Ponuka štúdia

Čo je možné u náš študovať?

Fakulta manažmentu Prešovskej univerzity v Prešove je v súčasnosti jedinou fakultou ekonomického a obchodno-podnikateľského typu, poskytujúcou univerzitné vzdelanie v prešovskom kraji (univerzita je najstarší typ vysokej školy).

Je počtom študentov najväčšou fakultou Prešovskej univerzity v Prešove, počtom uchádzačov o štúdium je mimoriadne atraktívna nielen v rámci Prešovskej univerzity, ale aj vo vzťahu k iným ekonomickým fakultám na Slovensku. Poskytuje v prešovskom kraji jediné univerzitné vzdelanie nielen v oblasti manažmentu, environmentálneho manažmentu, ale aj v oblasti turizmu, hotelierstva a kúpeľníctva.

Jej komplexnú ponuku tvorí spolu 30 študijných programov vo všetkých 3 stupňoch štúdia – v bakalárskom stupni (Bc.), v magisterskom stupni (Mgr., vrátane rigoróznych konaní pre PhDr. a RNDr.) a v doktorandskom stupni štúdia (PhD.).

Veľká výhoda pre našich študentov je možnosť kontinuálne nadväzujúceho štúdia vo všetkých stupňoch na našej fakulte. Pre študentov je množstvo ďalších výhod, ako prepojenosť s praxou cez vybudovanú sieť Stredísk študentskej praxe, praktickej prípravy a transferu výskumu, či Expertnú a podnikateľskú radu Fakulty manažmentu. Ale aj prednášky známych osobností z biznisu a verejného života, ktoré sa realizujú popri prednášaní interných fakultných profesorov a docentov atď. nemenej atraktívny je aj študentský život v univerzitnom meste Prešov.

Výučbu v rámci študijných programov zabezpečuje 10 katedier fakulty.

Bakalárske štúdium (Bc.)

Ekonomický študijný program Manažment
v dennej (3-ročný) aj v externej (4-ročný) forme štúdia v študijnom odbore Ekonómia a manažment.

Ponuka špecializácií:
• obchod, marketing a psychológia obchodu,
• manažérska informatika,
• manažment turizmu a hotelierstva,
• manažment ľudských zdrojov,
• digitálny marketing (Viac informácií).

U absolventov štúdium vytvára vzdelanostné predpoklady pre možnosti uplatniť sa na trhu práce v podnikoch a iných organizáciách v konkrétnych ekonomických pozíciách a ekonomických činnostiach organizácií a v prípade ďalších osobnostných a skúsenostných predpokladov aj v manažérskych oblastiach rôzneho stupňa v závislosti od týchto schopností.

Študijný program v oblasti služieb Turizmus, hotelierstvo a kúpeľníctvo
v dennej (3-ročný) aj v externej (4-ročný) forme štúdia v študijnom odbore Ekonómia a manažment.

Absolvent je pripravovaný pre uplatnenie ako kvalifikovaný odborník v oblasti cestovného ruchu, v hotelierstve a kúpeľníctve. Špecifikom absolventa je rozvíjanie vzdelanostných predpokladov a schopnosti aktívne komunikovať minimálne dvoma cudzími jazykmi, organizovať podujatia a animácie v cestovnom ruchu a aktívne sa začleniť do podnikania v cestovnom ruchu ako praktik, ako podnikateľ, alebo v pozíciách stredného manažmentu v cestovnom ruchu. Hodnotenie absolventa - Prečo študovať turizmus na Fakulte manažmentu?

Ekonomicko - prírodovedecký študijný program Environmentálny manažment
v dennej (3-ročný) aj v externej (4-ročný) forme štúdia v prírodovednom študijnom odbore Ekologické a environmentálne vedy.

Absolvent je profilovaný pre možnosť uplatnenia sa, ako špecialista, environmentálny manažér, riadiaci a koordinačný pracovník v oblasti starostlivosti o životné prostredie, aj v oblastiach environmentalistiky a ekonomiky vo vzťahu k životnému prostrediu. Viac informácií o štúdiu environmentálneho manažmentu.

Viac informácii o bakalárskom štúdiu

Magisterské štúdium (Mgr.)

Ekonomický študijný program Manažment
v dennej (2-ročný) aj v externej (3-ročný) forme štúdia v študijnom odbore Ekonómia a manažment, so 4 povinne voliteľnými blokmi predmetov špecializujúcich študentov na 1 z oblastí prehlbujúceho učiva.

Ponuka špecializácií:
• Obchod, marketing a psychológia obchodu,
• Manažérska informatika,
• Manažment turizmu a hotelierstva,
• Manažment ľudských zdrojov.

Ekonomicko - prírodovedecký študijný program Environmentálny manažment
v dennej (2-ročný) forme štúdia aj v externej (3-ročný) forme štúdia v študijnom odbore Ekologické a environmentálne vedy.

