Prijímacie konanie

Magisterské štúdium

Úchádzačom naša fakulta ponúka nasledujúce na prax orientované študijné programy magisterského štúdia:

· Manažment

Ekonomický študijný program v študijnom odbore 3.3.15 Manažment. Podľa vybraného bloku povinne voliteľných predmetov sú študenti orientovaní a profilovaní dominantne na jednu zo piatich oblastí v ktorej sa budú počas štúdia špecializovať:

 • Obchod, marketing a psychológia obchodu,
 • Manažérska informatika,
 • Manažment turizmu a hotelierstva,
 • Manažment ľudských zdrojov.

· Environmentálny manažment

Ekonomicko-prírodovedecký študijný program v študijnom odbore 4.3.3 Environmentálny manažment.

Súčasne má fakulta právo udeľovať na základe rigorózneho konania doktorský titul PhDr. v študijnom odbore 3.3.15 Manažment a doktorský titul RNDr. v študijnom odbore 4.3.3 Environmentálny manažment.

 

Neprehliadnite

Strediská študentskej praxe Stiahni si predvyplnenú prihlášku Prečo študovať na Fakulte manažmentu

 

Denné štúdium prehľad
Študijný program Študijný odbor Stupeň štúdia Titul Počet rokov štúdia
Manažment 3.3.15 Manažment 2. Mgr. 2
Environmentálny manažment 4.3.3 Environmentálny manažment 2. Mgr. 2

Externé štúdium prehľad
Študijný program Študijný odbor Stupeň štúdia Titul Počet rokov štúdia Ročné školné v €
Manažment 3.3.15 Manažment 2. Mgr. 3 690,-
Environmentálny manažment 4.3.3 Environmentálny manažment 2. Mgr. 3 690,-
Aktuálny cenník školného a poplatkov spojených so štúdiom.

 

Podmienky prijatia

 • Základnou podmienkou prijatia na magisterské štúdium na Fakultu manažmentu je absolvované vysokoškolské vzdelanie 1. stupňa (bakalárskeho štúdia).
 • Ďalšou jednotnou podmienkou pre všetkých uchádzačov, ktorí nie sú absolventmi Fakulty manažmentu je preukázanie požadovanej úrovne vedomostí na základe diferenčného testu z učiva patriaceho do jadra základu príslušného bakalárskeho študijného programu (Manažment v študijnom odbore 3.3.15 Manažment, Environmentálny manažment v študijnom odbore 4.3.3 Environmentálny manažment).
 • Prihláška zaslaná do 31.8.2019 spolu s povinnými prílohami (štruktúrovaný životopis, doklad o uhradení poplatku za materiálne zabezpečenie prijímacieho konania). Prílohou prihlášky musia byť aj úradne overené doklady o úspešnom ukončení vysokoškolského štúdia 1. stupňa – t.j. úradne overenú fotokópiu diplomu a vysvedčenia o štátnej skúške a výpis výsledkov štúdia (s uvedením váženého aritmetického priemeru za celé obdobie bakalárskeho štúdia). Tieto je možné zaslať najneskôr do 31.8.2019.
 • Uchádzač o štúdium na Fakulte manažmentu môže na túto fakultu podať aj viac prihlášok na štúdium – týka sa to aj študijných programov aj formy štúdia.

Na poradie uchádzačov vplývajú

Automaticky a prednostne prijatí na štúdium budú všetci tí uchádzači o štúdium 2. stupňa (magisterského), ktorí na nepovinnom teste SCIO „Všeobecné študijné predpoklady“ (resp. Obecné studijní předpoklady) dosiahnu percentil viac ako 50 (vrátane) - ide o prijatie bez ohľadu na priemer známok z bakalárskej štátnej skúšky, bez ohľadu na celoštudijný priemer a bez ohľadu na výsledok diferenčného testu, pri dodržaní podmienky predloženia svojho vysvedčenia o štátnej skúške a diplomu o ukončení vysokoškolského štúdia 1. stupňa (bakalárskeho štúdia) (viac na www.scio.cz).

Podrobné informácie nájdete v dokumentoch: Kompletné podmienky prijatia na štúdium, Algoritmus vytvárania poradia

Uchádzačom so špecifickými potrebami odporúčame pred podaním prihlášky kontakt s koordinátorkou. Koordinátorkou pre študentov so špecifickými potrebami je PhDr. Tatiana Lorincová, PhD. (tatiana.lorincova@unipo.sk).

Stiahni si predvyplnenú prihlášku Ako vyplniť prihlášku na vysokú školu?

Ako vyzeral posledný deň otvorených dverí FM?

Prečo študovať na FM?
 

Ďalšie videá o fakulte

TOP fakty o Fakulte manažmentu

 1. Študuj bez prijímačiek na najväčšej a najdynamickejšej fakulte PU.
 2. Zaži semester v exotickej krajine.
 3. Študuj na fakulte ekonomického a obchodno-podnikateľského typu.
 4. Využi sieť Centier študentskej praxe, študuj v prepojení s reálnou praxou a s budúcimi zamestnávateľmi našich absolventov.
 5. Študuj atraktívne a praxou žiadané špecializácie (manažérska informatika či obchod, marketing a psychológia obchodu).
 6. Len minulý rok otvorené špičkové a najmodernejšie priestory Auly a seminárnych miestností.
 7. Zaži skvelé prednášky aj od profíkov z praxe (v minulosti aj napríklad firma ESET, či Andrej Kiska, aj samotný GOOGLE).
 8. Európou uznávané diplomy.
 9. Mladý a ústretový kolektív pedagógov.
 10. Vzdelávaj sa v atraktívnom najužšom centre Prešova.
 11. Nastav si svoj rozvrh - individuálny študíjny plán.
 12. Skvelé štipendiá.
 13. Štátnice bez memorovania.
 14. Zabávaj sa na Manager Party a iných skvelých akciách organizovaných Klubom študentov manažmentu.
 15. Moderné štúdium prepojené s praxou (napr. Google Digitálna Garáž priamo u nás na fakulte).


Dôležité informácie

https://www.unipo.sk/fakulta-manazmentu/informacie/uchadzaci/ podania prihlášky: do 31.8.2019
Poplatok za materiálne zabezpečenie prijímacieho konania: 30 €
Poplatok za materiálne zabezpečenie prijímacieho konania (elektronická prihláška): 20 €

Číslo účtu: 7000199613/8180
IBAN: SK89 8180 0000 0070 0019 9613
SWIFT: SPSRSKBA
Variabilný symbol: uvádzať rodné číslo uchádzača bez lomky (Do správy pre prijímateľa resp. poznámky je potrebné uviesť meno a priezvisko uchádzača.)

Prihlášky zasielajte na adresu: Prešovská univerzita v Prešove, Fakulta manažmentu, Konštantínova 16, 080 01 Prešov

Prihlášky na stiahnutie (predvyplnené):

Ako správne vyplniť prihlášku na vysokú školu

Na stiahnutie:

Máte otázky?