Prijímacie konanie

Magisterské štúdium

Na základe preukázanej špičkovej úrovne vedeckej činnosti sa fakulta stala „excelentným výskumným pracoviskom“. Tento status fakulte prisúdilo Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR na základe exaktného posúdenia jej výsledkov vo vedecko-výskumnej činnosti.

Ekonomický študijný program Manažment

Profil absolventa a opis študijného programu (pdf) | Kompletný prehľad predmetov

Úchádzačom naša fakulta ponúka magisterský ekonomický študijný program v študijnom odbore Ekonómia a manažment realizovaný v dennej, tak externej forme štúdia. Fakulta ponúka tento študijný program ekvivalentne aj v anglickom jazyku.

Študijný program je zameraný na to, aby produkoval absolventov predovšetkým pre prax, ktorí sú schopní zhodnotiť a zvládať problémy manažmentu pomocou správnych teórií, metód a postupov. Zámerom je produkovať profesionálnych špecialistov, ktorí môžu vykonávať kariéru v rôznych oblastiach manažmentu. Viac informácií o študijnom programe.

Výberom povinne voliteľných predmetov si môžu študenti podľa vlastného uváženia zvoliť trajektóriu vzdelávania, napríklad:

 • Obchod, marketing a psychológia obchodu,
 • Manažment turizmu a hotelierstva,
 • Manažment ľudských zdrojov.

Neprehliadnite

Strediská študentskej praxe Stiahni si predvyplnenú prihlášku Prečo študovať na našej fakulte


Denné a externé štúdium

Denné štúdium je u všetkých študijných programov (na všetkých stupňoch štúdia) na našej fakulte bezplatné. Externé štúdium študijných programov na našej akulte je spoplatnené. Spoplatnené je aj štúdium v anglickom jazyku. Aktuálny cenník školného a poplatkov spojených so štúdiom.


Podmienky prijatia na štúdium

 • Základnou podmienkou prijatia na magisterské štúdium na Fakultu manažmentu, ekonomiky a obchodu je absolvované vysokoškolské vzdelanie 1. stupňa (bakalárskeho štúdia).
 • Prihláška zaslaná do 31.3.2024 spolu s povinnými prílohami štruktúrovaný životopis, doklad o uhradení poplatku za materiálne zabezpečenie prijímacieho konania, úradne overené doklady o úspešnom ukončení vysokoškolského štúdia 1. stupňa t. j. úradne overenú fotokópiu diplomu a vysvedčenia o štátnej skúške a výpis výsledkov štúdia (s uvedením váženého aritmetického priemeru za celé obdobie bakalárskeho štúdia). Tieto je možné zaslať najneskôr do 15.6.2024 .
 • V prípade podania elektronickej prihlášky na štúdium je zároveň nevyhnutné doručiť na fakultu poštou alebo osobne: ­úradne overenú fotokópiu diplomu a vysvedčenia a výpis výsledkov štúdia (s uvedením váženého aritmetického priemeru za celé obdobie bakalárskeho štúdia). Zasielateľ elektronickej prihlášky doručí na adresu fakulty aj vytlačenú a podpísanú prihlášku.
 • Uchádzač o štúdium na našej fakulte si môže podať aj viac prihlášok na štúdium – týka sa to aj študijných programov aj formy štúdia.

Uchádzač so záujmom o študijný program v anglickom jazyku vypĺňa zverejnenú prihlášku v anglickom jazyku An application form for Master’s study in English.

Na poradie uchádzačov vplývajú

Automaticky a prednostne prijatí na štúdium budú všetci tí uchádzači o štúdium 2. stupňa (magisterského), ktorí na nepovinnom teste SCIO „Všeobecné študijné predpoklady“ (resp. Obecné studijní předpoklady) dosiahnu percentil viac ako 50 (vrátane) - ide o prijatie bez ohľadu na priemer známok z bakalárskej štátnej skúšky, bez ohľadu na celoštudijný priemer a bez ohľadu na výsledok diferenčného testu, pri dodržaní podmienky predloženia svojho vysvedčenia o štátnej skúške a diplomu o ukončení vysokoškolského štúdia 1. stupňa (bakalárskeho štúdia).

Podrobné informácie nájdete v dokumentoch: Kompletné podmienky prijatia na štúdium, Algoritmus vytvárania poradia

Uchádzačom so špecifickými potrebami odporúčame pred podaním prihlášky kontakt s koordinátorkou. Koordinátorkou pre študentov so špecifickými potrebami je PhDr. Tatiana Lorincová, PhD. (tatiana.lorincova@unipo.sk).

Uchádzač, ktorý dostal rozhodnutie o neprijatí, môže podať žiadosť o preskúmanie tohto rozhodnutia. Žiadosť sa podáva dekanovi fakulty v lehote do ôsmich dní odo dňa doručenia rozhodnutia o neprijatí.

Stiahni si predvyplnenú prihlášku Ako vyplniť prihlášku na vysokú školu?

Študuj marketing na FMEO

Prečo študovať na FMEO?

Ďalšie videá o fakulte

TOP fakty o Fakulte

 1. Fakulta nesie označenie „Excelentné výskumné pracovisko“.
 2. Študuj bez prijímačiek na jednej z najväčších fakult PU.
 3. Zaži semester v exotickej krajine.
 4. Študuj na fakulte ekonomického a obchodno-podnikateľského typu.
 5. Využi sieť Centier študentskej praxe, študuj v prepojení s reálnou praxou a s budúcimi zamestnávateľmi našich absolventov.
 6. Študuj atraktívne a praxou žiadané špecializácie (manažérska informatika či obchod, marketing a psychológia obchodu).
 7. Len minulý rok otvorené špičkové a najmodernejšie priestory Auly a seminárnych miestností.
 8. Zaži skvelé prednášky aj od profíkov z praxe (v minulosti aj napríklad firma ESET, či Andrej Kiska, aj samotný GOOGLE).
 9. Európou uznávané diplomy.
 10. Mladý a ústretový kolektív pedagógov.
 11. Vzdelávaj sa v atraktívnom najužšom centre Prešova.
 12. Nastav si svoj rozvrh - individuálny študíjny plán.
 13. Skvelé štipendiá.
 14. Štátnice bez memorovania.
 15. Zabávaj sa na Manager Party a iných skvelých akciách organizovaných Klubom študentov manažmentu.
 16. Moderné štúdium prepojené s praxou (napr. Google Digitálna Garáž priamo u nás na fakulte).


Dôležité informácie

https://www.unipo.sk/fakulta-manazmentu/informacie/uchadzaci/ podania prihlášky: do 31.3.2024
Poplatok za materiálne zabezpečenie prijímacieho konania: 30 €
Poplatok za materiálne zabezpečenie prijímacieho konania (elektronická prihláška): 20 €

Číslo účtu: 7000199613/8180
IBAN: SK89 8180 0000 0070 0019 9613
SWIFT: SPSRSKBA
Variabilný symbol: uvádzať rodné číslo uchádzača bez lomky (Do správy pre prijímateľa resp. poznámky je potrebné uviesť meno a priezvisko uchádzača.)

Prihlášky zasielajte na adresu: Prešovská univerzita v Prešove, Fakulta manažmentu, ekonomiky a obchodu, Konštantínova 16, 080 01 Prešov

Návod: Ako správne vyplniť prihlášku na vysokú školu

Prihlášky na stiahnutie (predvyplnené):

Na stiahnutie:

Máte otázky?