Prijímacie konanie

Bakalárske štúdium

Úchádzačom naša fakulta ponúka nasledujúce na prax orientované študijné programy bakalárskeho štúdia:

· Ekonomický študijný program Manažment

Ekonomický študijný program v študijnom odbore Ekonómia a manažment . Podľa vybraného bloku povinne voliteľných predmetov sú študenti orientovaní a profilovaní dominantne na jednu zo štyroch oblastí v ktorej sa budú počas štúdia špecializovať:

 • Obchod, marketing a psychológia obchodu,
 • Manažérska informatika,
 • Manažment turizmu a hotelierstva,
 • Manažment ľudských zdrojov,
 • Digitálny marketing. (Viac informácií)

· Študijný program Turizmus, hotelierstvo a kúpeľníctvo

Študijný program v oblasti služieb v študijnom odbore Ekonómia a manažment.

· Študijný program Environmentálny manažment

Ekonomicko-prírodovedecký študijný program v študijnom odbore Ekologické a environmentálne vedy.

 

Neprehliadnite

Strediská študentskej praxe Stiahni si predvyplnenú prihlášku Prečo študovať na Fakulte manažmentu

 

Denné štúdium prehľad

Študijný program Študijný odbor Stupeň štúdia Titul Počet rokov štúdia
Manažment Ekonómia a manažment 1. Bc. 3
Turizmus, hotelierstvo a kúpeľníctvo Ekonómia a manažment 1. Bc. 3
Environmentálny manažment Ekologické a environmentálne vedy 1. Bc. 3

Denné štúdium všetkých študijných programov (na všetkých stupňoch štúdia) je na Fakulte manažmentu bezplatné. Externé štúdium študijných programov na Fakulte manažmentu je spoplatnené. Spoplatnené je aj štúdium v anglickom jazyku. Odkaz na Cenník školného a poplatkov

Externé štúdium prehľad

Študijný program Študijný odbor Stupeň štúdia Titul Počet rokov štúdia Ročné školné v €
Manažment Ekonómia a manažment 1. Bc. 4 590,-
Turizmus, hotelierstvo a kúpeľníctvo Ekonómia a manažment 1. Bc. 4 690,-
Environmentálny manažment Ekologické a environmentálne vedy 1. Bc. 4 690,-
Aktuálny cenník školného a poplatkov spojených so štúdiom.

 

Podmienky prijatia

 • Základnou podmienkou prijatia na štúdium je získanie úplného stredného vzdelania alebo úplného stredného odborného vzdelania vrátane maturitnej skúšky.
 • Prihláška zaslaná do 31.3.2021 spolu s povinnými prílohami (štruktúrovaný životopis a originál dokladu o zaplatení poplatku za prijímacie konanie). Prílohou prihlášky musí byť aj úradne overená fotokópia vysvedčenia o maturitnej skúške (vysvedčenie je možné zaslať do 15.6.2021).
 • V prípade podania elektronickej prihlášky na štúdium je zároveň nevyhnutné ju vytlačiť, vlastnosručne podpísať a spolu s prílohami doručiť na adresu fakulty.
 • Uchádzač o štúdium na Fakulte manažmentu môže na túto fakultu podať aj viac prihlášok na štúdium – týka sa to aj študijných programov aj formy štúdia.

Uchádzači o bakalárske štúdium budú prijímaní bez vykonávania prijímacej skúšky na základe výsledkov maturitnej skúšky. Poradie vytvára algoritmus zverejnený na web stránke fakulty www.unipo.sk/fm.

Podrobné informácie nájdete v dokumentoch: Kompletné podmienky prijatia na štúdium, Algoritmus vytvárania poradia

Uchádzačom so špecifickými potrebami odporúčame pred podaním prihlášky kontakt s koordinátorkou. Koordinátorkou pre študentov so špecifickými potrebami je PhDr. Tatiana Lorincová, PhD. (tatiana.lorincova@unipo.sk).

