Študijný program v odbore Ekonómia a manažmnet

Obchodný manažment a marketing

STAŇ SA ODBORNÍKOM NA OBCHOD A MARKETING

Cieľom bakalárskeho študijného programu Obchodný manažment a marketing v študijnom odbore Ekonómia a manažment je poskytnúť študentom kvalitné a kariérne orientované vzdelávanie, adekvátnu vedomostnú základňu umožňujúcu študentom predvídať, analyzovať, plánovať, riadiť, koordinovať a kontrolovať procesy v oblasti marketingu, obchodu, predaja, digitálnych médií a ďalších súvisiacich a subordinovaných odborných činností a oblastí manažmentu a tým uspieť v náročnom a rýchlo sa rozvíjajúcom podnikateľskom prostredí.

Študijný program je založený na aplikovanej vede, poskytuje kombináciu manažérskych a ekonomických predmetov s dôrazom na obchod a marketing. Tento interdisciplinárny študijný program pokrýva široké spektrum predmetov a oblastí štúdia, ktoré sú koncipované tak, aby odrážali súčasnú prax a požiadavky odvetvia a boli zladené s trendmi a výzvami sveta obchodu.

Flexibilita trajektórií vzdelávania je zabezpečená najmä prostredníctvom štruktúry povinne voliteľných predmetov tematicky orientovaných do dvoch špecializačných oblastí:

V rámci štúdia sa študenti dôkladne oboznámia s profilovými predmetmi ako je manažment, marketing, marketingová komunikácia, obchodný manažment, obchodná psychológia a obchodné správanie, podnikanie v malých a stredných podnikoch, digitálny marketing a elektronický obchod (Kompletný prehľad predmetov). 

Viaceré prakticky orientované predmety študentom umožnia vyskúšať si prácu na zadaniach, ktoré vychádzajú z potrieb a požiadaviek organizácií a podnikov. Uvedenie vyučovaných konceptov do praxe a riešenie skutočných manažérskych problémov zvyšuje „uplatniteľnosť“ absolventov tohto študijného programu (Partneri fakulty z hospodárskej praxe).

Strediská študentskej praxe Stiahni si predvyplnenú prihlášku Prijímacie konanie bez prijímačiek


Pre koho je študijný program určený?

Študijný program Obchodný manažment a marketing je určený pre študentov, ktorí chcú:

 • získať a rozvíjať vedomosti potrebné na pochopenie a implementáciu úspešných obchodných postupov, marketingových stratégií a s tým súvisiacich taktík,
 • naučiť sa marketingové prístupy a procesy,
 • naučiť sa vhodne aplikovať klasické a digitálne nástroje marketingovej komunikácie,
 • naučiť sa, ako zvládnuť zložité techniky vyjednávania a predaja,
 • pochopiť zákonitosti fungovania obchodu na úrovni maloobchodu a veľkoobchodu,
 • získať vedomosti a zručnosti potrebné pre realizáciu elektronického obchodu,
 • získať zručnosti potrebné na formulovanie a plánovanie predajných stratégií v súlade s cieľmi spoločnosti,
 • získať zručnosti potrebné pri výbere, rozvoji, odmeňovaní, vedení a motivovaní úspešného predajného tímu a optimalizácii jeho výkonu.
 • pochopiť logistiku výrobkov alebo služieb ako kľúčového strategického prvku reagujúceho na požiadavky zákazníkov,
 • pochopiť správanie spotrebiteľov,
 • získať potrebné vedomosti z oblasti podnikovej ekonomiky, účtovníctva a financií,
 • naučiť sa efektívne používať jednotlivé marketingové nástroje na základe vytvorenia účinného marketingového mixu,
 • získať a rozvíjať vedomosti potrebné pre budovanie (hodnoty) značky,
 • naučiť sa analyzovať a spravovať marketingové zdroje v globálnom obchodnom prostredí.Uplatniteľnosť absolventov v praxi

Absolvovaním bakalárskeho študijného programu nadobudnú študenti vedomosti, zručnosti, kompetentnosti, postoje a hodnoty pre kariérne príležitosti v oblasti podnikania, manažmentu, obchodu a marketingu, ktoré im umožnia zastávať funkcie nižšieho a stredného manažmentu v akejkoľvek organizácii prípadne realizovať samostatnú podnikateľskú činnosť.

