Fakulta

Štruktúra katedier Fakulty manažmentu

Naša fakulta počas svojho vývoja rozvinula svoju štruktúru do 10 katedier, na ktorých sú kolektívy pracovníkov vykonávajúcich výskum a pedagogickú činnosť v danej spoločnej a užšej príbuznej oblasti.

Každá z týchto katedier prispieva svojím dielom k profilu absolventa v 5 akreditovaných študijných programoch (vždy v dennej aj v externej forme štúdia) v 3 rôznych študijných odboroch, ako aj ďalších práv na základe akreditácie.

- Katedra ekonómie a ekonomiky
- Katedra financií
- Katedra účtovníctva a controllingu
- Katedra manažmentu vrátane jej súčasti Oddelenia práva
- Katedra marketingu a medzinárodného obchodu
- Katedra turizmu a hotelového manažmentu
- Katedra environmentálneho manažmentu
- Katedra matematických metód a manažérskej informatiky
- Katedra manažérskej psychológie
- Katedra interkulturálnej komunikácie

· Katedra ekonómie a ekonomiky

Sekretariát katedry:

Konštantínova 16, 080 01 Prešov
Tel. kontakt: 00 421 51 7470 630

Vedúci katedry:

doc. Ing. Rastislav Kotulič, PhD.
Email: rastislav.kotulic@unipo.sk

Personálne obsadenie katedry

Zameranie katedry:

„Vek rytierov pominul; nadišiel čas učencov, ekonómov a matematikov“ (Edmund Burke)

Katedra ekonómie a ekonomiky plní významnú a dôležitú úlohu, pretože sa podieľa na výučbe hlavných ekonomických disciplín. Katedra zabezpečuje výučbu povinných a povinne voliteľných ekonomických predmetov v rámci 3-stupňového akreditovaného štúdia na Fakulte manažmentu PU.

Nosnými ekonomickými predmetmi katedry sú Makroekonómia, Mikroekonómia, Podniková ekonomika, Národohospodárstvo a Hospodárska politika.

Z primárnej pedagogickej úlohy pracoviska vyplýva úloha tvorby vysokoškolských učebníc a študijných textov, ako aj ďalšia vedecká a odborná publikačná činnosť. V publikačnej činnosti katedry sa odrážajú výsledky vlastného vedeckého výskumu, ako aj výskumu v rámci projektov VEGA a iných grantových úloh.

Vedecko-výskumné zameranie členov katedry je predovšetkým v nasledujúcich oblastiach::
- Problematika regionálnej ekonómie, regionálneho rozvoja a regionálnej politiky
- Problematika hodnotenia ekonomickej efektívnosti malých a stredných podnikov
- Problematika produkčnej a finančno-ekonomickej analýzy výrobného podniku
- Problematika znalostných ekonomík „knowledge based economy“
- Problematika integrácie priemyselných podnikov do medzinárodných hospodárskych vzťahov

· Katedra financií

Sekretariát katedry:

Mgr. Lucia Ševecová
Nová budova FM (Konštantínová 16, 080 01 Prešov), 2. poschodie, miestnosť č. 328
Email: lucia.sevecova@unipo.sk
Tel. kontakt:

Vedúca katedry:

doc. Ing. Dana Kiseľáková, PhD.
Email: dana.kiselakova@unipo.sk

Personálne obsadenie katedry

Zameranie katedry:

V pedagogickej činnosti sa Katedra financií zameriava na výučbu a prezentáciu najnovších teoretických poznatkov a analýzu empirických poznatkov z oblasti finančného riadenia verejných financií, podnikových financií, bankovníctva, poisťovníctva, finančného modelovania, finančných trhov a ich využitie v manažérskej praxi. Výučba finančných predmetov sa významnou mierou podieľa na formovaní profilu absolventa pre oblasť manažérskeho finančného rozhodovania a profesijnej pozície moderného finančného a investičného manažéra v trhovej ekonomike.

Katedra financií aktívne rozvíja ďalšiu domácu a medzinárodnú profesijnú spoluprácu s príbuznými katedrami iných fakúlt na univerzitách v rámci SR, ČR a EÚ (študentská vedecká a odborná činnosť a ŠVOK, e-learning, medzinárodné vedecké konferencie, medzinárodné vedecké a vzdelávacie projekty, recenzovanie publikácií, spoločné publikačné výstupy, Erasmus programy apod.).

