Fakulta

Fakulta nesie označenie Excelentné výskumné pracovisko

Na základe preukázanej špičkovej úrovne vedeckej činnosti sa fakulta v roku 2022 stala „Excelentným výskumným pracoviskom“.

Toto označenie jej prisúdilo Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR na základe exaktnej metodiky (regresným modelom) hodnotiacej indikátory, ako je excelentná publikačná činnosť a excelentný výkon pri získavaní výskumných grantov z externých grantových agentúr.  

Zo všetkých 72 spoločenskovedných fakúlt resp. súčastí verejných univerzít z celej SR sa fakulta umiestnila na 3. najlepšom mieste.

Posudzovaná excelentná publikačná činnosť fakulty je zverejnená najmä v najvyšších kategóriách - vo vedeckých časopisoch registrovaných v najprestížnejších svetových databázach Current Contents Connect, Web of Science, a to predovšetkým v časopisoch nachádzajúcich sa v horných najkvalitnejších kvartiloch WoS. Ale ide aj o ďalšie kvalitné časopisy v databázach ako napr. Scopus, taktiež o zahraničné aj domáce monografie v renomovaných vydavateľstvách, napr. Springer, Elsevier, IGI Global, Nova a atď. Cenné sú aj publikácie učiteľov na špičkových prestížnych medzinárodných konferenciách.

V rámci excelentnej vysokej úspešnosti pri získavaní vedeckých grantov fakulta doposiaľ získala 116 vedecko-výskumných domácich a zahraničných grantov z externých vedeckých grantových agentúr (najmä z vedeckých grantových agentúr APVV, VEGA, KEGA, INTERREG, MVTS APVV, NORWAY GRANTS, Hungarian Scientific Research Fund, aj ďalšie zahraničné schémy).

Od roku 2009 je na fakulte vydávaný vedecký časopis „Journal of  Management and Business: Research and Practice“. Od r. 2010 na fakulte pôsobí aj interná vedecká grantová agentúra GAMA pre doktorandov a mladých vedeckých pracovníkov (Grantová agentúra pre výskum v manažmente).

Ďalším významným úspechom fakulty je realizácia„Laboratória neuromarketingu Fakulty manažmentu, ekonomiky a obchodu PU v Prešove“. Hlavným dôvodom zriadenia laboratória je realizácia neurovedeckého výskumu a výskumu spotrebiteľského správania, ako aj rozšírenie vedeckého bádania na fakulte v kombinácii spoločenských vied a prírodných vied, konkrétne obchodno-manažérskych vied a neurovied.

Dôležitým prínosom laboratória je zvyšovanie možností praktickej „výbavy“ študentov v oblasti manažmentu, obchodu a marketingu pre budúce uplatnenie v praxi. Laboratórium neuromarketingu zároveň umožní ďalšiu oblasť prepojenia fakulty a podnikateľskej sféry a transfer poznatkov do praxe pre zvýšenie úspešnosti v biznise.

Na fakulte svoju činnosť realizuje aj „Centrum transferu technológií a výsledkov výskumu v rámci spolupráce s Centrom vedecko-technických informácií Slovenskej republiky (CVTI SR)“, ktoré nadväzuje na prácu už fungujúceho Laboratória neuromarketingu.

TOP fakty o Fakulte

 1. Fakulta nesie označenie „Excelentné výskumné pracovisko“.
 2. Študuj bez prijímačiek na jednej z najväčších fakult PU.
 3. Zaži semester v exotickej krajine.
 4. Študuj na fakulte ekonomického a obchodno-podnikateľského typu.
 5. Využi sieť Centier študentskej praxe, študuj v prepojení s reálnou praxou a s budúcimi zamestnávateľmi našich absolventov.
 6. Študuj atraktívne a praxou žiadané špecializácie (manažérska informatika či obchod, marketing a psychológia obchodu).
 7. Len minulý rok otvorené špičkové a najmodernejšie priestory Auly a seminárnych miestností.
 8. Zaži skvelé prednášky aj od profíkov z praxe (v minulosti aj napríklad firma ESET, či Andrej Kiska, aj samotný GOOGLE).
 9. Európou uznávané diplomy.
 10. Mladý a ústretový kolektív pedagógov.
 11. Vzdelávaj sa v atraktívnom najužšom centre Prešova.
 12. Nastav si svoj rozvrh - individuálny študíjny plán.
 13. Skvelé štipendiá.
 14. Štátnice bez memorovania.
 15. Zabávaj sa na Manager Party a iných skvelých akciách organizovaných Klubom študentov manažmentu.
 16. Moderné štúdium prepojené s praxou (napr. Google Digitálna Garáž priamo u nás na fakulte).


Katedry