Fakulta

Profil Fakulty manažmentu, ekonomiky a obchodu

TALENT, VZDELANIE, ÚSPECH!

Fakulta manažmentu, ekonomiky a obchodu Prešovskej univerzity v Prešove (UNIPO FMEO) je v súčasnosti jedinou fakultou ekonomického typu na univerzite v prešovskom kraji (univerzita je najstarší typ vysokej školy). Poskytuje v prešovskom kraji jediné univerzitné vzdelanie nielen v oblasti manažmentu, ekonomiky, obchodu, environmentálneho manažmentu, ale aj v oblasti turizmu, hotelierstva a kúpeľníctva.

Fakulta sa úspešne a dynamicky rozvíja a má dnes jedinečné a nezastupiteľné miesto aj poslanie v štruktúre Prešovskej univerzity v Prešove aj vo vzťahu k trhu práce, zvlášť k regionálnemu trhu práce. Je počtom študentov najväčšou fakultou Prešovskej univerzity v Prešove, počtom uchádzačov o štúdium je mimoriadne atraktívna nielen v rámci Prešovskej univerzity, ale aj vo vzťahu k iným ekonomickým fakultám na Slovensku.

Pôvodné niektoré magisterské študijné špecializácie terajšej Fakulty manažmentu, ekonomiky a obchodu PU majú v Prešove vyše 30-ročnú tradíciu, už od zmeny spoločenských podmienok počas akademického roka 1989/1990.

Vďaka dynamickému rozvoju, zameranému najmä na vedecký výskum a na dosahovanie vysokých akademických štandardov (ktoré akcelerovali počas vývoja fakulty), sme dosiahli akreditáciu všetkých stupňov štúdia.

Za úpsledných desiatich rokov sa Fakulta manažmentu, ekonomiky a obchodu stala podľa počtu prihlásených študentov najviac vyhľadávanou fakultou v rámci celého Slovenska.

Ale súčasne veľmi významný je profil absolventov všetkých spolu 30 študijných programov vo všetkých 3 stupňoch štúdia (v bakalárskom stupni (Bc.), v magisterskom stupni (Mgr., vrátane rigoróznych konaní pre PhDr. a RNDr.) a v doktorandskom stupni štúdia (PhD.)). vo vzťahu k okoliu, k spoločnosti a praxi. Štúdium vytvára vzdelanostné predpoklady, ktoré vedú v prípade osobných schopností k možnostiam uplatniť sa na trhu práce vo viacerých nasledujúcich ekonomických a manažérskych oblastiach.

Po úspešnom absolvovaní ľubovoľného bakalárskeho študijného programu môže na našej fakulte študent pokračovať v štúdiu ľubovoľného z ponúkaných magisterských študijných programov vrátane ich špecializácií. Rovnako to pre najúspešnejších študentov platí pri ich pokračovaní po úspešnom absolvovaní magisterských študijných programov na dosiahnutie celkovo najvyššieho možného vzdelania vo vyspelom svete – v doktorandskom štúdiu.

Fakulta ponúka študentom množstvo ďalších výhod, ako prepojenosť s praxou cez vybudovanú sieť Stredísk študentskej praxe, praktickej prípravy a transferu výskumu, Expertnú a podnikateľskú radu Fakulty manažmentu, ekonomiky a obchodu. Ale aj prednášky známych osobností z biznisu a verejného života, ktoré sa realizujú popri prednášaní interných fakultných profesorov a docentov atď. Nemenej atraktívny je aj študentský život v univerzitnom meste Prešov.

Bakalárske štúdium

Bakalársky študijný program Manažment
Ekonómia a manažment
Bakalársky študijný program Turizmus, hotelierstvo a kúpeľníctvo
Ekonómia a manažment
Bakalársky študijný program Environmentálny manažment
Ekologické a environmentálne vedynt

Magisterské štúdium

Magisterský ekonomický študijný program Manažment
Ekonómia a manažment
Magisterský študijný program Environmentálny manažment
Ekologické a environmentálne vedy

V ekonomickom študijnom programe Manažment v študijnom odbore Ekonómia a manažment sú študenti, na základe zvoleného bloku povinne voliteľných predmetov, orientovaní a profilovaní dominantne na jednu zo 5 oblastí, v ktorej sa budú počas štúdia hlbšie špecializovať na:

• Obchod, marketing a psychológia obchodu,
• Manažérska informatika,
• Manažment turizmu a hotelierstva,
• Manažment ľudských zdrojov,
• Digitálny marketing (na prvom stupni štúdia).

