Ponuka štúdia

Prečo študovať na Fakulte manažmentu?

Fakulta manažmentu ponúka kvalitné akreditované štúdium vo všetkých stupňoch štúdia bakalárskeho, magisterského a doktorandského.

Velkou komparatívnou výhodou našej fakulty je skutočnosť, že študent má možnosť skončiť nielen ako „bakalár" a následne „magister", ale po úspešnom ukončení magisterského štúdia môže pokračovať na tej istej fakulte aj v doktorandskom štúdiu a získať titul „philosophiae doktor".

Fakulta manažmentu si niekoľko rokov za sebou uchováva status jednej z najžiadanejších fakúlt z vyše 120 fakúlt na univerzitách a ostatných vysokých školách na Slovensku. Je jedinou fakultou ekonomického typu s ponukou univerzitného štúdia (a zároveň štúdia na verejnej vysokej škole) v Prešovskom kraji. Štruktúra katedier fakulty vypovedá aj ponuke atraktícnych vyučovacích predmetov.

Denné štúdium je bezplatné. Školné na externej forme štúdia je výrazne nižšie (približne polovica) vo vzťahu k školnému za štúdium porovnateľných bakalárskych študijných programov súkromných vysokých škôl.

Výber budúcich manažérov prebieha bez prijímacích pohovorov - zabezpečený je transparentným systémom na základe známok z maturitných vysvedčení všetkých typov stredných škôl, spracovaných algoritmom, ktorý je zverejnený na internetovej stránke fakulty vwvw.unipo.sk/fm. Uchádzači môžu vykonať aj nepovinný SCIO test.

Vzdelávací proces je zabezpečovaný vysoko profesionalizovaným kolektívom vysokoškolských vedecko-pedagogických pracovníkov (profesorov, docentov, odborných asistentov). Štúdium je kombináciou teoretických prezentácií a analýz prípadových štúdií z praxe.

Vedecký výskum je orientovaný na bádanie v oblasti ekonomických a manažérskych vied, v oblasti turizmu, hotelierstva a kúpeľníctva ako aj v environmentálnom manažmente.

Okrem rušného študentského života v 3. najväčšom meste Slovenska ponúka Fakulta manažmentu záujemcom aj zaujímavé zahraničné kontakty s fakultami a univerzitami vo vyspelých západných krajinách, ktoré študentom umožňujú výmenné stáže a dlhodobejšie študijné pobyty (ČR, Poľsko, Grécko, Turecko, Rumunsko, Lotyšsko, Francúzsko).

Ponúka študentom možnosť absolvovať odborné (aj zahraničné) praxe. Intenzívne spolupracuje s poprednými predstaviteľmi hospodárskej praxe a verejného života. Má zriadenú Expertnú a podnikateľskú radu. Prax študentov zabezpečujú mnohé významné spoločnosti, viac v sekcii Strediská študentskej praxe, praktického vyučovania a transferu výskumu.

Fakulta úzko spolupracuje s mnohými podnikmi a viaceré odborné predmety vyučujú aj špičkoví odborníci z praxe. Všetky tieto študentské skúsenosti pripravujú budúcich manažérov pre dobré uplatnenie a flexibilný pohyb na trhu práce.

V rámci vedecko výskumných aktivít Fakulta manažmentu Prešovskej univerzity v Prešove realizuje vlastný vedecký časopis "Journal of Management and Business: Research and Practice" - http://www.journalmb.eu.

Prečo študovať na FM?

Oslavy 10. výročia Fakulty manažmentu

Ako to vyzeralo na konferencii Management 2018?

Ako vyzeral posledný deň otvorených dverí FM?

Video z Manager Party 2017

Počet
študentov

Na fakulte v súčasnosti študuje spolu v šiestich študijných programoch ekonomického a ekonomicko-prírodovedeckého zamerania takmer 2000 študentov, z ktorých približne 75 % tvoria denní študenti.

Ponuka štúdia
Počet študentov
20 00 Takmer 2000 Študentov
Campus fakulty

Samotný campus fakulty tvoria budovy v najužšom v centre mesta Prešov na ul. Konštantínovej 16. Realizuje sa tu jadro výučby fakulty, na čele s modernou prednáškovou aulou.

Galéria

demo
Zaujímavé prednášky

Na fakultu prichádzajú prednášať zaujímavé osobnosti z praxe a spoločenského života, napríklad Ing. Miroslav Trnka z firmy Eset, Ing. Andrej Kiska, súčasný prezident, Ing. Pavel Velev, riaditeľ nadácie Tomáše Bati,...

demo
Klub študentov manažmentu

Cieľom klubu je spríjemniť študentom ich štúdium, spraviť ho zaujímavejším, napomáhať pri získavaní nových kontaktov a motivovať študentov k spolupráci.

Viac o klube

Klub študentov manažmentu
Študentský život

Je nám jasné, že študentský život nie je iba o samotnom štúdiu. Naša fakulta s vyše 20 ročnou tradíciou každoročne organizuje pre študentov obľúbenú Manager party.

Život na fakulte