Prijímacie konanie

Bakalárske štúdium

Aktuálne zmeny vo vzťahu k šíreniu nového koronavírusu

Posledná aktualizácia: 01.09.2020

Z dôvodu aktuálne prebiehajúcej pandémie fakulta príjme na bakalárske a magisterské štúdium všetkých uchádzačov.

Oznamujeme uchádzačom o štúdium na FM PU v Prešove, že vzhľadom na výnimočnú spoločenskú situáciu sa posúvajú termíny prijímacieho konania pre bakalárske štúdium nasledovne:

 • Podať prihlášku na bakalárske štúdium je možné najneskôr do 16.9.2020. Za smerodajné sa považujú len termíny uvedené na webových stránkach Fakulty manažmentu.
 • Elektronická prihláška PLNE nahrádza papierovú prihlášku. Povinné prílohy sa nahrávajú do systému el. prihlášky alebo je ich možné zaslať na e-mailovú adresu marcela.strisova@unipo.sk.
 • Povinné prílohy v elektronickej podobe: Štruktúrovaný životopis v el. podobe nemusí obsahovať podpis. Potvrdenie o úhrade administratívneho poplatku za prijímacie konanie je možné dokladovať detailom bankovej transakcie z internet bankingu, prípadne skenom iného dokladu o zaplatení. Motivačný list len v prípade zahraničných uchádzačov.
 • Povinné prílohy v printovej, t. j. v papierovej (nie elektronickej): Úradne overenú fotokópiu maturitného vysvedčenia je potrebné zaslať, resp. doručiť na adresu fakulty a to bezodkladne po jeho nadobudnutí.
 • Všetci uchádzači o bakalárske štúdium, ktorí s prihláškou na štúdium ešte nepredložia úradne overenú fotokópiu maturitného vysvedčenia, budú prijatí podmienečne, pričom po jej predložení (najneskôr však v deň určený na zápis na štúdium) budú riadne prijatí.
 • Pre zahraničných uchádzačov o bakalárske štúdium v slovenskom jazyku sa v roku 2020 ruší overenie jazykovej spôsobilosti uchádzača študovať študijný program v slovenskom jazyku.
 • Vyššie uvedené usmernenia sa môžu v čase meniť.

 

Úchádzačom naša fakulta ponúka nasledujúce na prax orientované študijné programy bakalárskeho štúdia:

· Ekonomický študijný program Manažment

Ekonomický študijný program v študijnom odbore Ekonómia a manažment . Podľa vybraného bloku povinne voliteľných predmetov sú študenti orientovaní a profilovaní dominantne na jednu zo štyroch oblastí v ktorej sa budú počas štúdia špecializovať:

 • Obchod, marketing a psychológia obchodu,
 • Manažérska informatika,
 • Manažment turizmu a hotelierstva,
 • Manažment ľudských zdrojov,
 • Digitálny marketing. (Viac informácií)

· Študijný program Turizmus, hotelierstvo a kúpeľníctvo

Študijný program v oblasti služieb v študijnom odbore Ekonómia a manažment.

· Študijný program Environmentálny manažment

Ekonomicko-prírodovedecký študijný program v študijnom odbore Ekologické a environmentálne vedy.

 

Neprehliadnite

Strediská študentskej praxe Stiahni si predvyplnenú prihlášku Prečo študovať na Fakulte manažmentu

 

Denné štúdium prehľad

Študijný program Študijný odbor Stupeň štúdia Titul Počet rokov štúdia
Manažment Ekonómia a manažment 1. Bc. 3
Turizmus, hotelierstvo a kúpeľníctvo Ekonómia a manažment 1. Bc. 3
Environmentálny manažment Ekologické a environmentálne vedy 1. Bc. 3

Externé štúdium prehľad

Študijný program Študijný odbor Stupeň štúdia Titul Počet rokov štúdia Ročné školné v €
Manažment Ekonómia a manažment 1. Bc. 4 590,-
Turizmus, hotelierstvo a kúpeľníctvo Ekonómia a manažment 1. Bc. 4 590,-
Environmentálny manažment Ekologické a environmentálne vedy 1. Bc. 4 590,-
Aktuálny cenník školného a poplatkov spojených so štúdiom.

 

Podmienky prijatia

 • Základnou podmienkou prijatia na štúdium je získanie úplného stredného vzdelania alebo úplného stredného odborného vzdelania, vo všetkých prípadoch vrátane maturitnej skúšky.
 • Prihláška zaslaná do 16.9.2020 spolu s povinnými prílohami (štruktúrovaný životopis a originál dokladu o zaplatení poplatku za prijímacie konanie). Prílohou prihlášky musí byť úradne overená fotokópia vysvedčenia o maturitnej skúške (vysvedčenie je možné zaslať do 16.9.2020).
 • Uchádzač o štúdium na Fakulte manažmentu môže na túto fakultu podať aj viac prihlášok na štúdium – týka sa to aj študijných programov aj formy štúdia.