· Katedra účtovníctva a controllingu

Sekretariát katedry:

Mgr. Beáta Kuchárová
Nová budova FM (Konštantínová 16, 080 01 Prešov), 3. poschodie, miestnosť č. 417
Email: beata.kucharova@unipo.sk
Tel. kontakt:

Vedúca katedry:

doc. Ing. Alžbeta Suhányiová, PhD.
Email: alzbeta.suhanyiova@unipo.sk

Personálne obsadenie katedry

Zameranie katedry:

Katedra účtovníctva a controllingu zabezpečuje v rámci svojej vzdelávacej činnosti výučbu predmetov orientovaných na základné informačné nástroje riadenia a ich využívanie v manažmente podnikateľských subjektov. Vychováva absolventov ovládajúcich teoretické a metodologické aspekty ekonomických vedných disciplín s osobitným dôrazom na oblasť finančného a manažérskeho účtovníctva, daní, analýz a controllingu. Nosnými predmetmi katedry sú najmä účtovníctvo, kalkulácie a rozpočty, controlling, finančná analýza a finančné plánovanie.

Členovia katedry sa, okrem priamej výučby vo všetkých akreditovaných študijných programoch fakulty, venujú aj odbornému vedeniu študentov pri vypracovávaní bakalárskych, diplomových a dizertačných prác. Nad rámec týchto aktivít napomáhajú študentom pri ich študentskej vedecko-odbornej činnosti a pri vypracovávaní doktorských rigoróznych prác. Zároveň sa aktívne venujú prepojeniu vzdelávacieho procesu s hospodárskou praxou, a to pomocou prípravy a zabezpečovania exkurzií študentov vo významných inštitúciách (ako napr. Európsky parlament v Štrasburgu, Národná banka Slovenska, Burza cenných papierov v Bratislave, Mincovňa v Kremnici, Kia Motors Slovakia, U.S.Steel Košice, Slovenská národná knižnica v Martine a pod.) a prednášok významných odborníkov z praxe.

V rámci publikačnej činnosti sa členovia katedry výrazným spôsobom podieľajú na tvorbe monografií, učebníc a študijných materiálov, každoročne vydávajú recenzovaný vedecký zborník s výsledkami vlastného vedeckého výskumu, ktoré prezentujú aj vo významných zahraničných a domácich časopisoch a na vedeckých konferenciách.

Kolektív katedry sa podieľa na viacerých medzinárodných, zahraničných a domácich výskumných a vzdelávacích projektoch, v pozíciách vedúcich riešiteľov alebo spoluriešiteľov.

· Katedra manažmentu vrátane jej súčasti Oddelenia práva

Sekretariát katedry:

Mgr. Zuzana Forišová
Hlavná budova VŠA (Ul. 17. novembra 1, 080 01 Prešov), 2. poschodie, miestnosť č. 279
Email: beata.kucharova@unipo.sk
Tel. kontakt: 051 7570 806, 051 7570 807

Vedúca katedry:

Ing. Viktória Ali Taha, PhD.
Email: viktoria.ali-taha@unipo.sk

Personálne obsadenie katedry

Zameranie katedry:

Cieľom štúdia je príprava odborníkov s predpokladmi na uplatnenie v nasledujúcich hlavných oblastiach riadiacej práce a špecializovanej odbornej práce:

