Prijímacie konanie

Termín na podanie prihlášok bol predĺžený do 31. Mája 2024.

Magisterské štúdium

Na základe preukázanej špičkovej úrovne vedeckej činnosti sa fakulta stala „excelentným výskumným pracoviskom“. Tento status fakulte prisúdilo Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR na základe exaktného posúdenia jej výsledkov vo vedecko-výskumnej činnosti.

Ekonomický študijný program Manažment

Profil absolventa a opis študijného programu (pdf) | Kompletný prehľad predmetov

Úchádzačom naša fakulta ponúka magisterský ekonomický študijný program v študijnom odbore Ekonómia a manažment realizovaný v dennej, tak externej forme štúdia. Fakulta ponúka tento študijný program ekvivalentne aj v anglickom jazyku.

Študijný program je zameraný na to, aby produkoval absolventov predovšetkým pre prax, ktorí sú schopní zhodnotiť a zvládať problémy manažmentu pomocou správnych teórií, metód a postupov. Zámerom je produkovať profesionálnych špecialistov, ktorí môžu vykonávať kariéru v rôznych oblastiach manažmentu. Viac informácií o študijnom programe.

Výberom povinne voliteľných predmetov si môžu študenti podľa vlastného uváženia zvoliť trajektóriu vzdelávania, napríklad:

 • Obchod, marketing a psychológia obchodu,
 • Manažment turizmu a hotelierstva,
 • Manažment ľudských zdrojov.

Neprehliadnite

Strediská študentskej praxe Stiahni si predvyplnenú prihlášku Prečo študovať na našej fakulte


Denné a externé štúdium

Denné štúdium je u všetkých študijných programov (na všetkých stupňoch štúdia) na našej fakulte bezplatné. Externé štúdium študijných programov na našej akulte je spoplatnené. Spoplatnené je aj štúdium v anglickom jazyku. Aktuálny cenník školného a poplatkov spojených so štúdiom.


Podmienky prijatia na štúdium

 • Základnou podmienkou prijatia na magisterské štúdium na Fakultu manažmentu, ekonomiky a obchodu je absolvované vysokoškolské vzdelanie 1. stupňa (bakalárskeho štúdia).
 • Pre všetkých štandardne prihlásených uchádzačov platí, že prijímacie konanie na magisterské štúdium sa koná bez prijímacej skúšky, t. j. bez fyzickej prítomnosti (ani online). Za štandardne prihlásených uchádzačov o štúdium sa považujú uchádzači, ktorí absolvovali štúdium 1. stupňa (bakalárske štúdium) akéhokoľvek študijného programu v študijnom odbore Ekonómia a manažment (absolvovaného v SR) alebo akéhokoľvek študijného programu v študijnom odbore Economics & Management (absolvovaného v zahraničí mimo SR, alebo aj v SR), resp. študijného programu v študijnom odbore súvisiacom s uvedenými študijnými odbormi.
 • Prihláška zaslaná do 31.5.2024 spolu s povinnými prílohami štruktúrovaný životopis, doklad o uhradení poplatku za materiálne zabezpečenie prijímacieho konania, úradne overené doklady o úspešnom ukončení vysokoškolského štúdia 1. stupňa t. j. úradne overenú fotokópiu diplomu a vysvedčenia o štátnej skúške a výpis výsledkov štúdia (s uvedením váženého aritmetického priemeru za celé obdobie bakalárskeho štúdia). Tieto je možné zaslať najneskôr do 1.7.2024 .
 • V prípade podania elektronickej prihlášky na štúdium je zároveň nevyhnutné doručiť na fakultu poštou alebo osobne: ­úradne overenú fotokópiu diplomu a vysvedčenia a výpis výsledkov štúdia (s uvedením váženého aritmetického priemeru za celé obdobie bakalárskeho štúdia). Zasielateľ elektronickej prihlášky doručí na adresu fakulty aj vytlačenú a podpísanú prihlášku.
 • Uchádzač o štúdium na našej fakulte si môže podať aj viac prihlášok na štúdium – týka sa to aj študijných programov aj formy štúdia.

Uchádzač so záujmom o študijný program v anglickom jazyku vypĺňa zverejnenú prihlášku v anglickom jazyku An application form for Master’s study in English.

Podrobné informácie nájdete v dokumentoch: Kompletné podmienky prijatia na štúdium, Postup (algoritmus) prijímania na štúdium

Uchádzačom so špecifickými potrebami odporúčame pred podaním prihlášky kontakt s koordinátorkou. Koordinátorkou pre študentov so špecifickými potrebami je PhDr. Tatiana Lorincová, PhD. (tatiana.lorincova@unipo.sk).

Stiahni si predvyplnenú prihlášku Ako vyplniť prihlášku na vysokú školu?

Študuj marketing na FMEO

Prečo študovať na FMEO?

Ďalšie videá o fakulte

TOP fakty o Fakulte

 1. Fakulta nesie označenie „Excelentné výskumné pracovisko“.
 2. Študuj bez prijímačiek na jednej z najväčších fakult PU.
 3. Zaži semester v exotickej krajine.
 4. Študuj na fakulte ekonomického a obchodno-podnikateľského typu.
 5. Využi sieť Centier študentskej praxe, študuj v prepojení s reálnou praxou a s budúcimi zamestnávateľmi našich absolventov.
 6. Študuj atraktívne a praxou žiadané špecializácie (manažérska informatika či obchod, marketing a psychológia obchodu).
 7. Len minulý rok otvorené špičkové a najmodernejšie priestory Auly a seminárnych miestností.
 8. Zaži skvelé prednášky aj od profíkov z praxe (v minulosti aj napríklad firma ESET, či Andrej Kiska, aj samotný GOOGLE).
 9. Európou uznávané diplomy.
 10. Mladý a ústretový kolektív pedagógov.
 11. Vzdelávaj sa v atraktívnom najužšom centre Prešova.
 12. Nastav si svoj rozvrh - individuálny študíjny plán.
 13. Skvelé štipendiá.
 14. Štátnice bez memorovania.
 15. Zabávaj sa na Manager Party a iných skvelých akciách organizovaných Klubom študentov manažmentu.
 16. Moderné štúdium prepojené s praxou (napr. Google Digitálna Garáž priamo u nás na fakulte).


Dôležité informácie

https://www.unipo.sk/fakulta-manazmentu/informacie/uchadzaci/ podania prihlášky: do 31.5.2024
Poplatok za materiálne zabezpečenie prijímacieho konania: 30 €
Poplatok za materiálne zabezpečenie prijímacieho konania (elektronická prihláška): 30 €

Číslo účtu: 7000199613/8180
IBAN: SK89 8180 0000 0070 0019 9613
SWIFT: SPSRSKBA
Variabilný symbol: uvádzať rodné číslo uchádzača bez lomky (Do správy pre prijímateľa resp. poznámky je potrebné uviesť meno a priezvisko uchádzača.)

Prihlášky zasielajte na adresu: Prešovská univerzita v Prešove, Fakulta manažmentu, ekonomiky a obchodu, Konštantínova 16, 080 01 Prešov

Návod: Ako správne vyplniť prihlášku na vysokú školu

Prihlášky na stiahnutie (predvyplnené):

Na stiahnutie:

Máte otázky?