Prijímacie konanie

Termín na podanie prihlášok bol predĺžený do 09.08.2024.

Bakalárske štúdium

Na základe preukázanej špičkovej úrovne vedeckej činnosti sa fakulta stala „excelentným výskumným pracoviskom“. Tento status fakulte prisúdilo Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR na základe exaktného posúdenia jej výsledkov vo vedecko-výskumnej činnosti.

Úchádzačom naša fakulta ponúka nasledujúce na prax orientované študijné programy bakalárskeho štúdia v dennej, tak externej forme štúdia:

Ekonomický študijný program Manažment

Profil absolventa a opis študijného programu (pdf) | Kompletný prehľad predmetov

Ekonomický študijný program v študijnom odbore Ekonómia a manažment. Podľa zvolenej trajektórie povinne voliteľných predmetov sú študenti orientovaní a profilovaní dominantne na jednu zo štyroch oblastí v ktorej sa budú počas štúdia špecializovať:

 • Digitálny marketing a psychológia obchodu,
 • Manažment ľudských zdrojov,
 • Manažment turizmu a hotelierstva.


Študijný program Obchodný manažment a marketing

Profil absolventa a opis študijného programu (pdf) | Kompletný prehľad predmetov

Cieľom študijného programu Obchodný manažment a marketing v študijnom odbore Ekonómia a manažment je poskytnúť študentom kvalitné a kariérne orientované vzdelávanie, adekvátnu vedomostnú základňu umožňujúcu študentom predvídať, analyzovať, plánovať, riadiť, koordinovať a kontrolovať procesy v oblasti marketingu, obchodu, predaja, digitálnych médií a ďalších súvisiacich a subordinovaných odborných činností a oblastí manažmentu a tým uspieť v náročnom a rýchlo sa rozvíjajúcom podnikateľskom prostredí. (Viac informácií o programe)

Podľa zvolenej trajektórie povinne voliteľných predmetov sú študenti orientovaní a profilovaní dominantne na jednu z dvoch oblastí, v ktorej sa budú počas štúdia špecializovať:


Študijný program Turizmus, hotelierstvo a kúpeľníctvo

Profil absolventa a opis študijného programu (pdf) | Kompletný prehľad predmetov

Študijný program v oblasti služieb v študijnom odbore Ekonómia a manažment, ktorý dominantne zabezpečuje Katedra turizmu a hotelového manažmentu. Fakulta má v rámci študijného programu nadviazané viaceré významné medzinárodné spolupráce a zmluvné partnerstvá. Rovnako tak na úrovni Stredísk študentskej praxe, praktickej prípravy a transferu výskumu má fakulta nadviazané viaceré partnerstvá so subjektmi pôsobiacimi v cestovnom ruchu. (Viac informácií o programe)

V rámci štúdia sa študent stretne s predmetmi orientovanými na prax, ide napríklad o predmety ako Základy cestovného ruchu, Interkultúrna komunikácia v cestovnom ruchu, Technológia služieb cestovného ruchu, Manažment hotelových služieb, či Marketing (Kompletný prehľad predmetov).

Prečítajte si hodnotenie absolventa - Prečo študovať turizmus na Fakulte manažmentu, ekonomiky a obchodu?

Neprehliadnite

Strediská študentskej praxe Stiahni si predvyplnenú prihlášku Prečo študovať na našej fakulte

Denné a externé štúdium

Denné štúdium je u všetkých študijných programov (na všetkých stupňoch štúdia) na našej fakulte bezplatné. Externé štúdium študijných programov na našej akulte je spoplatnené. Spoplatnené je aj štúdium v anglickom jazyku. Aktuálny cenník školného a poplatkov spojených so štúdiom.


