Prijímacie konanie

Termín pre podávanie pihlášok v 2. kole prijímacieho konania je 12.08.2024.

Doktorandské štúdium

Na základe preukázanej špičkovej úrovne vedeckej činnosti sa fakulta stala „excelentným výskumným pracoviskom“. Tento status fakulte prisúdilo Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR na základe exaktného posúdenia jej výsledkov vo vedecko-výskumnej činnosti.

Absolventom druhého stupňa vysokoškolského vzdelania naša fakulta ponúka taktiež doktorandské štúdium v dennej, ako aj externej forme v študijnom programe:

· Manažment

Ekonomický študijný program v študijnom odbore Ekonómia a manažment.

Podmienky prijatia

 • Základnou podmienkou prijatia na doktorandské štúdium je absolvované vysokoškolské vzdelanie 2. stupňa (magisterského alebo inžinierskeho) a úspešné vykonanie prijímacieho pohovoru pred komisiou.
 • Uchádzači o doktorandské štúdium v dennej forme štúdia, ktorí štátnu záverečnú skúšku 2. stupňa vysokoškolského stupňa (magisterského alebo inžinierskeho) vykonajú v akademickom roku 2020/2021, sú povinní prihlásiť sa na štúdium (rovnako ako ostatní uchádzači o štúdium) do 12.8.2024 a zašlú najneskôr 12.8.2024 úradne overené doklady o úspešnom ukončení vysokoškolského štúdia 2. stupňa (vysvedčenie o štátnej skúške a diplom) a prípadný certifikát o absolvovaní testu SCIO (VŠP - Všeobecné študijné predpoklady, resp. OSP - Obecné studijní předpoklady).
 • V prípade, že uchádzač preukáže úspešné vykonanie testu SCIO (VŠP - Všeobecné študijné predpoklady, resp. OSP - Obecné studijní předpoklady), budú v komisii jeho výsledky brané do úvahy pri celkovom vyhodnocovaní uchádzača.
 • Uchádzač o štúdium na Fakulte manažmentu, ekonomiky a obchodu si môže podať aj viac prihlášok na štúdium – týka sa to aj študijných programov aj formy štúdia.
 • Úspešné vykonanie prijímacieho pohovoru pred komisiou z nasledujúcich oblastí:
  • metodológia a metódy vedeckého výskumu,
  • anglický jazyk v stupni znalosti „ pokročilý “,
  • manažment, marketing a ekonómia,
  • obhajoba projektu výskumu v oblasti vybranej témy dizertačnej práce.
 • Všetky podmienky týkajúce sa prijatia na doktorandské štúdium sú zverejnené na stránke www.unipo.sk/fmeo v sekcii Doktorandské štúdium. Uvedené informácie na internetovej stránke odporúčame permanentne sledovať vzhľadom na operatívne upresnenia.

Ako vyzeral posledný deň otvorených dverí FM?

Prečo študovať na FMEO?
 

Ďalšie videá o fakulte

Dôležité informácie

Termín podania prihlášky (denná forma): do 12.8.2024

Poplatok za materiálne zabezpečenie prijímacieho konania na doktorandské štúdium: 50 €

Číslo účtu: 7000199613/8180
IBAN: SK89 8180 0000 0070 0019 9613
SWIFT: SPSRSKBA
Variabilný symbol: uvádzať rodné číslo uchádzača (bez lomky - Do správy pre prijímateľa resp. poznámky je potrebné uviesť meno a priezvisko uchádzača.)

Prihlášky zasielajte na adresu: Prešovská univerzita v Prešove, Fakulta manažmentu, ekonomiky a obchodu Konštantínova 16, 080 01 Prešov

Prihlášky:

Na stiahnutie:

Máte otázky?