Ponuka štúdia v oblasti cestovného ruchu - Bc. štúdium

Študijný program
Turizmus, hotelierstvo a kúpeľníctvo

Na základe preukázanej špičkovej úrovne vedeckej činnosti sa fakulta stala „excelentným výskumným pracoviskom“. Tento status fakulte prisúdilo Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR na základe exaktného posúdenia jej výsledkov vo vedecko-výskumnej činnosti.

Cieľom bakalárskeho študijného programu Turizmus, hotelierstvo a kúpeľníctvo v študijnom odbore Ekonómia a manažment je poskytnúť študentom kvalitné vzdelávanie v oblasti cestovného ruchu s možnosťou uplatnenia sa tak na domácom ako aj na zahraničnom pracovnom trhu.

Študijný program poskytuje kombináciu ekonomických, manažérskych a odborných predmetov s akcentom na získanie vedomostí, zručností a kompetencií potrebných pre prácu v podnikovej sfére služieb cestovného ruchu. Študenti sú vedení tak, aby boli schopní vyhodnotiť súčasný stav a trendy v cestovnom ruchu v medzinárodnom kontexte aj v rámci konkrétneho územia a ich vplyv na činnosť širokej škály podnikov cestovného ruchu, najmä však ubytovacích a stravovacích zariadení, kúpeľných podnikov, cestovných kancelárií a cestovných agentúr, organizácií destinačného manažmentu, informačných centier a ďalších. Študijný program je vytvorený štruktúrou profilových a povinne voliteľných predmetov ako sú základy cestovného ruchu, turistické produkty, štatistika, sprievodcovské služby v cestovnom ruchu, manažment hotelových služieb, technológia kúpeľníckych služieb, tvorba multimediálnych webových dokumentov (kompletný prehľad predmetov). Získané vedomosti sú doplnené o odborné komunikačné spôsobilosti v dvoch svetových jazykoch. Výučba je založená na prepájaní teoretických a praktických zručností. Prepojenie na prax je zabezpečované najmä aktívnou a dlhodobou spoluprácou členov Katedry turizmu a hotelového manažmentu s profesijnými organizáciami pôsobiacimi v oblasti cestovného ruchu na Slovensku (Zväz cestovného ruchu, Asociácia hotelov a reštaurácií Slovenska, Slovenská asociácia cestovných kancelárií a cestovných agentúr) a prednáškami odborníkov z praxe cestovného ruchu, ktoré tvoria dôležitú súčasť vyučovacieho procesu. Dôležitou súčasťou výučby sú aj exkurzie do podnikov cestovného ruchu a terénne exkurzie vybraných destinácií Slovenska a zahraničia (preklik na web stránku katedry: https://www.unipo.sk/fakulta-m...

PRE KOHO JE ŠTUDIJNÝ PROGRAM URČENÝ?

Študijný program Turizmus, hotelierstvo a kúpeľníctvo je určený pre študentov, ktorí chcú najmä:

 • naučiť sa orientovať v problematike trhu cestovného ruchu, poznať všetky jeho zložky a mať prehľad o jeho súčasnom stave v domácom a medzinárodnom prostredí,
 • ovládať základné ekonomické a právne kategórie spojené s podnikovo-hospodárskou činnosťou pri poskytovaní komplexných služieb cestovného ruchu,
 • aplikovať manažérske a podnikateľské princípy manažmentu v praxi podnikov cestovného ruchu (ubytovacích a stravovacích zariadení, kúpeľných podnikov, cestovných kancelárií a cestovných agentúr atď.),
 • pochopiť špecifiká rôznych typov kultúr a orientovať sa v oblasti interkultúrnej komunikácie,
 • naučiť sa spracovať komplexnú ponuku turistických produktov, zostaviť vhodnú štruktúru ponúkaných služieb pre jednotlivé segmenty trhu cestovného ruchu,
 • viesť a koordinovať vývoj nových produktov a upravovať existujúce produkty tak, aby vyhovovali meniacim sa podmienkam na trhu cestovného ruchu,
 • riadiť praktické projekty a procesy v podnikoch cestovného ruchu na operatívnej a taktickej úrovni, zhromažďovať, analyzovať a vyhodnocovať informácie používaním štatistickej analýzy,
 • aplikovať nástroje a platformy využívané v praxi tvorby multimediálnych dokumentov, orientovať sa v ich rozhraní a efektívne ich využívať.

UPLATNITEĽNOSŤ ABSOLVENTOV V PRAXI

Absolvovanie bakalárskeho študijného programu umožní absolventom získať vedomosti, zručnosti, kompetencie, postoje a hodnoty pre uplatnenie sa napríklad v nasledujúcich povolaniach:

 • riadiaci pracovník (manažér) cestovnej kancelárie, cestovnej agentúry,
 • pracovník (manažér) turistického informačného centra,
 • pracovník (manažér) oblastnej organizácie cestovného ruchu,
 • pracovník (manažér) krajskej organizácie cestovného ruchu,
 • riadiaci pracovník (manažér) vybraných druhov ubytovacích zariadení – hotela, penziónu, motela,
 • pracovník obchodného a marketingového oddelenia kúpeľných podnikov,
 • riadiaci pracovník (manažér) v športových, rekreačných a kultúrnych zariadeniach,
 • riadiaci pracovník (manažér) rekreačného strediska.

OTÁZKY A ODPOVEDE

Zaujala vás naša ponuka? Radi Vám odpovieme na všetky otázky. Neváhajte nás kontaktovať cez náš kontaktný formulár.

TOP fakty o Fakulte

 1. Fakulta nesie označenie „Excelentné výskumné pracovisko“.
 2. Študuj bez prijímačiek na jednej z najväčších fakult PU.
 3. Zaži semester v exotickej krajine.
 4. Študuj na fakulte ekonomického a obchodno-podnikateľského typu.
 5. Využi sieť Centier študentskej praxe, študuj v prepojení s reálnou praxou a s budúcimi zamestnávateľmi našich absolventov.
 6. Študuj atraktívne a praxou žiadané špecializácie (manažérska informatika či obchod, marketing a psychológia obchodu).
 7. Len minulý rok otvorené špičkové a najmodernejšie priestory Auly a seminárnych miestností.
 8. Zaži skvelé prednášky aj od profíkov z praxe (v minulosti aj napríklad firma ESET, či Andrej Kiska, aj samotný GOOGLE).
 9. Európou uznávané diplomy.
 10. Mladý a ústretový kolektív pedagógov.
 11. Vzdelávaj sa v atraktívnom najužšom centre Prešova.
 12. Nastav si svoj rozvrh - individuálny študíjny plán.
 13. Skvelé štipendiá.
 14. Štátnice bez memorovania.
 15. Zabávaj sa na Manager Party a iných skvelých akciách organizovaných Klubom študentov manažmentu.
 16. Moderné štúdium prepojené s praxou (napr. Google Digitálna Garáž priamo u nás na fakulte).