Uchádzač, ktorý dostal rozhodnutie o neprijatí môže podať žiadosť o preskúmanie tohto rozhodnutia. Žiadosť sa podáva dekanovi fakulty v lehote do ôsmich dní odo dňa doručenia rozhodnutia o neprijatí

Na poradie uchádzačov vplývajú

 • Súčin aritmetického priemeru známok z maturitnej skúšky a koeficientu za typ absolvovanej strednej školy (povinná časť).
 • Systém bonusov (nepovinná časť):
  • bonus za test SCIO „Všeobecné študijné predpoklady“ (resp. Obecné studijní předpoklady), bližšie v dokumente Algoritmus vytvárania poradia pre bakalárske štúdium,
  • za známky na maturitnom vysvedčení z profilujúcich predmetov, a to z matematiky a z cudzích jazykov (anglický, nemecký, francúzsky, ruský, španielsky), ktoré budú systémovo zohľadnené bonifikáciou,
  • bonus za umiestnenie v Ekonomickej olympiáde.

Automaticky a prednostne prijatí na štúdium budú všetci tí uchádzači o štúdium 2. stupňa (magisterského), ktorí na nepovinnom teste SCIO „Všeobecné študijné predpoklady“ (resp. Obecné studijní předpoklady) dosiahnu percentil viac ako 50 (vrátane) - ide o prijatie bez ohľadu na priemer známok z bakalárskej štátnej skúšky, bez ohľadu na celoštudijný priemer a bez ohľadu na výsledok diferenčného testu, pri dodržaní podmienky predloženia svojho vysvedčenia o štátnej skúške a diplomu o ukončení vysokoškolského štúdia 1. stupňa (bakalárskeho štúdia).

Stiahni si predvyplnenú prihlášku Ako vyplniť prihlášku na vysokú školu?

Ako vyzeral posledný deň otvorených dverí FM?

Prečo študovať na FM?
 

Ďalšie videá o fakulte

TOP fakty o Fakulte manažmentu

 1. Študuj bez prijímačiek na najväčšej a najdynamickejšej fakulte PU.
 2. Zaži semester v exotickej krajine.
 3. Študuj na fakulte ekonomického a obchodno-podnikateľského typu.
 4. Využi sieť Centier študentskej praxe, študuj v prepojení s reálnou praxou a s budúcimi zamestnávateľmi našich absolventov.
 5. Študuj atraktívne a praxou žiadané špecializácie (manažérska informatika či obchod, marketing a psychológia obchodu).
 6. Len minulý rok otvorené špičkové a najmodernejšie priestory Auly a seminárnych miestností.
 7. Zaži skvelé prednášky aj od profíkov z praxe (v minulosti aj napríklad firma ESET, či Andrej Kiska, aj samotný GOOGLE).
 8. Európou uznávané diplomy.
 9. Mladý a ústretový kolektív pedagógov.
 10. Vzdelávaj sa v atraktívnom najužšom centre Prešova.
 11. Nastav si svoj rozvrh - individuálny študíjny plán.
 12. Skvelé štipendiá.
 13. Štátnice bez memorovania.
 14. Zabávaj sa na Manager Party a iných skvelých akciách organizovaných Klubom študentov manažmentu.
 15. Moderné štúdium prepojené s praxou (napr. Google Digitálna Garáž priamo u nás na fakulte).


Dôležité informácie

Termín podania prihlášky: do 31.3.2021
Poplatok za materiálne zabezpečenie prijímacieho konania: 30 €
Poplatok za materiálne zabezpečenie prijímacieho konania (elektronická prihláška): 20 €

Číslo účtu: 7000199613/8180
IBAN: SK89 8180 0000 0070 0019 9613
SWIFT: SPSRSKBA
Variabilný symbol: uvádzať rodné číslo uchádzača bez lomky (Do správy pre prijímateľa resp. poznámky je potrebné uviesť meno a priezvisko uchádzača.)

Prihlášky zasielajte na adresu: Prešovská univerzita v Prešove, Fakulta manažmentu, Konštantínova 16, 080 01 Prešov

Návod: Ako správne vyplniť prihlášku na vysokú školu

Prihlášky na stiahnutie (predvyplnené):

Na stiahnutie:

Máte otázky?