Kompletná ponuka možností štúdia

Vo vyspelých krajinách práve hore uvedené typy vysokoškolských študijných odborov a programov, ktoré sa študujú aj na Fakulte manažmentu, ekonomiky a obchodu Prešovskej univerzity v Prešove, patria medzi tie, ktoré vytvárajú u svojich absolventov predpoklady a možnosti, aby sa títo absolventi mohli stávať katalyzátormi úspešných zmien v podnikoch aj v ďalších organizáciách. Súčasne aj aby boli schopní kvalifikovane vytvárať a rozvíjať nové ďalšie podniky (a tak aj ďalšie nové pracovné miesta).

Študijné programy ekonomického študijného odboru Ekonómia a manažment na základe vzdelávania majú cieľ rozvíjať u študentov predpoklady pre možnosti uplatniť sa podľa svojich schopností v ekonomických oblastiach a ekonomických pozíciách a činnostiach podnikov a ďalších organizácií. Prirodzene, makroekonomické prostredie, situácia krajiny, hospodárske krízy a ďalšie pôsobenie okolia majú silný a nepopierateľný vplyv na možnosti uplatnenia sa absolventov všetkých odborov vysokých škôl a významné sú všetky atribúty a danosti absolventa ako osobnosti.

Popri bazálnom ekonomicko-manažérskom vzdelaní spolupôsobia na možnosti dosahovania rôznych manažérskych pozícií súčasne ďalšie ich schopností, daností aj skúsenosti. Cieľom a ambíciou je na báze kvalifikácie, znalostí a prejavených vlôh prispievať k zvyšovaniu konkurenčnej schopnosti podnikov, následne k rastu hrubého domáceho produktu krajiny a tým k zväčšovaniu zdrojov aj pre mnohé oblasti verejného sektora, ako je sociálna sféra, verejné školstvo, verejné zdravotníctvo a pod., ku zvyšovaniu blahobytu spoločnosti a kvality života jej občanov.

U absolventov študijných odborov v oblasti cestovného ruchu, zvlášť turizmu, hotelierstva, kúpeľníctva (popri dosiaľ uvedenom) je snaha rozvíjať ich predpoklady a možnosti prispievať tiež významnou mierou aj k rozvoju regiónov, aj k celkovému rozvoju v širšom kontexte ďalších naviazaných rozvíjajúcich sa oblastí služieb, ťahaných turizmom, vytvárajúcich ďalšie pracovné miesta, a prispievať tak aj k znižovaniu nezamestnanosti. S pozitívnymi implikáciami aj v raste regionálneho HDP, ako aj vo využití daností nášho regiónu. Prirodzene ide iba o časť možností uplatnenia absolventov študijného programu Turizmus, hotelierstvo a kúpeľníctvo (v študijnom odbore Ekonómia a manažment). Význam v tomto kontexte je ešte umocnený v časoch hospodárskych kríz a bezprostredného následného vývoja.

O význame environmentalistiky a o pozitívnych dôsledkoch a nevyhnutnosti environmentálneho manažmentu (vrátane environmentálneho účtovníctva a financií, environmentálneho marketingu, práva, atď.) v podmienkach konkrétnych vážnych problémov ale aj výziev firiem aj spoločnosti v tejto oblasti, aj v kontexte globalizácie povedomia a životne potrebných stratégií podnikania „environmental friendly“ a nevyhnutnosti produktov s týmito atribútmi - niet dnes pochýb.

TOP fakty o Fakulte manažmentu, ekonomiky a obchodu

 1. Študuj bez prijímačiek na najväčšej a najdynamickejšej fakulte PU.
 2. Zaži semester v exotickej krajine.
 3. Študuj na fakulte ekonomického a obchodno-podnikateľského typu.
 4. Využi sieť Centier študentskej praxe, študuj v prepojení s reálnou praxou a s budúcimi zamestnávateľmi našich absolventov.
 5. Študuj atraktívne a praxou žiadané špecializácie (manažérska informatika či obchod, marketing a psychológia obchodu).
 6. Len minulý rok otvorené špičkové a najmodernejšie priestory Auly a seminárnych miestností.
 7. Zaži skvelé prednášky aj od profíkov z praxe (v minulosti aj napríklad firma ESET, či Andrej Kiska, aj samotný GOOGLE).
 8. Európou uznávané diplomy.
 9. Mladý a ústretový kolektív pedagógov.
 10. Vzdelávaj sa v atraktívnom najužšom centre Prešova.
 11. Nastav si svoj rozvrh - individuálny študíjny plán.
 12. Skvelé štipendiá.
 13. Štátnice bez memorovania.
 14. Zabávaj sa na Manager Party a iných skvelých akciách organizovaných Klubom študentov manažmentu, ekonomiky a obchodu.
 15. Moderné štúdium prepojené s praxou (napr. Google Digitálna Garáž priamo u nás na fakulte).


Katedry