hod. s predpokladaným trvaním do 12.00 hod. v aule M. Bosáka M120 (budova FM, ul. Konštantínova 16)

 • 13.2.2019 v rámci celouniverzitného Dňa otvorených dverí Prešovskej univerzity, v aule č.103 v areáli VŠA, ul. 17. novembra)

 • 5.3.2019 (utorok) o 11.00 hod. s predpokladaným trvaním do 12.00 hod. v aule M. Bosáka M120 (budova FM, ul. Konštantínova 16)Deň otvorených dverí bude obsahovať predovšetkým informácie o:

 • Fakulte manažmentu o jej poslaní, genéze a súčasnom stave;
 • prijímacom konaní na bakalárske štúdium bez vykonávania prijímacích skúšok – výlučne na základe výsledkov strednej školy a možnosti vykonania SCIO testu;
 • bakalárskom štúdiu („Bc.“) a študijných programoch:
  • Manažment v študijnom odbore 3.3.15 Manažment,
  • Turizmus, hotelierstvo a kúpeľníctvo v študijnom odbore 8.1.1 Cestovný ruch,
  • Environmentálny manažment v študijnom odbore 4.3.3 Environmentálny manažment;
 • magisterskom štúdiu („Mgr.“), o špecifickom modeli prijímacieho konania na magisterský stupeň štúdia a študijných programoch:
  • Manažment v študijnom odbore 3.3.15 Manažment,
  • Environmentálny manažment v študijnom odbore 4.3.3. Environmentálny manažment;
 • doktorandskom štúdiu („PhD.“) a študijných programoch;
  • Manažment v študijnom odbore 3.3.15 Manažment,
  • Environmentálny manažment v študijnom odbore 4.3.3. Environmentálny manažment;
 • vykonávaní rigoróznych skúšok a obhajob rigoróznych prác so získaním titulu „PhDr.“ v študijnom odbore Manažment a titulu „RNDr.“ v študijnom odbore Environmentálny manažment;
 • systéme štúdia na fakulte v komparácii so systémom vysokoškolského štúdia vo vyspelej časti sveta (vo vzťahu k systému v Európskej únii a USA,...);
 • profile našich absolventov a predpokladoch ich uplatnenia na trhu práce a pod.;
 • ďalších dimenziách zabezpečenia štúdia (o priestorovom a materiálno-technickom, knižnično-informačnom zabezpečení, možnostiach športových aktivít, ubytovania a pod.).