Prijímacie konanie

Magisterské štúdium

Aktuálne zmeny vo vzťahu k šíreniu nového koronavírusu

Posledná aktualizácia: 01.09.2020

Z dôvodu aktuálne prebiehajúcej pandémie fakulta príjme na bakalárske a magisterské štúdium všetkých uchádzačov.

Oznamujeme uchádzačom o štúdium na FM PU v Prešove, že vzhľadom na výnimočnú spoločenskú situáciu sa posúvajú termíny prijímacieho konania pre magisterské štúdium nasledovne:

 • Podať prihlášku na magisterské štúdium je možné najneskôr do 16.9.2020. Za smerodajné sa považujú len termíny uvedené na webových stránkach Fakulty manažmentu.
 • Elektronická prihláška PLNE nahrádza papierovú prihlášku. Povinné prílohy sa nahrávajú do systému el. prihlášky alebo je ich možné zaslať na adresu marcela.strisova@unipo.sk.
 • Povinné prílohy v elektronickej podobe: Štruktúrovaný životopis v el. podobe nemusí obsahovať podpis. Potvrdenie o úhrade administratívneho poplatku za prijímacie konanie je možné dokladovať detailom bankovej transakcie z internet bankingu, prípadne skenom iného dokladu o zaplatení.
 • Povinné prílohy v printovej, t. j. v papierovej (nie elektronickej): Úradne overená fotokópia diplomu, vysvedčenia o ŠS - absolventi Fakulty manažmentu PU v Prešove tieto dokumenty nemusia dokladovať. Výpis výsledkov štúdia (s uvedením váženého aritmetického priemeru za celé obdobie bakalárskeho štúdia) - absolventi Fakulty manažmentu PU v Prešove tento dokument nemusia dokladovať. Požadované dokumenty je nutné zaslať, resp. doručiť na adresu fakulty bezodkladne po ich nadobudnutí.
 • Pre uchádzačov o magisterské štúdium, ktorí nie sú absolventmi Fakulty manažmentu, sa ruší pre rok 2020 podmienka preukázania požadovanej úrovne vedomostí z učiva patriaceho do jadra základu príslušného bakalárskeho študijného programu,t. j. v roku 2020 sa ruší tzv. diferenčný test.
 • Všetci uchádzači o magisterské štúdium, ktorí s prihláškou na štúdium ešte nepredložia úradne overenú fotokópiu diplomu, vysvedčenia a výpisu výsledkov štúdia, budú prijatí podmienečne, pričom po predložení uvedených dokladov (najneskôr však v deň určený na zápis na štúdium) budú riadne prijatí.
 • Prihlášku na magisterské štúdium môžete podať aj ak ešte nemáte absolvované všetky skúšky z akad. roku 2019/2020.
 • Vyššie uvedené usmernenia sa môžu v čase meniť.

 

Úchádzačom naša fakulta ponúka nasledujúce na prax orientované študijné programy magisterského štúdia:

· Manažment

Ekonomický študijný program v študijnom odbore Ekonómia a manažment. Podľa vybraného bloku povinne voliteľných predmetov sú študenti orientovaní a profilovaní dominantne na jednu zo piatich oblastí v ktorej sa budú počas štúdia špecializovať:

 • Obchod, marketing a psychológia obchodu,
 • Manažérska informatika,
 • Manažment turizmu a hotelierstva,
 • Manažment ľudských zdrojov.

· Environmentálny manažment

Ekonomicko-prírodovedecký študijný program v študijnom odbore Ekonómia a manažment.

Súčasne má fakulta právo udeľovať na základe rigorózneho konania doktorský titul PhDr. v študijnom odbore Ekonómia a manažment a doktorský titul RNDr. v študijnom odbore Ekologické a environmentálne vedy.

 

Neprehliadnite

Strediská študentskej praxe Stiahni si predvyplnenú prihlášku Prečo študovať na Fakulte manažmentu

 

Denné štúdium prehľad
Študijný program Študijný odbor Stupeň štúdia Titul Počet rokov štúdia
Manažment Ekonómia a manažment 2. Mgr. 2
Management (v EN jazyku) Economics and Management 2. Mgr. 2
Environmentálny manažment Ekologické a environmentálne vedy 2. Mgr. 2

Externé štúdium prehľad
Študijný program Študijný odbor Stupeň štúdia Titul Počet rokov štúdia Ročné školné v €
Manažment Ekonómia a manažment 2. Mgr. 3 690,-
Management (v EN jazyku) Economics and Management 2. Mgr. 3 2000,-
Environmentálny manažment Ekologické a environmentálne vedy 2. Mgr. 3 690,-
Aktuálny cenník školného a poplatkov spojených so štúdiom.

