Ponuka štúdia

Prečo študovať environmentálny manažment?

Environmentálny manažment je zelená pre tvoju budúcnosť!

Katedra environmentálneho manažmentu je najmladšou katedrou Fakulty manažmentu Prešovskej univerzity v Prešove. Bola zriadená v roku 2011 ako katedra s prevažujúcou výskumnou profiláciou. Členovia katedry sa však už dlhoročne venujú problematike environmentálneho manažmentu a vo významnej miere sa mu venujú vo vzdelávacej, výskumnej a publikačnej činnosti.

Vďaka dynamickému rozvoju, zameranému najmä na vedecký výskum a na dosahovanie vysokých akademických štandardov, máme akreditované všetky stupne štúdia študijného programu Environmentálny manažment v študijnom odbore Ekologické a environmentálne vedy.

Ponúkame vysoko atraktívne študijné programy:

 • Bakalárske štúdium v 1.stupni „Bc.“ ekonomicko-prírodovedecký študijný program Environmentálny manažment v študijnom odbore Ekologické a environmentálne vedy (v dennej aj v externej forme; v slovenskom aj v anglickom jazyku);

Profilujúcimi predmetmi bakalárskeho študijného programu sú napr.: Manažment prírodných zdrojov, Udržateľný rozvoj, Ekonomika životného prostredia, Environmentálny marketing, Environmentálna psychológia ...

 • Magisterské štúdium v 2. stupni štúdia „Mgr.“ ekonomicko-prírodovedecký študijný program Environmentálny manažment v študijnom odbore Ekologické a environmentálne vedy (v dennej aj v externej forme; v slovenskom aj v anglickom jazyku); s možnosťou získať akademický titul "RNDr." v ekonomicko-prírodovedeckom študijnom programe Environmentálny manažment  na základe rigorózneho konania

Profilujúcimi predmetmi magisterského študijného programu sú napr.: Posudzovanie vplyvov na životné prostredie, Integrované manažérske systémy, Počítačová podpora riadenia environmentálnych projektov, Environmentálne právo Európskej únie, Environmentálna certifikácia a audit ...

 • Doktorandské štúdium v 3. stupni štúdia „PhD.“ – ekonomicko-prírodovedecký študijný program Environmentálny manažment v študijnom odbore Ekologické a environmentálne vedy (v dennej aj v externej forme; v slovenskom aj v anglickom jazyku).

Tieto študijné programy v sebe efektívne prepájajú prírodovedecký a ekonomicko-manažérsky prístup, čo vytvára predpoklady pre zaujímavé možnosti uplatnenia sa na trhu práce a širokú sféru pôsobnosti absolventov.  

Vzhľadom na prierezovosť problematiky environmentálneho manažmentu sa absolventi môžu uplatniť sa v širokej škále povolaní. Štúdium vytvára vzdelanostné predpoklady pre možnosti uplatnenia sa ako environmentálny manažér, t. j. riadiaci a koordinačný pracovník v oblasti starostlivosti o životné prostredie, v oblastiach environmentalistiky a ekonomiky vo vzťahu k životnému prostrediu, v ekobiznise, ale aj v užšie špecializovaných profesiách typu špecialista posudzovania vplyvov na životné prostredie (EIA), špecialista na spoločenskú zodpovednosť (CSR),  odborný pracovník verejnej správy pre ochranu životného prostredia, inšpektor životného prostredia a pod..

Katedra environmentálneho manažmentu, ktorá zabezpečuje študijné programy:

 • intenzívne rozvíja spoluprácu so zahraničnými i domácimi univerzitnými a výskumnými pracoviskami, kde môžu študenti absolvovať časť štúdia v rámci výmenných pobytov a stáží;
 • dlhodobo spolupracuje s externým podnikateľským prostredím a verejným sektorom,  kde študenti môžu realizovať vlastný výskum a vykonávať celosemestrálnu prax;
 • pozýva na svoju pôdu prednášať mnohé zaujímavé osobnosti – odborníkov z praxe;  
 • zabezpečuje pre študentov terénne cvičenia a exkurzie, ktoré sú neoddeliteľnou a prirodzenou súčasnosťou vzdelávacieho procesu;  
 • zapája študentov aj do vedeckej a publikačnej činnosti;
 • má k dispozícii  Laboratórium environmentálnych analýz, ktoré ponúka možnosti praktického vzdelávania, ale poskytuje aj základňu vedeckého bádania a pedologických analýz.

Problematika environmentu:

 • je témou súčasnosti, ale nevyhnutnosťou pre budúcnosť;
 • je vo vyspelej Európe prioritou,
 • je a dlhodobo bude v centre pozornosti;
 • stala sa prirodzenou súčasťou cieľov nadnárodných, národných i regionálnych autorít;
 • preniká do mnohých sfére ekonomického i spoločenského života kde vzniká veľký tlak na „ozelenenie“ ekonomických aktivít;
 • vytvára priestor pre vznik nových pracovných miest;
 • vyčleňuje sa na ňu a na udržateľnejšie formy produkcie a spotreby čoraz viac prostriedkov;
 • poznanie vzťahov medzi ľudskými aktivitami a prírodným prostredím sú základom pre ich následné manažovanie smerom k udržateľnosti. 

STAŇ SA ODBORNÍKOM NA environmentálny manažment

Vysoké školy a univerzity sa z hľadiska uplatniteľnosti študentov v praxi prispôsobujú požiadavkám trhu. Fakulta manažmentu ti ponúka kvalitné univerzitné vzdelanie overené praxou>.

OTÁZKY A ODPOVEDE

Zaujalo Vás štúdium environmentálneho manažmentu? Radi Vám odpovieme na všetky otázky. Neváhajte nás kontaktovať  cez náš kontaktný formulár Na otázky Vám odpovie doc. Ing. Emília Huttmanová, PhD. vedúca Katedry environmentálneho manažmentu.

TOP fakty o Fakulte manažmentu

 1. Študuj bez prijímačiek na najväčšej a najdynamickejšej fakulte PU.
 2. Zaži semester v exotickej krajine.
 3. Študuj na fakulte ekonomického a obchodno-podnikateľského typu.
 4. Využi sieť Centier študentskej praxe, študuj v prepojení s reálnou praxou a s budúcimi zamestnávateľmi našich absolventov.
 5. Študuj atraktívne a praxou žiadané špecializácie (manažérska informatika či obchod, marketing a psychológia obchodu).
 6. Len minulý rok otvorené špičkové a najmodernejšie priestory Auly a seminárnych miestností.
 7. Zaži skvelé prednášky aj od profíkov z praxe (v minulosti aj napríklad firma ESET, či Andrej Kiska, aj samotný GOOGLE).
 8. Európou uznávané diplomy.
 9. Mladý a ústretový kolektív pedagógov.
 10. Vzdelávaj sa v atraktívnom najužšom centre Prešova.
 11. Nastav si svoj rozvrh - individuálny študíjny plán.
 12. Skvelé štipendiá.
 13. Štátnice bez memorovania.
 14. Zabávaj sa na Manager Party a iných skvelých akciách organizovaných Klubom študentov manažmentu.
 15. Moderné štúdium prepojené s praxou (napr. Google Digitálna Garáž priamo u nás na fakulte).