Fakulta

Fakulta nesie označenie Excelentné výskumné pracovisko

Na základe preukázanej špičkovej úrovne vedeckej činnosti je Fakulta manažmentu, ekonomiky a obchodu nositeľom statusu „Excelentné výskumné pracovisko“.

Na základe vyhodnotenia vysokej úrovne vedeckej činnosti Fakulta manažmentu, ekonomiky a obchodu Prešovskej univerzity v Prešove získala status „Excelentné výskumné pracovisko“. Tento status fakulte prisúdilo Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR od roku 2022 na základe exaktného posúdenia (konkrétne na základe regresného modelu) jej výsledkov vo vedecko-výskumnej činnosti.

Z celkového počtu vtedy hodnotených 72 spoločenskovedných fakúlt resp. súčastí verejných univerzít z celej SR (všetky ekonomické fakulty, právnické fakulty, filozofické fakulty, pedagogické fakulty, fakulty športu, atď.), sa Fakulta manažmentu, ekonomiky a obchodu umiestnila medzi troma najlepšími.

V závere roka 2022 fakulta úspech zopakovala a opätovne obsadila prestížne 3. miesto (pre rok 2023) z celkového počtu hodnotených tentoraz všetkých 76 spoločenskovedných fakúlt resp. súčastí verejných univerzít z celej Slovenskej republiky.

Metodika Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR hodnotila indikátory na báze:

 • excelentnej publikačnej činnosti fakulty reprezentovanej najmä publikačnými výstupmi v najvyšších kategóriách, t. j. vo vedeckých časopisoch registrovaných v najprestížnejších svetových databázach Current Contents Connect, Web of Science -predovšetkým v časopisoch nachádzajúcich sa v horných, teda najkvalitnejších kvartiloch a Scopus, či zahraničnými aj domácimi monografiami vydanými v renomovaných vydavateľstvách (Springer, Elsevier, IGI Global, Nova a pod.), atď.;
 • úspešnosti pri získavaní vedeckých grantov - išlo o vyhodnotenie získaných zahraničných výskumných grantov z vedeckých grantových agentúr. Pritom je významné uviesť aj to, že fakulta doposiaľ získala celkovo 116 vedecko-výskumných domácich a zahraničných grantov z externých vedeckých grantových agentúr, najmä z vedeckých grantových agentúr APVV, VEGA, KEGA, INTERREG, MVTS APVV, EEA GRANTS (Grants of European Economic Area), Norway Grants, Hungarian Scientific Research Fund a pod.

Prestížne umiestnenie fakulty v rankingu všetkých 76 slovenských spoločenskovedných fakúlt a ďalších univerzitných pracovísk bolo vykonané na základe vyhodnotenia vedeckej činnosti z predošlých rokov, ale malo svoj odraz aj v ďalšej časti štátnej finančnej dotácie pre fakultu, ktorá prišla na univerzitu vo výške takmer ¾ milióna Eur. (v súčte rokov 2022 a 2023).

Fakulta manažmentu, ekonomiky a obchodu ako Excelentné výskumné pracovisko:

 • prenáša mnohé výsledky svojho výskumu do prezentovaných poznatkov vo výučbe študentov,
 • vykonáva transfer poznatkov z výskumu priamo do praxe.

V rámci excelentnej vysokej úspešnosti pri získavaní vedeckých grantov fakulta doposiaľ získala 116 vedecko-výskumných domácich a zahraničných grantov z externých vedeckých grantových agentúr (najmä z vedeckých grantových agentúr APVV, VEGA, KEGA, INTERREG, MVTS APVV, NORWAY GRANTS, Hungarian Scientific Research Fund, aj ďalšie zahraničné schémy).

Od roku 2009 je na fakulte vydávaný vedecký časopis „Journal of  Management and Business: Research and Practice“. Od r. 2010 na fakulte pôsobí aj interná vedecká grantová agentúra GAMA pre doktorandov a mladých vedeckých pracovníkov (Grantová agentúra pre výskum v manažmente).

Ďalším významným úspechom fakulty je realizácia„Laboratória neuromarketingu Fakulty manažmentu, ekonomiky a obchodu PU v Prešove“. Hlavným dôvodom zriadenia laboratória je realizácia neurovedeckého výskumu a výskumu spotrebiteľského správania, ako aj rozšírenie vedeckého bádania na fakulte v kombinácii spoločenských vied a prírodných vied, konkrétne obchodno-manažérskych vied a neurovied.

Dôležitým prínosom laboratória je zvyšovanie možností praktickej „výbavy“ študentov v oblasti manažmentu, obchodu a marketingu pre budúce uplatnenie v praxi. Laboratórium neuromarketingu zároveň umožní ďalšiu oblasť prepojenia fakulty a podnikateľskej sféry a transfer poznatkov do praxe pre zvýšenie úspešnosti v biznise.

Na fakulte svoju činnosť realizuje aj „Centrum transferu technológií a výsledkov výskumu v rámci spolupráce s Centrom vedecko-technických informácií Slovenskej republiky (CVTI SR)“, ktoré nadväzuje na prácu už fungujúceho Laboratória neuromarketingu.

TOP fakty o Fakulte

 1. Fakulta nesie označenie „Excelentné výskumné pracovisko“.
 2. Študuj bez prijímačiek na jednej z najväčších fakult PU.
 3. Zaži semester v exotickej krajine.
 4. Študuj na fakulte ekonomického a obchodno-podnikateľského typu.
 5. Využi sieť Centier študentskej praxe, študuj v prepojení s reálnou praxou a s budúcimi zamestnávateľmi našich absolventov.
 6. Študuj atraktívne a praxou žiadané špecializácie (manažérska informatika či obchod, marketing a psychológia obchodu).
 7. Len minulý rok otvorené špičkové a najmodernejšie priestory Auly a seminárnych miestností.
 8. Zaži skvelé prednášky aj od profíkov z praxe (v minulosti aj napríklad firma ESET, či Andrej Kiska, aj samotný GOOGLE).
 9. Európou uznávané diplomy.
 10. Mladý a ústretový kolektív pedagógov.
 11. Vzdelávaj sa v atraktívnom najužšom centre Prešova.
 12. Nastav si svoj rozvrh - individuálny študíjny plán.
 13. Skvelé štipendiá.
 14. Štátnice bez memorovania.
 15. Zabávaj sa na Manager Party a iných skvelých akciách organizovaných Klubom študentov manažmentu.
 16. Moderné štúdium prepojené s praxou (napr. Google Digitálna Garáž priamo u nás na fakulte).


Katedry