Ponuka štúdia

Ponuka študijných programov

Termín na podanie prihlášok bol predĺžený do 30. Apríla 2024.

Fakulta manažmentu, ekonomiky a obchodu Prešovskej univerzity v Prešove je v súčasnosti jedinou fakultou ekonomického a obchodno-podnikateľského typu, poskytujúcou univerzitné vzdelanie v prešovskom kraji (univerzita je najstarší typ vysokej školy).

Na základe preukázanej špičkovej úrovne vedeckej činnosti sa fakulta stala „excelentným výskumným pracoviskom“. Tento status fakulte prisúdilo Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR na základe exaktného posúdenia jej výsledkov vo vedecko-výskumnej činnosti.

Počtom študentov je jednou z najväčších fakúlt Prešovskej univerzity v Prešove, počtom uchádzačov o štúdium je mimoriadne atraktívna nielen v rámci Prešovskej univerzity, ale aj vo vzťahu k iným ekonomickým fakultám na Slovensku. Poskytuje v Prešovskom kraji jediné univerzitné vzdelanie nielen v oblasti manažmentu, obchodu, marketingu ale aj v oblasti turizmu, hotelierstva a kúpeľníctva.

Veľká výhoda pre našich študentov je možnosť kontinuálne nadväzujúceho štúdia vo všetkých stupňoch na našej fakulte. Pre študentov je množstvo ďalších výhod, ako prepojenosť s praxou cez vybudovanú sieť Stredísk študentskej praxe, praktickej prípravy a transferu výskumu, či Expertnú a podnikateľskú radu Fakulty manažmentu, ekonomiky a obchodu . Ale aj prednášky známych osobností z biznisu a verejného života, ktoré sa realizujú popri prednášaní interných fakultných profesorov a docentov atď. nemenej atraktívny je aj študentský život v univerzitnom meste Prešov.

Výučbu v rámci študijných programov zabezpečuje 7 katedier fakulty.

Externé štúdium je od akademického roku 2023/2024 v skrátenej forme, fakulta ponúka 3 ročné externé bakalárske štúdium a 2 ročné externé magisterské štúdium.

Bakalárske štúdium (Bc.)

Ekonomický študijný program Manažment


Realizovaný v dennej a externej forme štúdia v študijnom odbore Ekonómia a manažment.

Ponuka trajektorií vzdelávania:
• Manažment turizmu a hotelierstva,
• Manažment ľudských zdrojov,
• Digitálny marketing a psychológia obchodu.

U absolventov štúdium vytvára vzdelanostné predpoklady pre možnosti uplatniť sa na trhu práce v podnikoch a iných organizáciách v konkrétnych ekonomických pozíciách a ekonomických činnostiach organizácií a v prípade ďalších osobnostných a skúsenostných predpokladov aj v manažérskych oblastiach rôzneho stupňa v závislosti od týchto schopností. Kompletný prehľad predmetov.

Obchodný manažment a marketing


Realizovaný v dennej a v externej forme štúdia v študijnom odbore Ekonómia a manažment. Viac informácií o študijnom programe.

Ponuka trajektorií vzdelávania:
Digitálny marketing,
• Psychológia obchodu.

Absolventi študijného programu nadobudnú vedomosti, zručnosti, kompetentnosti, postoje a hodnoty pre kariérne príležitosti v oblasti podnikania, manažmentu, obchodu a marketingu, ktoré im umožnia zastávať funkcie nižšieho a stredného manažmentu v akejkoľvek organizácii prípadne realizovať samostatnú podnikateľskú činnosť. Kompletný prehľad predmetov.

Študijný program Turizmus, hotelierstvo a kúpeľníctvo


Realizovaný v dennej a v externej forme štúdia v študijnom odbore Ekonómia a manažment. Viac informácií o študijnom programe.