 • v špecializovaných personálnych útvaroch - útvaroch riadenia ľudských zdrojov predovšetkým vo veľkých a stredných podnikoch a ďalších organizáciách, absolvent má predpoklady pre prácu profesionálneho personalistu, od pozície personálneho referenta (odborného referenta pre personálnu prácu), vedúceho personálneho oddelenia až po riaditeľa pre ľudské zdroje (personálneho riaditeľa) v podniku či inej organizácii,
 • vo funkcii všeobecných podnikových manažérov, v tzv. malých firmách v kumulovanej funkcii (so všeobecným manažmentom a pod.),
 • vo verejnom sektore - v štátnej správe aj v orgánoch samosprávy na personálnych oddeleniach a ďalších útvaroch so zameraním na personálnu prácu,
 • v úradoch profesionálne zameraných na prácu s ľudskými zdrojmi, personálnymi databázami (napr. úrady práce, sociálne oddelenia štátnej správy a pod.),
 • ako špecialista pre personálny manažment a personálny marketing v profesionálnych firmách operujúcich na trhu práce,
 • ako špecialista v profesionálnych poradenských firmách zameraných na projektovanie personálneho a sociálneho rozvoja podnikov a iných organizácií a súvisiace analytické a expertízne činnosti,
 • ako profesionálny pracovník pre styk s verejnosťou (vykonávanie public relations) a odborník pre organizáciu komunikačnej politiky (promotion) v podnikoch a ďalších organizáciách (v občianskych združeniach, politických stranách, nadáciách a i.).

Profilujúcimi disciplínami sú najmä disciplíny ekonomicko-manažérske, ktoré je potrebné považovať za bazálne disciplíny študijného odboru a študijného programu. Doplnené sú o právne, psychologické a sociologické a ďalšie (z hľadiska programu a špecializácie) servisné disciplíny.

Absolventi získavajú z hľadiska šírky uplatnenia na trhu práce značnú výhodu v tom, že vďaka všeobecnému študijnému základu programu 3.3.15 Manažment získavajú predpoklady nielen na uplatnenie v špecializačnej oblasti profesionálnej personalistiky, manažmentu ľudských zdrojov, ale aj štandardne pre oblasť všeobecného manažmentu a ekonomiky (predovšetkým v stredných a malých organizáciách môže ísť o kumulovanú funkciu). Vďaka takým disciplínam spoločného povinného základu (popri úzko špecializačných "personalistických" a vyučovacích predmetoch), ako je manažment, marketing, podnikové hospodárstvo a ďalšie ekonomické disciplíny doplnené o psychologické a právne disciplíny s prispením sociologických disciplín, výpočtovou technikou, cudzími jazykmi a pod., získavajú predpoklady na širšie uplatnenie aj v ďalších oblastiach ekonomiky a manažmentu organizácie (napr. manažér pre komunikačnú politiku - reklama, podpora predaja, osobný predaj, public relations - ale aj pre ekonomiku práce, pre uplatnenie poznatkov z účtovníctva a iné súvisiace oblasti.)

· Katedra marketingu a medzinárodného obchodu

Sekretariát katedry:

Mgr. Lucia Ševecová
Nová budova FM (Konštantínová 16, 080 01 Prešov), 2. poschodie, miestnosť č. 328
Email: lucia.sevecova@unipo.sk
Tel. kontakt:

Vedúci katedry:

doc. PhDr. Radovan Bačík, PhD. MBA
Email: radovan.bacik@unipo.sk

Personálne obsadenie katedry

Zameranie katedry:

Katedra marketingu a medzinárodného obchodu má v štruktúre fakulty manažmentu významnú pozíciu s explicitne vyjadreným akcentovaním jej medzinárodnej dimenzie vo výskume aj vo vzdelávaní.

Základným poslaním katedry je autonómne vedecko-výskumné bádanie vo vybraných oblastiach marketingu a na základe využitia výsledkov tohto výskumu výučba marketingových disciplín v akreditovaných študijných programoch študijného odboru 3.3.15 Manažment v bakalárskom, magisterskom a doktorandskom štúdiu.

Vedecko-výskumné zameranie katedry je v súčasnosti predovšetkým v nasledujúcich oblastiach:

 • Teória marketingovej stratégie podnikov, praktické aplikácie dominantne zamerané na oblasť marketingu podnikov služieb.
 • Marketing nehmotných produktov a špecifických oblastí marketingu organizácií terciárnej sféry. Výskum interného marketingu a personálneho marketingu pri poskytovaní služieb.
 • Marketing podnikov služieb v rozvíjajúcom sa podnikateľskom prostredí zaostávajúcich regiónov východného Slovenska. Marketingový výskum tohto podnikateľského prostredia.
 • Marketingové plány pri tvorbe projektov zameraných na čerpanie štrukturálnych fondov Európskej únie. Analýza regionálnych súvislostí.
 • Medzinárodný marketing a obchod, výskum v oblasti konkurencieschopnosti našich podnikov.

