Ponuka štúdia

Prečo študovať na Fakulte manažmentu, ekonomiky a obchodu?

Fakulta manažmentu, ekonomiky a obchdu ponúka kvalitné akreditované štúdium vo všetkých stupňoch štúdia bakalárskeho, magisterského a doktorandského.

Na základe preukázanej špičkovej úrovne vedeckej činnosti sa fakulta stala „excelentným výskumným pracoviskom“. Tento status fakulte prisúdilo Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR na základe exaktného posúdenia jej výsledkov vo vedecko-výskumnej činnosti.

Velkou komparatívnou výhodou našej fakulty je skutočnosť, že študent má možnosť skončiť nielen ako „bakalár" a následne „magister", ale po úspešnom ukončení magisterského štúdia môže pokračovať na tej istej fakulte aj v doktorandskom štúdiu a získať titul „philosophiae doktor".

Fakulta manažmentu, ekonomiky a obchodu si niekoľko rokov za sebou uchováva status jednej z najžiadanejších fakúlt z vyše 120 fakúlt na univerzitách a ostatných vysokých školách na Slovensku. Je jedinou fakultou ekonomického typu s ponukou univerzitného štúdia (a zároveň štúdia na verejnej vysokej škole) v Prešovskom kraji. Štruktúra katedier fakulty vypovedá aj ponuke atraktícnych vyučovacích predmetov.

Denné štúdium je bezplatné. Školné na externej forme štúdia je výrazne nižšie (približne polovica) vo vzťahu k školnému za štúdium porovnateľných bakalárskych študijných programov súkromných vysokých škôl.

Výber budúcich manažérov prebieha bez prijímacích pohovorov - zabezpečený je transparentným systémom na základe známok z maturitných vysvedčení všetkých typov stredných škôl, spracovaných algoritmom, ktorý je zverejnený na internetovej stránke fakulty vwvw.unipo.sk/fm. Uchádzači môžu vykonať aj nepovinný SCIO test.

Vzdelávací proces je zabezpečovaný vysoko profesionalizovaným kolektívom vysokoškolských vedecko-pedagogických pracovníkov (profesorov, docentov, odborných asistentov). Štúdium je kombináciou teoretických prezentácií a analýz prípadových štúdií z praxe.

Vedecký výskum je orientovaný na bádanie v oblasti ekonomických a manažérskych vied, v oblasti turizmu, hotelierstva a kúpeľníctva ako aj v environmentálnom manažmente.

Okrem rušného študentského života v 3. najväčšom meste Slovenska ponúka Fakulta manažmentu, ekonomiky a obchodu záujemcom aj zaujímavé zahraničné kontakty s fakultami a univerzitami vo vyspelých západných krajinách, ktoré študentom umožňujú výmenné stáže a dlhodobejšie študijné pobyty (ČR, Poľsko, Grécko, Turecko, Rumunsko, Lotyšsko, Francúzsko).

Ponúka študentom možnosť absolvovať odborné (aj zahraničné) praxe. Intenzívne spolupracuje s poprednými predstaviteľmi hospodárskej praxe a verejného života. Má zriadenú Expertnú a podnikateľskú radu. Prax študentov zabezpečujú mnohé významné spoločnosti, viac v sekcii Strediská študentskej praxe, praktického vyučovania a transferu výskumu.

Fakulta úzko spolupracuje s mnohými podnikmi a viaceré odborné predmety vyučujú aj špičkoví odborníci z praxe. Všetky tieto študentské skúsenosti pripravujú budúcich manažérov pre dobré uplatnenie a flexibilný pohyb na trhu práce.

V rámci vedecko výskumných aktivít Fakulta manažmentu, ekonomiky a obchodu Prešovskej univerzity v Prešove realizuje vlastný vedecký časopis "Journal of Management and Business: Research and Practice" - http://www.journalmb.eu.

Prečo študovať na Fakulte manažmentu, ekonomiky a obchodu?

Ako to vyzeralo na konferencii Management 2018?

Video z Manager Party 2017

Počet
študentov

Na fakulte v súčasnosti študuje spolu takmer 1600 študentov, z ktorých približne 75 % tvoria denní študenti.

Ponuka štúdia
Počet študentov
16 00 Takmer 1600 Študentov
Campus fakulty

Samotný campus fakulty tvoria budovy v najužšom v centre mesta Prešov na ul. Konštantínovej 16. Realizuje sa tu jadro výučby fakulty, na čele s modernou prednáškovou aulou.

Galéria

demo
Zaujímavé prednášky

Na fakultu prichádzajú prednášať zaujímavé osobnosti z praxe a spoločenského života, napríklad Ing. Miroslav Trnka z firmy Eset, Ing. Andrej Kiska, súčasný prezident, Ing. Pavel Velev, riaditeľ nadácie Tomáše Bati,...

demo
Študentské kluby

Študenti majú možnosť svoje vedomosti a zručnosti v oblasti kvantitatívnych metód v ekonómii zdokonaľovať aj v rámci Klubu nadaných študentov, či marketingové vedomosti a zručnosti v Klube digitálneho marketingu.

Klub študentov manažmentu, ekonomiky a obchodu
Študentský život

Je nám jasné, že študentský život nie je iba o samotnom štúdiu. Naša fakulta s vyše 20 ročnou tradíciou každoročne organizuje pre študentov obľúbenú Manager party.

Život na fakulte