Absolvent je pripravovaný pre uplatnenie ako kvalifikovaný odborník v oblasti cestovného ruchu, v hotelierstve a kúpeľníctve. Špecifikom absolventa je rozvíjanie vzdelanostných predpokladov a schopnosti aktívne komunikovať minimálne dvoma cudzími jazykmi, organizovať podujatia a animácie v cestovnom ruchu a aktívne sa začleniť do podnikania v cestovnom ruchu ako praktik, ako podnikateľ, alebo v pozíciách stredného manažmentu v cestovnom ruchu. Kompletný prehľad predmetov. Hodnotenie absolventa - Prečo študovať turizmus na Fakulte manažmentu, ekonomiky a obchodu?.

Viac informácií o bakalárskom štúdiu

Magisterské štúdium (Mgr.)

Ekonomický študijný program Manažment


Realizovaný v dennej a externej forme štúdia v študijnom odbore Ekonómia a manažment. Fakulta ponúka tento študijný program ekvivalentne aj v anglickom jazyku. Viac informácií o študijnom programe.

Ponuka trajektorií vzdelávania:
• Obchod, marketing a psychológia obchodu,
• Manažment turizmu a hotelierstva,
• Manažment ľudských zdrojov.

Absolvent preukazuje vysoký stupeň samostatnosti pri riešení konkrétnych problémov a projektov. Preukazuje schopnosť pracovať efektívne ako jednotlivec, člen alebo vedúci tímu. Dokáže priebežne sledovať, kriticky triediť a implementovať najnovšie poznatky, uplatňovať ekonomické, sociálne, právne a etické princípy. Má proaktívny prístup, dokáže prezentovať a obhajovať vlastné myšlienky pred odborným publikom, a to aj v cudzom jazyku, kriticky vyhodnocovať konkrétne situácie a niesť zodpovednosť za zverené úlohy alebo projekty. Kompletný prehľad predmetov.

Viac informácií o magisterskom štúdiu

Doktorské rigorózne konanie (PhDr.)

Na základe doktorského rigorózneho konania v ekonomickom študijnom programe Manažment v študijnom odbore Ekonómia a manažment získa absolvent akademický titul „PhDr.“.

Viac informácií o rigoróznom konaní

Doktorandské štúdium (PhD.)

Ekonomický študijný program Manažment
v dennej (4-ročný) aj v externej (5-ročný) forme štúdia v študijnom odbore Ekonómia a manažment. Fakulta ponúka tento študijný program ekvivalentne aj v anglickom jazyku.

Doktorandské štúdium ponúka naša fakulta analogicky pre ktoréhokoľvek absolventa magisterského štúdia našej Fakulty manažmentu, ekonomiky a obchodu, ktorý splní kritériá pre prijatie na doktorandské štúdium.

Po absolvovaní doktorandského štúdia, t. j. 3. stupňa štúdia, sa absolventi môžu uplatniť na univerzitách a ďalších vedecko-výskumných pracoviskách, a tiež na tých špičkových odborných pozíciách v manažmente organizácií v praxi, kde tento najvyšší stupeň štúdia spolu s osobnostnými predpokladmi je vyžadovaný. Kompletný prehľad predmetov.

Viac informácií o doktorandskom štúdiu

Univerzita poskytuje študentom fakulty ďalšie výhody - na rozdiel od neuniverzitných vysokých škôl. Sú to nielen možnosti zapísať si v rámci minimálneho povinného počtu kreditov aj predmety z iných fakúlt univerzity - Filozofickej fakulty, Fakulty športu, Fakulty humanitných a prírodných vied, oboch teologických fakúlt, Fakulty zdravotníckych odborov, Pedagogickej fakulty.

PREDNÁŠAŤ BOLI U NÁS AJ:

ui42 SOS electronic Daybyme Content agency

Ako prepájame teóriu s praxou?

Bohaté zahraničné vzťahy fakulty

Prečo študovať na FMEO?

MANAGER PARTY 2017 (AFTERMOVIE)

Profil a ponuka štúdia na našej fakulte

Ďalšie videá o fakulte