Prijímacie konanie

Bakalárske štúdium

Otvorené druhé kolo prijímacieho konania. Termín podávania prihlášok: do 31.7.2021

Úchádzačom naša fakulta ponúka nasledujúce na prax orientované študijné programy bakalárskeho štúdia:

· Ekonomický študijný program Manažment

Ekonomický študijný program v študijnom odbore Ekonómia a manažment . Podľa vybraného bloku povinne voliteľných predmetov sú študenti orientovaní a profilovaní dominantne na jednu zo štyroch oblastí v ktorej sa budú počas štúdia špecializovať:

 • Obchod, marketing a psychológia obchodu,
 • Manažérska informatika,
 • Manažment turizmu a hotelierstva,
 • Manažment ľudských zdrojov,
 • Digitálny marketing. (Viac informácií)

· Študijný program Turizmus, hotelierstvo a kúpeľníctvo

Študijný program v oblasti služieb v študijnom odbore Ekonómia a manažment. Hodnotenie absolventa - Prečo študovať turizmus na Fakulte manažmentu?

· Študijný program Environmentálny manažment

Ekonomicko-prírodovedecký študijný program v študijnom odbore Ekologické a environmentálne vedy. Viac informácií o štúdiu environmentálneho manažmentu.

 

Neprehliadnite

Strediská študentskej praxe Stiahni si predvyplnenú prihlášku Prečo študovať na Fakulte manažmentu

 

Denné štúdium prehľad

Študijný program Študijný odbor Stupeň štúdia Titul Počet rokov štúdia
Manažment Ekonómia a manažment 1. Bc. 3
Turizmus, hotelierstvo a kúpeľníctvo Ekonómia a manažment 1. Bc. 3
Environmentálny manažment Ekologické a environmentálne vedy 1. Bc. 3

Denné štúdium všetkých študijných programov (na všetkých stupňoch štúdia) je na Fakulte manažmentu bezplatné. Externé štúdium študijných programov na Fakulte manažmentu je spoplatnené. Spoplatnené je aj štúdium v anglickom jazyku. Odkaz na Cenník školného a poplatkov

Externé štúdium prehľad

Študijný program Študijný odbor Stupeň štúdia Titul Počet rokov štúdia Ročné školné v €
Manažment Ekonómia a manažment 1. Bc. 4 690,-
Turizmus, hotelierstvo a kúpeľníctvo Ekonómia a manažment 1. Bc. 4 690,-
Environmentálny manažment Ekologické a environmentálne vedy 1. Bc. 4 690,-
Aktuálny cenník školného a poplatkov spojených so štúdiom.

 

Podmienky prijatia

 • Základnou podmienkou prijatia na štúdium je získanie úplného stredného vzdelania alebo úplného stredného odborného vzdelania vrátane maturitnej skúšky.
 • Prihláška zaslaná do 31.7.2021 spolu s povinnými prílohami (štruktúrovaný životopis a originál dokladu o zaplatení poplatku za prijímacie konanie). Prílohou prihlášky musí byť aj úradne overená fotokópia vysvedčenia o maturitnej skúške (vysvedčenie je možné zaslať do 31.7.2021).
 • V prípade podania elektronickej prihlášky na štúdium je zároveň nevyhnutné ju vytlačiť, vlastnosručne podpísať a spolu s prílohami doručiť na adresu fakulty.
 • Uchádzač o štúdium na Fakulte manažmentu môže na túto fakultu podať aj viac prihlášok na štúdium – týka sa to aj študijných programov aj formy štúdia.

Uchádzači o bakalárske štúdium budú prijímaní bez vykonávania prijímacej skúšky na základe výsledkov maturitnej skúšky. Poradie vytvára algoritmus zverejnený na web stránke fakulty www.unipo.sk/fm.

Podrobné informácie nájdete v dokumentoch: Kompletné podmienky prijatia na štúdium, Algoritmus vytvárania poradia

Uchádzačom so špecifickými potrebami odporúčame pred podaním prihlášky kontakt s koordinátorkou. Koordinátorkou pre študentov so špecifickými potrebami je PhDr. Tatiana Lorincová, PhD. (tatiana.lorincova@unipo.sk).

