Prijímacie konanie

Cenník školného a poplatkov spojených so štúdiom (2024/2025)

V súlade s Opatrením Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky, ktorým sa ustanovuje suma maximálneho ročného školného a poplatkov na akademický rok 2023/2024 pre študijné programy v externej forme štúdia uskutočňované na verejných vysokých školách a štátnych vysokých školách (a prílohy k opatreniu č. 2017-4747/12608:1-15AA), uverejňujeme sumy ročného školného a poplatkov schválené Akademickým senátom FMEO PU v Prešove:

 

Externá forma štúdia pre uchádzačov o štúdium v slovenskom jazyku

Študijný program Študijný odbor Stupeň štúdia Titul Počet rokov štúdia Ročné školné v €
Manažment Ekonómia a manažment 1. Bc. 3 790,-
Obchodný manažment a marketing Ekonómia a manažment 1. Bc. 3 790,-
Turizmus, hotelierstvo a kúpeľníctvo Ekonómia a manažment 1. Bc. 3 790,-
Manažment Ekonómia a manažment 2. Mgr. 2 990,-
Manažment Ekonómia a manažment 3. PhD. 5 1490,-

Pozn.: výška školného sa týka študentov, ktorí budú prijatí na štúdium v akad. roku 2023/2024, platí pre celú dĺžku štúdia.

 

Pre uchádzačov o štúdium v anglickom jazyku

Študijný program Študijný odbor Stupeň štúdia Titul Počet rokov štúdia Ročné školné v €
Management Economics and Management 2. Mgr. 2 2000,-
Management Economics and Management 3. PhD. 5 3000,-

Rigorózne konanie

Poplatok Suma v €
Poplatok za úkony spojené so zabezpečením rigorózneho konania a s obhajobou rigoróznej práce 434,-
Poplatok za úkony spojené s vydaním diplomu o priznaní akademického titulu absolventom magisterského štúdia, ktorí vykonali rigoróznu skúšku 99,-

Viac informácií o školnom a poplatkoch

TOP fakty o Fakulte

 1. Fakulta nesie označenie „Excelentné výskumné pracovisko“.
 2. Študuj bez prijímačiek na jednej z najväčších fakult PU.
 3. Zaži semester v exotickej krajine.
 4. Študuj na fakulte ekonomického a obchodno-podnikateľského typu.
 5. Využi sieť Centier študentskej praxe, študuj v prepojení s reálnou praxou a s budúcimi zamestnávateľmi našich absolventov.
 6. Študuj atraktívne a praxou žiadané špecializácie (manažérska informatika či obchod, marketing a psychológia obchodu).
 7. Len minulý rok otvorené špičkové a najmodernejšie priestory Auly a seminárnych miestností.
 8. Zaži skvelé prednášky aj od profíkov z praxe (v minulosti aj napríklad firma ESET, či Andrej Kiska, aj samotný GOOGLE).
 9. Európou uznávané diplomy.
 10. Mladý a ústretový kolektív pedagógov.
 11. Vzdelávaj sa v atraktívnom najužšom centre Prešova.
 12. Nastav si svoj rozvrh - individuálny študíjny plán.
 13. Skvelé štipendiá.
 14. Štátnice bez memorovania.
 15. Zabávaj sa na Manager Party a iných skvelých akciách organizovaných Klubom študentov manažmentu.
 16. Moderné štúdium prepojené s praxou (napr. Google Digitálna Garáž priamo u nás na fakulte).


Na stiahnutie:

Máte otázky?