Katedra zabezpečuje výučbu navzájom sa dopĺňajúcich marketingových predmetov, ktoré vytvárajú previazaný a komplexný systém schopný pripraviť absolventa pre úspešný a plynulý vstup do manažérskej praxe.

Predmety učebného plánu, ktoré v súčasnosti zabezpečuje katedra marketingu a medzinárodného obchodu, pokrývajú takmer všetky základné oblasti týchto disciplín. Na začiatku štúdia sa poslucháč oboznámi so základmi marketingu v rámci samostatného predmetu rovnakého názvu, neskôr sa môže špecializovať v rámci ostatných nadväzujúcich disciplín, medzi ktoré patria najmä marketingový výskum, strategický marketing, marketing služieb či personálny marketing. Tieto disciplíny umožnia poslucháčom lepšiu orientáciu v rámci väčšiny základných marketingových oblastí, akými sú napr. správanie sa spotrebiteľa a jeho rozhodovanie, výskum trhu, marketingová komunikácia, euromarketing, globalizácia a marketing.

· Katedra environmentálneho manažmentu

Sekretariát katedry:

Mgr. Zuzana Forišová
Hlavná budova VŠA (Ul. 17 novembra 1, 080 01 Prešov), 2. poschodie, miestnosť č. 279
Email: zuzana.forisova@unipo.sk
Tel. kontakt: +421 51 7570 807

Vedúci katedry:

Ing. Martin Rovňák, PhD.
Email: martin.rovnak@unipo.sk

Personálne obsadenie katedry

Zameranie katedry:

Katedra environmentálneho manažmentu je najmladšou katedrou Fakulty manažmentu Prešovskej univerzity v Prešove. Bola zriadená v roku 2011 ako katedra s prevažujúcou výskumnou profiláciou. Pedagogickí pracovníci katedry sa v súčasnosti podieľajú na zabezpečovaní vzdelávacej činnosti v bakalárskom a magisterskom stupni študijného programu Manažment.

Členovia katedry sa vo významnej miere angažujú vo výskumnej a publikačnej činnosti v oblasti environmentálneho manažmentu.

Výskumná činnosť pracovníkov katedry smeruje predovšetkým do týchto oblastí environmentálneho manažmentu:

 • identifikácia zložiek prostredia v zaťažených oblastiach SR,
 • ekologicko - ekonomické zhodnocovanie zaťažených oblastí SR,
 • manažment výroby v problémových oblastiach SR,
 • revitalizácia krajinného priestoru po ekonomických aktivitách priemyslu,
 • manažment skládok odpadu,
 • možnosti využitia netradičných plodín ako energetických obnoviteľných zdrojov,
 • ekonomika výroby bioproduktov,
 • prepojenosť zlepšenia životného prostredia s rozvojom regiónov,
 • environmentálna výchova a vzdelávanie, vrátane celoživotného vzdelávania,
 • manažment a financovanie environmentálnych projektov,
 • systémy environemntálneho manažérstva,
 • spoločenská zodpovednosť organizáci,
 • dobrovoľné nástroje environmentálnej politiky,
 • posudzovanie vplyvov činností na životné prostredie.

· Katedra turizmu a hotelového manažmentu

Sekretariát katedry:

Mgr. Beáta Kuchárová
Nová budova FM (Konštantínová 16, 080 01 Prešov), 3. poschodie, miestnosť č. 417
Email: beata.kucharova@unipo.sk
Tel. kontakt:

Vedúci katedry:

Ing. Anna Šenková, PhD.
Email: anna.senkova@unipo.sk

Personálne obsadenie katedry

Zameranie katedry:

Vo svojej vedeckovýskumnej práci učitelia KTHM riešia Aktuálne otázky ďalšieho rozvoja turizmu skvalitňovania poskytovaných služieb v oblasti turizmu. Ide najmä o tieto otázky: skvalitňovanie teoretickej praktickej pripravy manažérov pre oblasť turizmu, problematika vidieckeho turizmu agroturizmu, využívanie voľného času, organizácia a riadenie podnikov v oblasti turizmu, aplikácia výpočtovej techniky pre oblasť turizmu, rozhodovacie metódy pre manažérov, rozvoj turistických regiónov manažment regiónov.