 

Podmienky prijatia

 • Základnou podmienkou prijatia na magisterské štúdium na Fakultu manažmentu je absolvované vysokoškolské vzdelanie 1. stupňa (bakalárskeho štúdia).
 • Ďalšou jednotnou podmienkou pre všetkých uchádzačov, ktorí nie sú absolventmi Fakulty manažmentu je preukázanie požadovanej úrovne vedomostí na základe diferenčného testu z učiva patriaceho do jadra základu príslušného bakalárskeho študijného programu (Manažment v študijnom odbore Ekonómia a manažment, Ekologické a environmentálne vedy).
 • Prihláška zaslaná do 16.9.2020 spolu s povinnými prílohami (štruktúrovaný životopis, doklad o uhradení poplatku za materiálne zabezpečenie prijímacieho konania). Prílohou prihlášky musia byť aj úradne overené doklady o úspešnom ukončení vysokoškolského štúdia 1. stupňa – t.j. úradne overenú fotokópiu diplomu a vysvedčenia o štátnej skúške a výpis výsledkov štúdia (s uvedením váženého aritmetického priemeru za celé obdobie bakalárskeho štúdia). Tieto je možné zaslať najneskôr do 16.9.2020.
 • Uchádzač o štúdium na Fakulte manažmentu môže na túto fakultu podať aj viac prihlášok na štúdium – týka sa to aj študijných programov aj formy štúdia.

Na poradie uchádzačov vplývajú

Automaticky a prednostne prijatí na štúdium budú všetci tí uchádzači o štúdium 2. stupňa (magisterského), ktorí na nepovinnom teste SCIO „Všeobecné študijné predpoklady“ (resp. Obecné studijní předpoklady) dosiahnu percentil viac ako 50 (vrátane) - ide o prijatie bez ohľadu na priemer známok z bakalárskej štátnej skúšky, bez ohľadu na celoštudijný priemer a bez ohľadu na výsledok diferenčného testu, pri dodržaní podmienky predloženia svojho vysvedčenia o štátnej skúške a diplomu o ukončení vysokoškolského štúdia 1. stupňa (bakalárskeho štúdia) (viac na www.scio.cz).

Podrobné informácie nájdete v dokumentoch: Kompletné podmienky prijatia na štúdium, Algoritmus vytvárania poradia

Uchádzačom so špecifickými potrebami odporúčame pred podaním prihlášky kontakt s koordinátorkou. Koordinátorkou pre študentov so špecifickými potrebami je PhDr. Tatiana Lorincová, PhD. (tatiana.lorincova@unipo.sk).

Stiahni si predvyplnenú prihlášku Ako vyplniť prihlášku na vysokú školu?

Ako vyzeral posledný deň otvorených dverí FM?

Prečo študovať na FM?
 

Ďalšie videá o fakulte

TOP fakty o Fakulte manažmentu

 1. Študuj bez prijímačiek na najväčšej a najdynamickejšej fakulte PU.
 2. Zaži semester v exotickej krajine.
 3. Študuj na fakulte ekonomického a obchodno-podnikateľského typu.
 4. Využi sieť Centier študentskej praxe, študuj v prepojení s reálnou praxou a s budúcimi zamestnávateľmi našich absolventov.
 5. Študuj atraktívne a praxou žiadané špecializácie (manažérska informatika či obchod, marketing a psychológia obchodu).
 6. Len minulý rok otvorené špičkové a najmodernejšie priestory Auly a seminárnych miestností.
 7. Zaži skvelé prednášky aj od profíkov z praxe (v minulosti aj napríklad firma ESET, či Andrej Kiska, aj samotný GOOGLE).
 8. Európou uznávané diplomy.
 9. Mladý a ústretový kolektív pedagógov.
 10. Vzdelávaj sa v atraktívnom najužšom centre Prešova.
 11. Nastav si svoj rozvrh - individuálny študíjny plán.
 12. Skvelé štipendiá.
 13. Štátnice bez memorovania.
 14. Zabávaj sa na Manager Party a iných skvelých akciách organizovaných Klubom študentov manažmentu.
 15. Moderné štúdium prepojené s praxou (napr. Google Digitálna Garáž priamo u nás na fakulte).


Dôležité informácie

https://www.unipo.sk/fakulta-manazmentu/informacie/uchadzaci/ podania prihlášky: do 16.9.2020
Poplatok za materiálne zabezpečenie prijímacieho konania: 30 €
Poplatok za materiálne zabezpečenie prijímacieho konania (elektronická prihláška): 20 €

Číslo účtu: 7000199613/8180
IBAN: SK89 8180 0000 0070 0019 9613
SWIFT: SPSRSKBA
Variabilný symbol: uvádzať rodné číslo uchádzača bez lomky (Do správy pre prijímateľa resp. poznámky je potrebné uviesť meno a priezvisko uchádzača.)

Prihlášky zasielajte na adresu: Prešovská univerzita v Prešove, Fakulta manažmentu, Konštantínova 16, 080 01 Prešov

Návod: Ako správne vyplniť prihlášku na vysokú školu

Prihlášky na stiahnutie (predvyplnené):

Na stiahnutie:

Máte otázky?