Prijímacie konanie

Predvyplnené prihášky na stiahnutie


Dôležité usmernenie

Uchádzač o štúdium na Fakulte manažmentu môže podať aj viac prihlášok na štúdium – týka sa to aj študijných programov aj formy štúdia (t.j. na každý študijný program/formu je potrebné zaslať osobitnú prihlášku s požadovanými prílohami).

Prečítaj si náš článok: Ako správne vyplniť prihlášku na vysokú školu


Vzorovo vyplnená prihláška na vysokú školu


Čistá - nevyplnená prihláška na vysokú školu


Prihláška na Bakalárske štúdium


Prihláška na Magisterské štúdium


Prihláška na Doktorandské štúdium


Prihláška na Rigorózne konanie

Dôležité informácie

Termín podania prihlášky: do 31.3.2019
Poplatok za materiálne zabezpečenie prijímacieho konania: 30 €
Poplatok za materiálne zabezpečenie prijímacieho konania (elektronická prihláška): 20 €

Číslo účtu: 7000199613/8180
IBAN: SK89 8180 0000 0070 0019 9613
SWIFT: SPSRSKBA
Variabilný symbol: uvádzať rodné číslo uchádzača bez lomky (Do správy pre prijímateľa resp. poznámky je potrebné uviesť meno a priezvisko uchádzača.)

Prihlášky zasielajte na adresu: Prešovská univerzita v Prešove, Fakulta manažmentu, Konštantínova 16, 080 01 Prešov

Na stiahnutie:

Máte otázky?