Výsledkom týchto aktivít je účasť na medzinárodných konferenciách, odborných seminároch publikovanie v odborných časopisoch. Pri rozvoji tejto formy aktivity katedre turizmu hotelového manažmentu pomáha aj spolupráca s domácimi zahraničnými vysokými školami, ako aj hospodárskymi subjektmi.

Z primárnej pedagogickej úlohy pracoviska vyplýva úloha tvorby vysokoškolských učebníc a študijných textov, ako aj ďalšia vedecká a odborná publikačná činnosť. V publikačnej činnosti katedry sa odrážajú výsledky vlastného vedeckého výskumu, ako aj výskumu v rámci projektov VEGA a iných grantových úloh.

Štúdium je zamerané na prípravu odborníkov pre stredný a vyšší manažment v oblasti turizmu hotelierstva. Odborný profil absolventa je vytváraný syntézou odborných predmetov (manažérskeho ekonomického zamerania), predmetov špecializácie, dobrou jazykovou prípravou (dva cudzie jazyky) prípravou psychologicko-komunikačnej. Významnou súčasťou odbornej pripravy je systém domácich aj zahraničných praxou.

Absolvent má všetky predpoklady pre organizáciu a riadenie podnikateľských subjektov v oblasti hotelierstva turizmu (ubytovacie zariadenia, stravovacie zariadenia, športovo-rekreačné zariadenia, regeneračné-kúpeľnícke zariadenia, cestovné agentúry cestovné kancelárie). Absolvent tiež sa môže uplatniť ako odborník pred orgánmi štátnej správy a samosprávy, pre organizácie profesijné turizmu hotelierstva.

Partnerské organizácie:

 • Vysoká škola Hotel Management, Belehrad, Srbsko
 • Vysoká škola ekonomická, cestovný ruch sociálnych vied, Kielce, Poľsko
 • Vysoká škola obchodní, ops, Praha, Česká republika
 • Sani Beach Grand Resort, Chalkidiki, Grécko
 • Corfu Imperial, Grecotel, Korfu, Grécko
 • Bardejovské Kúpele, as, Bardejovské kúpele, Slovensko

· Katedra matematických metód a manažérskej informatiky

Sekretariát katedry:

Mgr. Beáta Kuchárová
Nová budova FM (Konštantínová 16, 080 01 Prešov), 3. poschodie, miestnosť č. 417
Email: beata.kucharova@unipo.sk
Tel. kontakt:

Vedúca katedry:

doc. Mgr. Eva Litavcová, PhD.
Email: eva.litavcova@unipo.sk

Personálne obsadenie katedry

Zameranie katedry:

Katedra venuje pozornosť aplikáciám spojitých a nespojitých matematických metód v ekonómii, ekonomike a práci manažéra.

Realizuje výučbu predmetov matematického modelovania, aplikácií matematickej analýzy, lineárnej algebry a teórie pravdepodobnosti, matematickej a ekonomickej štatistiky, metód sociálneho výskumu a manažérskej informatiky.

Skúma kvalitatívne a kvantitatívne vlastnosti lineárnych, kvázilineárnych a nelineárnych diferenciálnych rovníc a systémov. V súvislosti s potrebami manažérskej, ekonomickej a spoločenskej praxe rieši úlohy regresnej a operačnej analýzy a operačného výskumu.

· Katedra manažérskej psychológie

Sekretariát katedry:

Mgr. Lucia Ševecová
Nová budova FM (Konštantínová 16, 080 01 Prešov), 2. poschodie, miestnosť č. 328
Email: lucia.sevecova@unipo.sk
Tel. kontakt:

Vedúci katedry:

doc. PaedDr. Zuzana Birknerová, PhD., MBA
Email: zuzana.birknerova@unipo.sk

Personálne obsadenie katedry

Zameranie katedry:

Katedra manažérskej psychológie je významnou súčasťou Fakulty manažmentu PU v Prešove. Katedra prispieva výrazným spôsobom k štúdiu moderného manažmentu a k profilu absolventa fakulty predovšetkým ako ekonóma s predpokladmi pre vykonávanie manažérskych činností. Hlavné poslanie katedry je v obohacovaní poznania v oblasti ľudských zdrojov. Katedra má podobné postavenie v rámci ekonomicky zameraných fakúlt ako príbuzné katedry na týchto fakultách – jedným z výborných príkladov je najmä Katedra psychologie a sociologie řízení Podnikohospodářské fakulty Vysoké školy ekonomické Praha.

