Prijímacie konanie

Cenník školného a poplatkov spojených so štúdiom (2019/2020)

V súlade s Opatrením Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky, ktorým sa ustanovuje suma maximálneho ročného školného na akademický rok 2020/2021 pre študijné programy v externej forme štúdia uskutočňované na verejných vysokých školách a štátnych vysokých školách (a prílohy k opatreniu č. 2017-4747/12608:1-15AA), uverejňujeme sumy ročného školného:

 

Externá forma štúdia pre uchádzačov o štúdium v slovenskom jazyku

Študijný program Študijný odbor Stupeň štúdia Titul Počet rokov štúdia Ročné školné v €
Manažment Ekonómia a manažment 1. Bc. 4 690,-
Turizmus, hotelierstvo a kúpeľníctvo Ekonómia a manažment 1. Bc. 4 690,-
Environmentálny manažment Ekologické a environmentálne vedy 1. Bc. 4 690,-
Manažment Ekonómia a manažment 2. Mgr. 3 790,-
Environmentálny manažment Ekologické a environmentálne vedy 2. Mgr. 3 790,-
Manažment Ekonómia a manažment 3. PhD. 5 1490,-
Environmentálny manažment Ekologické a environmentálne vedy 3. PhD. 5 1490,-

Pozn.: výška školného sa týka študentov, ktorí budú prijatí na štúdium v akad. roku 2020/2021 a táto horná hranica platí pre celú dĺžku štúdia.

 

Pre uchádzačov o štúdium v anglickom jazyku

Študijný program Študijný odbor Stupeň štúdia Titul Počet rokov štúdia Ročné školné v €
Management* Economics and Management* 1. Bc. 4 1000,-
Management Economics and Management 2. Mgr. 3 2000,-
Management Economics and Management 3. PhD. 5 3000,-

*V akademickom roku 2020/2021 sa bakalárske študijné programy v anglickom jazyku neotvárajú

 

Rigorózne konanie

Poplatok Suma v €
Poplatok za úkony spojené so zabezpečením rigorózneho konania a s obhajobou rigoróznej práce 434,-
Poplatok za úkony spojené s vydaním diplomu o priznaní akademického titulu absolventom magisterského štúdia, ktorí vykonali rigoróznu skúšku 99,-

Viac informácií o školnom a poplatkoch

TOP fakty o Fakulte manažmentu

 1. Študuj bez prijímačiek na najväčšej a najdynamickejšej fakulte PU.
 2. Zaži semester v exotickej krajine.
 3. Študuj na fakulte ekonomického a obchodno-podnikateľského typu.
 4. Využi sieť Centier študentskej praxe, študuj v prepojení s reálnou praxou a s budúcimi zamestnávateľmi našich absolventov.
 5. Študuj atraktívne a praxou žiadané špecializácie (manažérska informatika či obchod, marketing a psychológia obchodu).
 6. Len minulý rok otvorené špičkové a najmodernejšie priestory Auly a seminárnych miestností.
 7. Zaži skvelé prednášky aj od profíkov z praxe (v minulosti aj napríklad firma ESET, či Andrej Kiska, aj samotný GOOGLE).
 8. Európou uznávané diplomy.
 9. Mladý a ústretový kolektív pedagógov.
 10. Vzdelávaj sa v atraktívnom najužšom centre Prešova.
 11. Nastav si svoj rozvrh - individuálny študíjny plán.
 12. Skvelé štipendiá.
 13. Štátnice bez memorovania.
 14. Zabávaj sa na Manager Party a iných skvelých akciách organizovaných Klubom študentov manažmentu.
 15. Moderné štúdium prepojené s praxou (napr. Google Digitálna Garáž priamo u nás na fakulte).


Prihlášky na stiahnutie (predvyplnené):

Na stiahnutie:

Máte otázky?