Prijímacie konanie

Bakalárske štúdium

Na základe preukázanej špičkovej úrovne vedeckej činnosti sa fakulta stala „excelentným výskumným pracoviskom“. Tento status fakulte prisúdilo Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR na základe exaktného posúdenia jej výsledkov vo vedecko-výskumnej činnosti.

Úchádzačom naša fakulta ponúka nasledujúce na prax orientované študijné programy bakalárskeho štúdia v dennej, tak externej forme štúdia:

Ekonomický študijný program Manažment

Ekonomický študijný program v študijnom odbore Ekonómia a manažment. Podľa zvolenej trajektórie povinne voliteľných predmetov (Kompletný prehľad predmetov) sú študenti orientovaní a profilovaní dominantne na jednu zo štyroch oblastí v ktorej sa budú počas štúdia špecializovať:

 • Digitálny marketing a psychológia obchodu,
 • Manažment ľudských zdrojov,
 • Manažment turizmu a hotelierstva.


Študijný program Obchodný manažment a marketing

Cieľom študijného programu Obchodný manažment a marketing v študijnom odbore Ekonómia a manažment je poskytnúť študentom kvalitné a kariérne orientované vzdelávanie, adekvátnu vedomostnú základňu umožňujúcu študentom predvídať, analyzovať, plánovať, riadiť, koordinovať a kontrolovať procesy v oblasti marketingu, obchodu, predaja, digitálnych médií a ďalších súvisiacich a subordinovaných odborných činností a oblastí manažmentu a tým uspieť v náročnom a rýchlo sa rozvíjajúcom podnikateľskom prostredí (Viac informácií).

Podľa zvolenej trajektórie povinne voliteľných predmetov sú študenti orientovaní a profilovaní dominantne na jednu z dvoch oblastí, v ktorej sa budú počas štúdia špecializovať:


Študijný program Turizmus, hotelierstvo a kúpeľníctvo

Študijný program v oblasti služieb v študijnom odbore Ekonómia a manažment, ktorý dominantne zabezpečuje Katedra turizmu a hotelového manažmentu. Fakulta má v rámci študijného programu nadviazané viaceré významné medzinárodné spolupráce a zmluvné partnerstvá. Rovnako tak na úrovni Stredísk študentskej praxe, praktickej prípravy a transferu výskumu má fakulta nadviazané viaceré partnerstvá so subjektmi pôsobiacimi v cestovnom ruchu.

V rámci štúdia sa študent stretne s predmetmi orientovanými na prax, ide napríklad o predmety ako Základy cestovného ruchu, Interkultúrna komunikácia v cestovnom ruchu, Technológia služieb cestovného ruchu, Manažment hotelových služieb, či Marketing (Kompletný prehľad predmetov).

Prečítajte si hodnotenie absolventa - Prečo študovať turizmus na Fakulte manažmentu, ekonomiky a obchodu?

Neprehliadnite

Strediská študentskej praxe Stiahni si predvyplnenú prihlášku Prečo študovať na našej fakulte

Denné a externé štúdium

Denné štúdium je u všetkých študijných programov (na všetkých stupňoch štúdia) na našej fakulte bezplatné. Externé štúdium študijných programov na našej akulte je spoplatnené. Spoplatnené je aj štúdium v anglickom jazyku. Aktuálny cenník školného a poplatkov spojených so štúdiom.


Podmienky prijatia na štúdium

 • Základnou podmienkou prijatia na štúdium je získanie úplného stredného vzdelania alebo úplného stredného odborného vzdelania vrátane maturitnej skúšky.
 • Prihláška zaslaná do 31.3.2023 spolu s povinnými prílohami (štruktúrovaný životopis a originál dokladu o zaplatení poplatku za prijímacie konanie). Prílohou prihlášky musí byť aj úradne overená fotokópia vysvedčenia o maturitnej skúške (vysvedčenie je možné zaslať do 31.3.2023).
 • V prípade podania elektronickej prihlášky na štúdium je zároveň nevyhnutné ju vytlačiť, vlastnosručne podpísať a spolu s prílohami doručiť na adresu fakulty.
 • Uchádzač o štúdium na našej fakulte môže podať aj viac prihlášok na štúdium – týka sa to aj študijných programov aj formy štúdia.

Uchádzači o bakalárske štúdium budú prijímaní bez vykonávania prijímacej skúšky na základe výsledkov maturitnej skúšky. Podrobné informácie nájdete v dokumentoch Kompletné podmienky prijatia na štúdium, Algoritmus vytvárania poradia.

Stiahni si predvyplnenú prihlášku Ako vyplniť prihlášku na vysokú školu? Kompletné podmienky prijatia na štúdium

Ako vyzeral posledný deň otvorených dverí FM?

Prečo študovať na FMEO?
 

Ďalšie videá o fakulte

TOP fakty o Fakulte

 1. Fakulta nesie označenie „Excelentné výskumné pracovisko“.
 2. Študuj bez prijímačiek na najväčšej a najdynamickejšej fakulte PU.
 3. Zaži semester v exotickej krajine.
 4. Študuj na fakulte ekonomického a obchodno-podnikateľského typu.
 5. Využi sieť Centier študentskej praxe, študuj v prepojení s reálnou praxou a s budúcimi zamestnávateľmi našich absolventov.
 6. Študuj atraktívne a praxou žiadané špecializácie (manažérska informatika či obchod, marketing a psychológia obchodu).
 7. Len minulý rok otvorené špičkové a najmodernejšie priestory Auly a seminárnych miestností.
 8. Zaži skvelé prednášky aj od profíkov z praxe (v minulosti aj napríklad firma ESET, či Andrej Kiska, aj samotný GOOGLE).
 9. Európou uznávané diplomy.
 10. Mladý a ústretový kolektív pedagógov.
 11. Vzdelávaj sa v atraktívnom najužšom centre Prešova.
 12. Nastav si svoj rozvrh - individuálny študíjny plán.
 13. Skvelé štipendiá.
 14. Štátnice bez memorovania.
 15. Zabávaj sa na Manager Party a iných skvelých akciách organizovaných Klubom študentov manažmentu.
 16. Moderné štúdium prepojené s praxou (napr. Google Digitálna Garáž priamo u nás na fakulte).


Dôležité informácie

Termín podania prihlášky: do 31.3.2023
Poplatok za materiálne zabezpečenie prijímacieho konania: 30 €
Poplatok za materiálne zabezpečenie prijímacieho konania (elektronická prihláška): 20 €

Číslo účtu: 7000199613/8180
IBAN: SK89 8180 0000 0070 0019 9613
SWIFT: SPSRSKBA
Variabilný symbol: uvádzať rodné číslo uchádzača bez lomky (Do správy pre prijímateľa resp. poznámky je potrebné uviesť meno a priezvisko uchádzača.)

Prihlášky zasielajte na adresu: Prešovská univerzita v Prešove, Fakulta manažmentu, ekonomiky a obchodu Konštantínova 16, 080 01 Prešov

Návod: Ako správne vyplniť prihlášku na vysokú školu

Prihlášky na stiahnutie (predvyplnené):

Na stiahnutie:

Máte otázky?