Študijný program v odbore Ekonómia a manažmnet

EKONOMICKÝ ŠTUDIJNÝ PROGRAM MANAŽMENT

Ponúka komplexné manažérske vzdelanie orientované na prax

Absolvent disponuje rozsiahlymi odbornými a metodickými vedomosťami z viacerých oblastí študijného odboru na úrovni hodnotenia, pričom vďaka svojej špecializácii ovláda špecifické ekonomické a manažérske pojmy, postupy a kategórie, súvislosti medzi nimi a to v kontexte ekonomickej a manažérskej teórie a praxe. Na základe získaných vedomostí, osvojeného pojmového a kategoriálneho aparátu absolvent dokáže identifikovať, navrhovať a aplikovať riešenia a vyvodzovať závery s ohľadom na objekt skúmania, nadobudnuté praktické skúsenosti a aktuálne poznanie.

Absolvent je schopný analyzovať problémy na makroekonomickej a mikroekonomickej úrovni, navrhovať a realizovať riešenia a hodnotiť dosahy ekonomických a manažérskych rozhodnutí. Má zručnosti a schopnosti tvorivého uplatňovania nadobudnutých vedomostí a osvojených myšlienkových postupov, disponuje rozvinutými komunikačnými a analytickými zručnosťami nevyhnutnými pre výkon vyšších manažérskych a odborných funkcií. Je schopný chápať nové trendy, identifikovať ich dosahy a vďaka koncepčnému mysleniu prispievať k transferu aplikovateľného poznania do ekonomickej a manažérskej praxe. Absolvent preukazuje vysoký stupeň samostatnosti pri riešení konkrétnych problémov a projektov. Preukazuje schopnosť pracovať efektívne ako jednotlivec, člen alebo vedúci tímu. Dokáže priebežne sledovať, kriticky triediť a implementovať najnovšie poznatky, uplatňovať ekonomické, sociálne, právne a etické princípy. Má proaktívny prístup, dokáže prezentovať a obhajovať vlastné myšlienky pred odborným publikom, a to aj v cudzom jazyku, kriticky vyhodnocovať konkrétne situácie a niesť zodpovednosť za zverené úlohy alebo projekty.

Magisterský študijný program Manažment je zameraný na to, aby produkoval absolventov predovšetkým pre prax, ktorí sú schopní zhodnotiť a zvládať problémy manažmentu pomocou správnych teórií, metód a postupov, a ktorí sú odhodlaní udržiavať akademickú a profesionálnu integritu a pozitívne prispievať k spoločnosti. Zámerom je produkovať profesionálnych špecialistov, ktorí môžu vykonávať kariéru v rôznych oblastiach manažmentu, ktorí majú hlboké znalosti z oblasti manažmentu, ale majú aj vodcovské schopnosti a inovatívneho ducha. Študijný program bol navrhnutý s cieľom vybaviť študentov znalosťami, nástrojmi, technikami potrebnými na efektívnu prácu a riadenie organizácií v komplexnom meniacom sa prostredí. Obsah a štruktúra odporúčaného študijného plánu predkladaného študijného programu vychádza zo základnej charakteristiky absolventa študijného programu manažment v študijnom odbore Ekonómia a manažment.

Absolvent má po absolvovaní druhého stupňa štúdia hlboké a komplexné poznatky o manažmente a jeho jednotlivých oblastiach, ovláda špecifické ekonomické a manažérske pojmy, postupy a kategórie, ako aj väzby a súvislosti medzi nimi. Zároveň disponuje rozsiahlymi odbornými a metodickými vedomosťami z jednotlivých oblastí manažmentu na úrovni hodnotenia a chápe širšie súvislosti. Absolvent je schopný analyzovať a vyhodnocovať komplexné problémy podnikov a organizácií týkajúce sa rôznych oblastí manažmentu a pružne na tieto problémy reagovať. Študent získa kompletný súbor manažérskych kompetencií, najmä schopnosť zbierať, triediť a analyzovať informácie, samostatne riešiť a analyzovať problémy, organizovať a plánovať prácu, rozhodovať sa, riadiť a viesť ľudí.

Výstupy vzdelávania a kvalifikácia získaná absolvovaním študijného programu napĺňa sektorovo-špecifické odborné očakávania na výkon povolania. Prehľad možných povolaní je uvedený v Opise študiného programu.