Absolvent sa v prípade oboch študíjnych programov môže uplatniť na vyšších ekonomických a manažérskych pozíciách, ale tiež vo výskume a vo výchovno-vzdelávacích inštitúciách. Absolvent ovláda systém progresívneho riadenia, rozhodovania, koordinovania a kontroly zdrojov, procesov a vzťahov organizácií zameraných na riešenie environmentálnych problémov. Pozná a využíva systémy environmentálneho manažérstva a environmentálneho auditu, vyplývajúce z celosvetovo uznávaných dokumentov.

Viac informácii o magisterskom štúdiu

Doktorské rigorózne konanie (PhDr. - RNDr.)

Na základe doktorského rigorózneho konania v ekonomickom študijnom programe Manažment v študijnom odbore Ekonómia a manažment získa absolvent akademický titul „PhDr.“ .

Na základe doktorského rigorózneho konania v ekonomicko-prírodovedeckom študijnom programe Environmentálny manažment v študijnom odbore Ekologické a environmentálne vedy získa absolvent akademický titul „RNDr.“ .

Poplatok za úkony spojené so zabezpečením rigorózneho konania a s obhajobou rigoróznej práce je 434 €. Poplatok za úkony spojené s vydaním diplomu o priznaní akademického titulu absolventom magisterského štúdia, ktorí vykonali rigoróznu skúšku je 99 €.

Viac informácií o rigoróznom konaní

Doktorandské štúdium (PhD.)

Ekonomický študijný program Manažment
v dennej (4-ročný) aj v externej (5-ročný) forme štúdia v študijnom odbore Ekonómia a manažment.

Ekonomicko - prírodovedecký študijný program Environmentálny manažment
v dennej (4-ročný) aj v externej (5-ročný) forme štúdia v študijnom odbore Ekologické a environmentálne vedy.

Doktorandské štúdium ponúka naša fakulta analogicky pre ktoréhokoľvek absolventa magisterského štúdia našej Fakulty manažmentu, ktorý splní kritériá pre prijatie na doktorandské štúdium.

Po absolvovaní doktorandského štúdia, t.j. 3. stupňa štúdia, sa absolventi môžu uplatniť na univerzitách a ďalších vedecko-výskumných pracoviskách, a tiež na tých špičkových odborných pozíciách v manažmente organizácií v praxi, kde tento najvyšší stupeň štúdia spolu s osobnostnými predpokladmi je vyžadovaný.

Viac informácii o doktorandskom štúdiu

Univerzita poskytuje študentom fakulty manažmentu ďalšie výhody - na rozdiel od neuniverzitných vysokých škôl. Sú to nielen možnosti zapísať si v rámci minimálneho povinného počtu kreditov aj predmety z iných fakúlt univerzity - Filozofickej fakulty, Fakulty športu, Fakulty humanitných a prírodných vied, oboch teologických fakúlt, Fakulty zdravotníctva, Pedagogickej fakulty.

Denná forma štúdia

Študijný program Študijný odbor Stupeň štúdia Titul Počet rokov štúdia
Manažment Ekonómia a manažment 1. Bc. 3
Management (v EN jazyku) Ekonómia a manažment 1. Bc. 3
Turizmus, hotelierstvo a kúpeľníctvo Ekonómia a manažment 1. Bc. 3
Environmentálny manažment Ekologické a environmentálne vedy 1. Bc. 3
Manažment Ekonómia a manažment 2. Mgr. 2
Manažment (v EN jazyku) Economics and Management 2. Mgr. 2
Environmentálny manažment Ekologické a environmentálne vedy 2. Mgr. 2
Manažment Ekonómia a manažment 3. PhD. 4
Management (v EN jazyku) Economics and Management 3. PhD. 4
Environmentálny manažment Ekologické a environmentálne vedy 3. PhD. 4

Externá forma štúdia

Študijný program Študijný odbor Stupeň štúdia Titul Počet rokov štúdia Ročné školné v €
Manažment Ekonómia a manažment 1. Bc. 4 690,-
Management (v EN jazyku) Economics and Management 1. Bc. 4 1000,-
Turizmus, hotelierstvo a kúpeľníctvo Ekonómia a manažment 1. Bc. 4 690,-
Environmentálny manažment Ekologické a environmentálne vedy 1. Bc. 4 690,-
Manažment Ekonómia a manažment 2. Mgr. 3 790,-
Manažment (v EN jazyku) Economics and Management 2. Mgr. 3 1490,-
Environmentálny manažment Ekologické a environmentálne vedy 2. Mgr. 3 790,-
Manažment Ekonómia a manažment 3. PhD. 5 1490,-
Management (v EN jazyku) Ekonómia a manažment 3. PhD. 5 3000,-
Environmentálny manažment Ekologické a environmentálne vedy 3. PhD. 5 1490,-

PREDNÁŠAŤ BOLI U NÁS AJ:

ui42 SOS electronic Daybyme Content agency

Ako vyzeral posledný deň otvorených dverí FM?

Prečo študovať na FM?

Oslavy 10. výročia Fakulty manažmentu

MANAGER PARTY 2017 (AFTERMOVIE)

Ďalšie videá o fakulte