Získaná kvalifikácia umožňuje vykonávať povolania ako napríklad:

 • obchodný manažér - nákupca / predajca,
 • odborný pracovník a manažér v oblasti elektronického obchodu,
 • odborný pracovník a manažér v oblasti digitálneho marketingu,
 • odborný pracovník a manažér pre oblasť budovania značky a digitálnych kanálov,
 • manažér zodpovedný za vzťahy so zákazníkmi, za vzťahy s verejnosťou a s ďalšími cieľovými skupinami,
 • konzultant pre oblasť obchodu, marketingu, budovania značky alebo vzťahov s verejnosťou,
 • odborný pracovník v oblasti marketingového výskumu, značky resp. produktu alebo analytik,
 • account manager pre oblasť obchodu a marketingu,
 • odborný pracovník a manažér pre oblasť osobného predaja a podpory predaja,
 • produktový manažér,
 • cenový špecialista.


Opis študijného programu - PDF Odporúčaný študijný plán

POTREBUJETE VIAC INFORMÁCIÍ?

Zaujala Vás študijný program Obchodný manažment a marketing a jeho trajektórie vzdelávania Digitálny marketing a Obchod a psychológia obchodu? Radi Vám odpovieme na všetky otázky. Neváhajte nás kontaktovať cez náš kontaktný formulár. Na otázky Vám odpovie doc. Mgr. Richard Fedorko, PhD. člen Katedry marketingu a medzinárodného obchodu.

TOP fakty o Fakulte

 1. Fakulta nesie označenie „Excelentné výskumné pracovisko“.
 2. Študuj bez prijímačiek na jednej z najväčších fakult PU.
 3. Zaži semester v exotickej krajine.
 4. Študuj na fakulte ekonomického a obchodno-podnikateľského typu.
 5. Využi sieť Centier študentskej praxe, študuj v prepojení s reálnou praxou a s budúcimi zamestnávateľmi našich absolventov.
 6. Študuj atraktívne a praxou žiadané špecializácie (manažérska informatika či obchod, marketing a psychológia obchodu).
 7. Len minulý rok otvorené špičkové a najmodernejšie priestory Auly a seminárnych miestností.
 8. Zaži skvelé prednášky aj od profíkov z praxe (v minulosti aj napríklad firma ESET, či Andrej Kiska, aj samotný GOOGLE).
 9. Európou uznávané diplomy.
 10. Mladý a ústretový kolektív pedagógov.
 11. Vzdelávaj sa v atraktívnom najužšom centre Prešova.
 12. Nastav si svoj rozvrh - individuálny študíjny plán.
 13. Skvelé štipendiá.
 14. Štátnice bez memorovania.
 15. Zabávaj sa na Manager Party a iných skvelých akciách organizovaných Klubom študentov manažmentu.
 16. Moderné štúdium prepojené s praxou (napr. Google Digitálna Garáž priamo u nás na fakulte).


Dôležité informácie

Termín podania prihlášky: do 17.6.2024
Poplatok za materiálne zabezpečenie prijímacieho konania: 30 €
Poplatok za materiálne zabezpečenie prijímacieho konania (elektronická prihláška): 20 €

Číslo účtu: 7000199613/8180
IBAN: SK89 8180 0000 0070 0019 9613
SWIFT: SPSRSKBA
Variabilný symbol: uvádzať rodné číslo uchádzača bez lomky (Do správy pre prijímateľa resp. poznámky je potrebné uviesť meno a priezvisko uchádzača.)

Prihlášky zasielajte na adresu: Prešovská univerzita v Prešove, Fakulta manažmentu, Konštantínova 16, 080 01 Prešov

Návod: Ako správne vyplniť prihlášku na vysokú školu

Prihlášky na stiahnutie (predvyplnené):

Na stiahnutie:

Máte otázky?