Strediská študentskej praxe Stiahni si predvyplnenú prihlášku Prijímacie konanie bez prijímačiek

Flexibilita trajektórií vzdelávania je zabezpečená najmä prostredníctvom štruktúry povinne voliteľných predmetov tematicky orientovaných do možných špecializačných oblastí:

 • Obchod, marketing a psychológia obchodu,
 • Manažment turizmu a hotelierstva,
 • Manažment ľudských zdrojov.

V rámci štúdia sa študenti dôkladne oboznámia s predmetmi ako je Medzinárodný manažment, Komunikácia v manažmente, Marketingový manažment, Interkulturálny manažment a podniková kultúra, Tvorivé metódy v riadení a manažérske hry, Manažérske inovácie v turizme, Aplikovaná štatistika, Informačné technológie v manažmente a e-technológie, ... (Kompletný prehľad predmetov). 

Viaceré prakticky orientované predmety študentom umožnia vyskúšať si prácu na zadaniach, ktoré vychádzajú z potrieb a požiadaviek organizácií a podnikov. Uvedenie vyučovaných konceptov do praxe a riešenie skutočných manažérskych problémov zvyšuje „uplatniteľnosť“ absolventov tohto študijného programu (Partneri fakulty z hospodárskej praxe).

Pri fakulte už viac ako 16 rokov pôsobí „Expertná a podnikateľská rada Fakulty manažmentu, ekonomiky a obchodu“ (EPR FMEO), ktorú tvorí viac ako štyridsať úspešných podnikateľov, manažérov a ďalších osobností predovšetkým z Prešovského a Košického kraja, často zamestnávatelia absolventov fakulty. Rada svojimi aktivitami pomáha fakulte a najmä jej študentom pokryť viaceré sféry spolupráce, výskumu, odbornej praxe. Vzhľadom na to, že v mnohých prípadoch ide o zamestnávateľov absolventov fakulty, sú hodnotenia, návrhy a pripomienky rady akceptované s vysokou mierou dôležitosti a vplyvu na ďalšie smerovanie a rozvoj jednotlivých študijných programov.

Opis študijného programu - PDF Odporúčaný študijný plán

TOP fakty o Fakulte

 1. Fakulta nesie označenie „Excelentné výskumné pracovisko“.
 2. Študuj bez prijímačiek na jednej z najväčších fakult PU.
 3. Zaži semester v exotickej krajine.
 4. Študuj na fakulte ekonomického a obchodno-podnikateľského typu.
 5. Využi sieť Centier študentskej praxe, študuj v prepojení s reálnou praxou a s budúcimi zamestnávateľmi našich absolventov.
 6. Študuj atraktívne a praxou žiadané špecializácie (manažérska informatika či obchod, marketing a psychológia obchodu).
 7. Len minulý rok otvorené špičkové a najmodernejšie priestory Auly a seminárnych miestností.
 8. Zaži skvelé prednášky aj od profíkov z praxe (v minulosti aj napríklad firma ESET, či Andrej Kiska, aj samotný GOOGLE).
 9. Európou uznávané diplomy.
 10. Mladý a ústretový kolektív pedagógov.
 11. Vzdelávaj sa v atraktívnom najužšom centre Prešova.
 12. Nastav si svoj rozvrh - individuálny študíjny plán.
 13. Skvelé štipendiá.
 14. Štátnice bez memorovania.
 15. Zabávaj sa na Manager Party a iných skvelých akciách organizovaných Klubom študentov manažmentu.
 16. Moderné štúdium prepojené s praxou (napr. Google Digitálna Garáž priamo u nás na fakulte).


Dôležité informácie

Termín podania prihlášky: do 9.8.2024
Poplatok za materiálne zabezpečenie prijímacieho konania: 30 €
Poplatok za materiálne zabezpečenie prijímacieho konania (elektronická prihláška): 20 €

Číslo účtu: 7000199613/8180
IBAN: SK89 8180 0000 0070 0019 9613
SWIFT: SPSRSKBA
Variabilný symbol: uvádzať rodné číslo uchádzača bez lomky (Do správy pre prijímateľa resp. poznámky je potrebné uviesť meno a priezvisko uchádzača.)

Prihlášky zasielajte na adresu: Prešovská univerzita v Prešove, Fakulta manažmentu, Konštantínova 16, 080 01 Prešov

Návod: Ako správne vyplniť prihlášku na vysokú školu

Prihlášky na stiahnutie (predvyplnené):

Na stiahnutie:

Máte otázky?