Uchádzači o bakalárske štúdium budú prijímaní bez vykonávania prijímacej skúšky na základe výsledkov maturitnej skúšky. Poradie vytvára algoritmus zverejnený na web stránke fakulty www.unipo.sk/fm.

Podrobné informácie nájdete v dokumentoch: Kompletné podmienky prijatia na štúdium, Algoritmus vytvárania poradia

Uchádzačom so špecifickými potrebami odporúčame pred podaním prihlášky kontakt s koordinátorkou. Koordinátorkou pre študentov so špecifickými potrebami je PhDr. Tatiana Lorincová, PhD. (tatiana.lorincova@unipo.sk).

Na poradie uchádzačov vplývajú

 • Súčin aritmetického priemeru známok z maturitnej skúšky a koeficientu za typ absolvovanej strednej školy (povinná časť).
 • Systém bonusov (nepovinná časť):
  • za test SCIO (percentil 30 – 49),
  • za známky na maturitnom vysvedčení z profilujúcich predmetov, a to z matematiky a z cudzích jazykov (anglický, nemecký, francúzsky, ruský, španielsky), ktoré budú systémovo zohľadnené bonifikáciou.

Automaticky a prednostne prijatí na štúdium budú všetci tí uchádzači o štúdium 1. stupňa (bakalárskeho), ktorí na nepovinnom teste SCIO „Všeobecné študijné predpoklady“ (resp. Obecné studijní předpoklady) dosiahnu percentil viac ako 50 (vrátane) - ide o prijatie bez ohľadu na priemer známok z maturitnej skúšky, pri dodržaní podmienky predloženia svojho platného maturitného vysvedčenia. Títo uchádzači budú prijatí bez vyhodnocovania algoritmom, avšak podmienkou ich zápisu na štúdium bude doloženie maturitného vysvedčenia (viac na www.scio.cz).

Stiahni si predvyplnenú prihlášku Ako vyplniť prihlášku na vysokú školu?

Ako vyzeral posledný deň otvorených dverí FM?

Prečo študovať na FM?
 

Ďalšie videá o fakulte

TOP fakty o Fakulte manažmentu

 1. Študuj bez prijímačiek na najväčšej a najdynamickejšej fakulte PU.
 2. Zaži semester v exotickej krajine.
 3. Študuj na fakulte ekonomického a obchodno-podnikateľského typu.
 4. Využi sieť Centier študentskej praxe, študuj v prepojení s reálnou praxou a s budúcimi zamestnávateľmi našich absolventov.
 5. Študuj atraktívne a praxou žiadané špecializácie (manažérska informatika či obchod, marketing a psychológia obchodu).
 6. Len minulý rok otvorené špičkové a najmodernejšie priestory Auly a seminárnych miestností.
 7. Zaži skvelé prednášky aj od profíkov z praxe (v minulosti aj napríklad firma ESET, či Andrej Kiska, aj samotný GOOGLE).
 8. Európou uznávané diplomy.
 9. Mladý a ústretový kolektív pedagógov.
 10. Vzdelávaj sa v atraktívnom najužšom centre Prešova.
 11. Nastav si svoj rozvrh - individuálny študíjny plán.
 12. Skvelé štipendiá.
 13. Štátnice bez memorovania.
 14. Zabávaj sa na Manager Party a iných skvelých akciách organizovaných Klubom študentov manažmentu.
 15. Moderné štúdium prepojené s praxou (napr. Google Digitálna Garáž priamo u nás na fakulte).


Dôležité informácie

Termín podania prihlášky: do 16.9.2020
Poplatok za materiálne zabezpečenie prijímacieho konania: 30 €
Poplatok za materiálne zabezpečenie prijímacieho konania (elektronická prihláška): 20 €

Číslo účtu: 7000199613/8180
IBAN: SK89 8180 0000 0070 0019 9613
SWIFT: SPSRSKBA
Variabilný symbol: uvádzať rodné číslo uchádzača bez lomky (Do správy pre prijímateľa resp. poznámky je potrebné uviesť meno a priezvisko uchádzača.)

Prihlášky zasielajte na adresu: Prešovská univerzita v Prešove, Fakulta manažmentu, Konštantínova 16, 080 01 Prešov

Návod: Ako správne vyplniť prihlášku na vysokú školu

Prihlášky na stiahnutie (predvyplnené):

Na stiahnutie:

Máte otázky?