Podmienky prijatia na štúdium

 • Základnou podmienkou prijatia na štúdium je získanie úplného stredného vzdelania alebo úplného stredného odborného vzdelania vrátane maturitnej skúšky.
 • Pre všetkých štandardne prihlásených uchádzačov platí, že prijímacie konanie na bakalárske štúdium sa koná bez prijímacej skúšky, t. j. bez fyzickej prítomnosti (ani online). Za štandardne prihlásených uchádzačov sa považujú uchádzači, ktorí poštou alebo osobne doručia do stanoveného dátumu platné maturitné vysvedčenie, ktoré obsahuje známky z maturitnejskúšky a názov absolvovanej strednej školy, ako aj ďalšie požadované prílohy. Viac informácií nájdete v dokumente Kompletné podmienky prijatia na štúdium a v dokumente Postup (algoritmus) prijímania na štúdium.
 • Automaticky, bez vyhodnotenia algoritmom (t. j. bez zaradenia do výsledného poradia) budú prijatí všetci uchádzači, ktorí dosiahli aritmetický priemer známok z maturitného vysvedčenia nižší, než 1,5 bez ohľadu na typ absolvovanej strednej školy.
 • Automaticky, bez vyhodnotenia algoritmom (t. j. bez zaradenia do výsledného poradia) budú tiež prijatí všetci uchádzači, ktorí vykonali NEPOVINNÝ test SCIO „Všeobecné študijné predpoklady“,resp. „Obecné studijní předpoklady“ (viac na www.scio.cz) a ktorí na tomto teste SCIO dosiahli percentil viac ako 50 (vrátane).
 • Prihláška zaslaná do 9.8.2024 spolu s povinnými prílohami štruktúrovaný životopis, originál dokladu o zaplatení poplatku za prijímacie konanie) a úradne overená fotokópia vysvedčenia o maturitnej skúške (vysvedčenie je možné zaslať do 23.8.2024).
 • V prípade podania elektronickej prihlášky na štúdium je zároveň nevyhnutné doručiť na fakultu poštou alebo osobne: ­úradne overenú fotokópiu vysvedčenia o maturitnej skúške. Zasielateľ elektronickej prihlášky doručí na adresu fakulty aj vytlačenú a podpísanú prihlášku.
 • Uchádzač o štúdium na našej fakulte môže podať aj viac prihlášok na štúdium – týka sa to aj študijných programov aj formy štúdia.

Podrobné informácie o prijímacom konaní nájdete v dokumentoch Kompletné podmienky prijatia na štúdium, Postup (algoritmus) prijímania na štúdium.

Stiahni si predvyplnenú prihlášku Ako vyplniť prihlášku na vysokú školu? Kompletné podmienky prijatia na štúdium

Študuj marketing na FMEO

Prečo študovať na FMEO?

Ako prepájame teóriu s praxou?

Bohaté zahraničné vzťahy fakulty

Profil a ponuka štúdia na našej fakulte

Ďalšie videá o fakulte

TOP fakty o Fakulte

 1. Fakulta nesie označenie „Excelentné výskumné pracovisko“.
 2. Študuj bez prijímačiek na jednej z najväčších fakult PU.
 3. Zaži semester v exotickej krajine.
 4. Študuj na fakulte ekonomického a obchodno-podnikateľského typu.
 5. Využi sieť Centier študentskej praxe, študuj v prepojení s reálnou praxou a s budúcimi zamestnávateľmi našich absolventov.
 6. Študuj atraktívne a praxou žiadané špecializácie (manažérska informatika či obchod, marketing a psychológia obchodu).
 7. Len minulý rok otvorené špičkové a najmodernejšie priestory Auly a seminárnych miestností.
 8. Zaži skvelé prednášky aj od profíkov z praxe (v minulosti aj napríklad firma ESET, či Andrej Kiska, aj samotný GOOGLE).
 9. Európou uznávané diplomy.
 10. Mladý a ústretový kolektív pedagógov.
 11. Vzdelávaj sa v atraktívnom najužšom centre Prešova.
 12. Nastav si svoj rozvrh - individuálny študíjny plán.
 13. Skvelé štipendiá.
 14. Štátnice bez memorovania.
 15. Zabávaj sa na Manager Party a iných skvelých akciách organizovaných Klubom študentov manažmentu.
 16. Moderné štúdium prepojené s praxou (napr. Google Digitálna Garáž priamo u nás na fakulte).


Dôležité informácie

Termín podania prihlášky: do 9.8.2024
Poplatok za materiálne zabezpečenie prijímacieho konania: 30 €
Poplatok za materiálne zabezpečenie prijímacieho konania (elektronická prihláška): 30 €

Číslo účtu: 7000199613/8180
IBAN: SK89 8180 0000 0070 0019 9613
SWIFT: SPSRSKBA
Variabilný symbol: uvádzať rodné číslo uchádzača bez lomky (Do správy pre prijímateľa resp. poznámky je potrebné uviesť meno a priezvisko uchádzača.)

Prihlášky zasielajte na adresu: Prešovská univerzita v Prešove, Fakulta manažmentu, ekonomiky a obchodu Konštantínova 16, 080 01 Prešov

Návod: Ako správne vyplniť prihlášku na vysokú školu

Prihlášky na stiahnutie (predvyplnené):

Na stiahnutie:

Máte otázky?