Ponuka štúdia

Čo je možné u náš študovať?

Fakulta manažmentu, ekonomiky a obchodu Prešovskej univerzity v Prešove je v súčasnosti jedinou fakultou ekonomického a obchodno-podnikateľského typu, poskytujúcou univerzitné vzdelanie v prešovskom kraji (univerzita je najstarší typ vysokej školy).

Počtom študentov je jednou z najväčších fakúlt Prešovskej univerzity v Prešove, počtom uchádzačov o štúdium je mimoriadne atraktívna nielen v rámci Prešovskej univerzity, ale aj vo vzťahu k iným ekonomickým fakultám na Slovensku. Poskytuje v Prešovskom kraji jediné univerzitné vzdelanie nielen v oblasti manažmentu, obchodu, marketingu ale aj v oblasti turizmu, hotelierstva a kúpeľníctva.

Veľká výhoda pre našich študentov je možnosť kontinuálne nadväzujúceho štúdia vo všetkých stupňoch na našej fakulte. Pre študentov je množstvo ďalších výhod, ako prepojenosť s praxou cez vybudovanú sieť Stredísk študentskej praxe, praktickej prípravy a transferu výskumu, či Expertnú a podnikateľskú radu Fakulty manažmentu, ekonomiky a obchodu . Ale aj prednášky známych osobností z biznisu a verejného života, ktoré sa realizujú popri prednášaní interných fakultných profesorov a docentov atď. nemenej atraktívny je aj študentský život v univerzitnom meste Prešov.

Výučbu v rámci študijných programov zabezpečuje 7 katedier fakulty.

Fakulta plánuje pre študentov so začiatkom štúdia v akademickom roku 2022/2023 skrátiť externé štúdium, fakulta bude ponúkať 3 ročné externé bakalárske štúdium a 2 ročné externé magisterské štúdium.

Bakalárske štúdium (Bc.)

Ekonomický študijný program Manažment


Realizovaný v dennej a externej forme štúdia v študijnom odbore Ekonómia a manažment.

Ponuka trajektorií vzdelávania:
• Manažment turizmu a hotelierstva,
• Manažment ľudských zdrojov,
• Digitálny marketing a psychológia obchodu.

U absolventov štúdium vytvára vzdelanostné predpoklady pre možnosti uplatniť sa na trhu práce v podnikoch a iných organizáciách v konkrétnych ekonomických pozíciách a ekonomických činnostiach organizácií a v prípade ďalších osobnostných a skúsenostných predpokladov aj v manažérskych oblastiach rôzneho stupňa v závislosti od týchto schopností.

Obchodný manažment a marketing


Realizovaný v dennej a v externej forme štúdia v prírodovednom študijnom odbore Ekonómia a manažment.

Ponuka trajektorií vzdelávania:
Digitálny marketing,
• Psychológia obchodu.

Absolventi študijného programu nadobudnú vedomosti, zručnosti, kompetentnosti, postoje a hodnoty pre kariérne príležitosti v oblasti podnikania, manažmentu, obchodu a marketingu, ktoré im umožnia zastávať funkcie nižšieho a stredného manažmentu v akejkoľvek organizácii prípadne realizovať samostatnú podnikateľskú činnosť (Viac informácií).

Študijný program v oblasti služieb Turizmus, hotelierstvo a kúpeľníctvo


v dennej a v externej forme štúdia v študijnom odbore Ekonómia a manažment.

Absolvent je pripravovaný pre uplatnenie ako kvalifikovaný odborník v oblasti cestovného ruchu, v hotelierstve a kúpeľníctve. Špecifikom absolventa je rozvíjanie vzdelanostných predpokladov a schopnosti aktívne komunikovať minimálne dvoma cudzími jazykmi, organizovať podujatia a animácie v cestovnom ruchu a aktívne sa začleniť do podnikania v cestovnom ruchu ako praktik, ako podnikateľ, alebo v pozíciách stredného manažmentu v cestovnom ruchu. Hodnotenie absolventa - Prečo študovať turizmus na Fakulte manažmentu, ekonomiky a obchodu?

Viac informácii o bakalárskom štúdiu

Magisterské štúdium (Mgr.)

Ekonomický študijný program Manažment


v dennej (2-ročný) aj v externej (3-ročný) forme štúdia v študijnom odbore Ekonómia a manažment, so 4 povinne voliteľnými blokmi predmetov špecializujúcich študentov na 1 z oblastí prehlbujúceho učiva.

Ponuka špecializácií:
• Obchod, marketing a psychológia obchodu,
• Manažment turizmu a hotelierstva,
• Manažment ľudských zdrojov.

Viac informácii o magisterskom štúdiu

Doktorské rigorózne konanie (PhDr. - RNDr.)

Na základe doktorského rigorózneho konania v ekonomickom študijnom programe Manažment v študijnom odbore Ekonómia a manažment získa absolvent akademický titul „PhDr.“ .

Na základe doktorského rigorózneho konania v ekonomicko-prírodovedeckom študijnom programe Environmentálny manažment v študijnom odbore Ekologické a environmentálne vedy získa absolvent akademický titul „RNDr.“ .

Poplatok za úkony spojené so zabezpečením rigorózneho konania a s obhajobou rigoróznej práce je 434 €. Poplatok za úkony spojené s vydaním diplomu o priznaní akademického titulu absolventom magisterského štúdia, ktorí vykonali rigoróznu skúšku je 99 €.

Viac informácií o rigoróznom konaní

Doktorandské štúdium (PhD.)

Ekonomický študijný program Manažment
v dennej (4-ročný) aj v externej (5-ročný) forme štúdia v študijnom odbore Ekonómia a manažment.

Doktorandské štúdium ponúka naša fakulta analogicky pre ktoréhokoľvek absolventa magisterského štúdia našej Fakulty manažmentu, ekonomiky a obchodu, ktorý splní kritériá pre prijatie na doktorandské štúdium.

Po absolvovaní doktorandského štúdia, t.j. 3. stupňa štúdia, sa absolventi môžu uplatniť na univerzitách a ďalších vedecko-výskumných pracoviskách, a tiež na tých špičkových odborných pozíciách v manažmente organizácií v praxi, kde tento najvyšší stupeň štúdia spolu s osobnostnými predpokladmi je vyžadovaný.

Viac informácii o doktorandskom štúdiu

Univerzita poskytuje študentom fakulty ďalšie výhody - na rozdiel od neuniverzitných vysokých škôl. Sú to nielen možnosti zapísať si v rámci minimálneho povinného počtu kreditov aj predmety z iných fakúlt univerzity - Filozofickej fakulty, Fakulty športu, Fakulty humanitných a prírodných vied, oboch teologických fakúlt, Fakulty zdravotníctva, Pedagogickej fakulty.

PREDNÁŠAŤ BOLI U NÁS AJ:

ui42 SOS electronic Daybyme Content agency

Ako vyzeral posledný deň otvorených dverí?

Prečo študovať na FM?

Oslavy 10. výročia Fakulty manažmentu, ekonomiky a obchodu

MANAGER PARTY 2017 (AFTERMOVIE)

Ďalšie videá o fakulte