Katedra manažérskej psychológie FM PU zabezpečuje povinné jednotky jadra znalostí, povinne voliteľné aj voliteľné predmety akreditovaných študijných odborov: 3.3.15 Manažment, 4.3.3 Environmentálny manažment a 8.1.1 Cestovný ruch. Ide o nasledujúce predmety:

 • Metodológia a metódy sociálneho výskumu
 • Psychológia
 • Sociálna psychológia
 • Zvládanie náročných situácií v manažmente ľudských zdrojov
 • Organizačné správanie
 • Psychológia osobnosti
 • Základy koučovania v manažmente podniku

Dominantné oblasti vedecko-výskumnej činnosti predovšetkým v oblasti výskumu ľudských zdrojov sú orientované na problematiky:

 • Sociálna inteligencia a jej príbuzné pojmy
 • Zvládanie náročných situácií
 • Sociálna psychológia
 • Logické chyby v myslení zamestnancov
 • Motivácia k výkonu a ďalšie sociálne javy.

Medzinárodná spolupráca:

 • Katedra manažérskej psychológie má zastúpenie v edičnej rade zahraničného vedeckého časopisu „American International Journal of Contemporary Research“.
 • Katedra manažérskej psychológie spolupracuje v rámci projektu MVTS APVV s Ústavom pedagogických věd Fakulty humanitních studií UTB vo Zlíně.
 • Katedra manažérskej psychológie spolupracuje s Psychologickým ústavom AV ČR Brno.

· Katedra interkulturálnej komunikácie

Sekretariát katedry:

Mgr. Lucia Ševecová
Nová budova FM (Konštantínová 16, 080 01 Prešov), 2. poschodie, miestnosť č. 328
Email: lucia.sevecova@unipo.sk
Tel. kontakt:

Vedúca katedry:

PhDr. Svetlana Maťková, PhD.
Email: svetlana.matkova@unipo.sk

Personálne obsadenie katedry

Zameranie katedry:

Výučba sa zameriava na jazyk odborný popri rozvíjaní všeobecno-jazykových zručností. Jazyk sa na katedre chápe, ako nositeľ kultúry, ktorého symboly a významy je človek schopný rozlišovať a interpretovať.

V tomto kontexte ponímame aj nevyhnutnosť získania interkultúrnej kompetencie v súčasnom globálnom svete. Komunikatívnu znalosť považujeme za úzko spätú s kultúrou, a tak patrí k nevyhnutným schopnostiam pri štúdiu aj odborného cudzieho jazyka. To znamená, že byť schopný komunikovať v odbornom cudzom jazyku zahŕňa okrem znalosti lingvistických kódov a neverbálnych znakov aj získanie interkultúrnej kompetencie, ktorá sa rozvíja spolu so štúdiom jazyka vo všetkých kultúrnych dimenziách.

Dôraz na rozvoj jazykových zručností a schopností, interkultúrnej komunikácie a interdisciplinárnych prístupov k študovanej problematike patrí k črtám výchovno-vzdelávacieho procesu, ktoré umožnia absolventom Fakulty manažmentu širokospektrálne uplatnenie na pracovnom trhu. Osvojovanie si cudzích jazykov a nadobúdanie multikultúrnej kompetencie rozširuje európsku dimenziu vzdelávania a zodpovedá jeho súčasnému trendu.

Personálne sa KIK formuje do tvorivého kolektívu. V súčasnosti ju tvoria dvaja stáli členovia, jedna členka je na čiastočný úväzok a sedem externých učiteľov. Všetci sa vo významnej miere angažujú v oblasti publikačnej, vzdelávacej , ale aj výskumnej na poli aplikovanej lingvistiky. Za svoju krátku históriu sa na KIK podarilo vytvoriť tri publikácie - pre jazyk anglický, nemecký a ruský, ktoré sú k dispozícii študentom.