Prijímacie konanie

Termín pre podávanie prihlášok v rámci 2. kola je do 12.8.2022

Doktorandské štúdium

Absolventom druhého stupňa vysokoškolského vzdelania naša fakulta ponúka taktiež doktorandské štúdium v dennej, ako aj externej forme v študijnom programe:

· Manažment

Ekonomický študijný program v študijnom odbore Ekonómia a manažment.

 

Podmienky prijatia

 • Základnou podmienkou prijatia na doktorandské štúdium je absolvované vysokoškolské vzdelanie 2. stupňa (magisterského alebo inžinierskeho) a úspešné vykonanie prijímacieho pohovoru pred komisiou.
 • Uchádzači o doktorandské štúdium v dennej forme štúdia, ktorí štátnu záverečnú skúšku 2. stupňa vysokoškolského stupňa (magisterského alebo inžinierskeho) vykonajú v akademickom roku 2020/2021, sú povinní prihlásiť sa na štúdium (rovnako ako ostatní uchádzači o štúdium) do 31.5.2022 a zašlú najneskôr 1.7.2022 úradne overené doklady o úspešnom ukončení vysokoškolského štúdia 2. stupňa (vysvedčenie o štátnej skúške a diplom) a prípadný certifikát o absolvovaní testu SCIO (VŠP - Všeobecné študijné predpoklady, resp. OSP - Obecné studijní předpoklady).
 • V prípade, že uchádzač preukáže úspešné vykonanie testu SCIO (VŠP - Všeobecné študijné predpoklady, resp. OSP - Obecné studijní předpoklady), budú v komisii jeho výsledky brané do úvahy pri celkovom vyhodnocovaní uchádzača.
 • Uchádzač o štúdium na Fakulte manažmentu môže na túto fakultu podať aj viac prihlášok na štúdium – týka sa to aj študijných programov aj formy štúdia.
 • Úspešné vykonanie prijímacieho pohovoru pred komisiou z nasledujúcich oblastí:
  • metodológia a metódy vedeckého výskumu,
  • anglický jazyk v stupni znalosti „ pokročilý “,
  • manažment, marketing a ekonómia,
  • obhajoba projektu výskumu v oblasti vybranej témy dizertačnej práce.
 • Všetky podmienky týkajúce sa prijatia na doktorandské štúdium sú zverejnené na stránke www.unipo.sk/fakulta-manazmentu - Veda a výskum – Doktorandské štúdium. Uvedené informácie na internetovej stránke odporúčame permanentne sledovať vzhľadom na operatívne upresnenia.

Ako vyzeral posledný deň otvorených dverí FM?

Prečo študovať na FM?
 

Ďalšie videá o fakulte

Dôležité informácie

Termín podania prihlášky (denná forma): do 31.5.2022

Poplatok za materiálne zabezpečenie prijímacieho konania na doktorandské štúdium: 50 €

Číslo účtu: 7000199613/8180
IBAN: SK89 8180 0000 0070 0019 9613
SWIFT: SPSRSKBA
Variabilný symbol: uvádzať rodné číslo uchádzača (bez lomky - Do správy pre prijímateľa resp. poznámky je potrebné uviesť meno a priezvisko uchádzača.)

Prihlášky zasielajte na adresu: Prešovská univerzita v Prešove, Fakulta manažmentu, Konštantínova 16, 080 01 Prešov

Prihlášky:

Na stiahnutie:

Máte otázky?