Uchádzač, ktorý dostal rozhodnutie o neprijatí môže podať žiadosť o preskúmanie tohto rozhodnutia. Žiadosť sa podáva dekanovi fakulty v lehote do ôsmich dní odo dňa doručenia rozhodnutia o neprijatí

Na poradie uchádzačov vplývajú

 • Súčin aritmetického priemeru známok z maturitnej skúšky a koeficientu za typ absolvovanej strednej školy (povinná časť).
 • Systém bonusov (nepovinná časť):
  • bonus za test SCIO „Všeobecné študijné predpoklady“ (resp. Obecné studijní předpoklady), bližšie v dokumente Algoritmus vytvárania poradia pre bakalárske štúdium,
  • za známky na maturitnom vysvedčení z profilujúcich predmetov, a to z matematiky a z cudzích jazykov (anglický, nemecký, francúzsky, ruský, španielsky), ktoré budú systémovo zohľadnené bonifikáciou,
  • bonus za umiestnenie v Ekonomickej olympiáde.

Automaticky a prednostne prijatí na štúdium budú všetci tí uchádzači o štúdium 2. stupňa (magisterského), ktorí na nepovinnom teste SCIO „Všeobecné študijné predpoklady“ (resp. Obecné studijní předpoklady) dosiahnu percentil viac ako 50 (vrátane) - ide o prijatie bez ohľadu na priemer známok z bakalárskej štátnej skúšky, bez ohľadu na celoštudijný priemer a bez ohľadu na výsledok diferenčného testu, pri dodržaní podmienky predloženia svojho vysvedčenia o štátnej skúške a diplomu o ukončení vysokoškolského štúdia 1. stupňa (bakalárskeho štúdia).

Stiahni si predvyplnenú prihlášku Ako vyplniť prihlášku na vysokú školu?

Ako vyzeral posledný deň otvorených dverí FM?

Prečo študovať na FM?
 

Ďalšie videá o fakulte

TOP fakty o Fakulte manažmentu

 1. Študuj bez prijímačiek na najväčšej a najdynamickejšej fakulte PU.
 2. Zaži semester v exotickej krajine.
 3. Študuj na fakulte ekonomického a obchodno-podnikateľského typu.
 4. Využi sieť Centier študentskej praxe, študuj v prepojení s reálnou praxou a s budúcimi zamestnávateľmi našich absolventov.
 5. Študuj atraktívne a praxou žiadané špecializácie (manažérska informatika či obchod, marketing a psychológia obchodu).
 6. Len minulý rok otvorené špičkové a najmodernejšie priestory Auly a seminárnych miestností.
 7. Zaži skvelé prednášky aj od profíkov z praxe (v minulosti aj napríklad firma ESET, či Andrej Kiska, aj samotný GOOGLE).
 8. Európou uznávané diplomy.
 9. Mladý a ústretový kolektív pedagógov.
 10. Vzdelávaj sa v atraktívnom najužšom centre Prešova.
 11. Nastav si svoj rozvrh - individuálny študíjny plán.
 12. Skvelé štipendiá.
 13. Štátnice bez memorovania.
 14. Zabávaj sa na Manager Party a iných skvelých akciách organizovaných Klubom študentov manažmentu.
 15. Moderné štúdium prepojené s praxou (napr. Google Digitálna Garáž priamo u nás na fakulte).


Dôležité informácie

Termín podania prihlášky: do 31.7.2021
Poplatok za materiálne zabezpečenie prijímacieho konania: 30 €
Poplatok za materiálne zabezpečenie prijímacieho konania (elektronická prihláška): 20 €

Číslo účtu: 7000199613/8180
IBAN: SK89 8180 0000 0070 0019 9613
SWIFT: SPSRSKBA
Variabilný symbol: uvádzať rodné číslo uchádzača bez lomky (Do správy pre prijímateľa resp. poznámky je potrebné uviesť meno a priezvisko uchádzača.)

Prihlášky zasielajte na adresu: Prešovská univerzita v Prešove, Fakulta manažmentu, Konštantínova 16, 080 01 Prešov

Návod: Ako správne vyplniť prihlášku na vysokú školu

Prihlášky na stiahnutie (predvyplnené):

Na stiahnutie:

Máte otázky?