Aktuality a oznamy

Sekcia
#pre_uchádzačov

Publikované
04.01.2022

Ako správne vyplniť prihlášku na vysokú školu v roku 2022

Článok sme pre rok 2023 aktualizovali, nájdeš ho na tomto odkaze.

Proces podávania prihlášky na vysokú školu sa v čase vyvíja. Stáva sa, že samotní rodičia sú prekvapení, keď zistia, ako sa to zmenilo od doby, kedy oni sami študovali na vysokej škole, či univerzite. Na druhej strane, pre rodičov, ktorí nemajú skúsenosť s procesom podávania prihlášky na vysokú školu sa to môže javiť ako problematické alebo komplikované.

Štúdium na vysokej škole, resp. univerzite umožňuje dosiahnuť najvyšší stupeň vzdelania, získať praktické zručnosti, kontakt s praxou, či v neposlednom rade nových priateľov. Rozhodovanie o pokračovaní v štúdiu na vysokej škole tak predstavuje osobnostný pohľad na sebarealizáciu daného človeka, či v širšom vnímaní pohľad na jeho kariéru a vlastnú životnú dráhu.

Ako uchádzač o štúdium na vysokej škole pri hľadaní dokonalého študijného programu, resp. tej správnej vysokej školy pravdepodobne stráviš veľa času prehliadaním univerzitných, vysokoškolských propagačných prospektov, čítaním blogov, počúvaním podcastov, študovaním rôznych hodnotiacich rebríčkov, či získavaním referencií od priateľov a rodiny. Avšak jedným z tvojich prvých krokov popri hľadaní tej správnej fakulty je vedieť, ako správne vyplniť prihlášku na vysokú školu.

AKO SPRÁVNE VYPLNIŤ PRIHLÁŠKU NA VYSOKÚ ŠKOLU

Pri vypĺňaní prihlášky by ste mali spozornieť v prípadne nasledujúcich bodov. Pri výbere študijného programu vysokej školy je potrebné zaznačiť do prihlášky uvedenú formu štúdia (denná, externá). Maturujúci uchádzači o vysokoškolské štúdium v tomto školskom roku 2021/2022 uvedú aktuálny rok, pričom absolventi stredných škôl uvedú len rok prvej maturitnej skúšky. Následne je potrebné uviesť deväť miestny kód strednej školy, ktorý sa vypĺňa podľa Registra škôl a školských zariadení. Kód študijného odboru odpíšeš z maturitného vysvedčenia, resp. ročníkového vysvedčenia. Stupeň dosiahnutého vzdelania je uvedený na vysvedčení o maturitnej skúške, resp. na ročníkovom vysvedčení.

Uchádzači o štúdium na vysokej škole v končiacich ročníkoch (akademický rok 2021/2022) maturitné vysvedčenia dodajú dodatočne.

Ak si v minulom období študoval na vysokej škole, je potrebné, aby si vyplnil kedy a na ktorej škole si študoval. To isté platí aj pri nedokončenom štúdiu.

JE MOŽNÉ SI PODAŤ VIAC PRIHLÁŠOK NA JEDNU FAKULTU?

Uchádzač o štúdium na Fakulte manažmentu, ekonomiky a obchodu môže podať aj viac prihlášok na štúdium – týka sa to aj študijných programov aj formy štúdia (t.j.na každý študijný program/formu je potrebné zaslať osobitnú prihlášku s požadovanými prílohami).

STIAHNI VZOROVÚ PRIHLÁŠKU

Na Fakulte manažmentu, ekonomiky a obchodu máš možnosť podať aj elektronickú prihlášku.

ELEKTRONICKÁ PRIHLÁŠKA NA VYSOKÚ ŠKOLU

Uchádzači o štúdium majú možnosť podať prihlášku na vysokú školu aj elektronicky cez Portalvs.sk. V tejto súvislosti dávame do pozornosti komplexné informácie o elektronickej prihláške na vysokú školu. Aj v tomto prípade je potrebné (elektronicky vyplnenú) prihlášku na vysokú školu vytlačiť, podpísať a s prílohami poštou poslať na adresu fakulty.

POVINNÉ PRÍLOHY PRIHLÁŠKY NA VYSOKÚ ŠKOLU

Prílohami pre podanie prihlášky na vysokú školu, konkrétne Fakultu manažmentu, ekonomiky a obchodu PU v Prešove sú štruktúrovaný životopis, originál dokladu o zaplatení poplatku za prijímacie konanie. V prípade bakalárskeho (Bc.) štúdia je to úradne overená fotokópia vysvedčenia o maturitnej skúške. Maturujúci uchádzači o vysokoškolské štúdium v školskom roku 2021/2022 zasielajú overenú fotokópiu vysvedčenia o maturitnej skúške dodatočne. 

V prípade magisterského (Mgr.) štúdia sú prílohami úradne overená fotokópia diplomu a vysvedčenia, výpis výsledkov štúdia (s uvedením váženého aritmetického priemeru za celé obdobie bakalárskeho štúdia). V neposlednom rade je dôležitý dátum a tvoj podpis v poslednom riadku kolónky prihlášky na vysokú školu.

ŠTUDUJ NA FAKULTE MANAŽMENTU, EKONOMIKY a OBCHODU

Termín podania prihlášky:

pre bakalárske štúdium do 31. 03. 2022

pre magisterské štúdium v slovenskom jazyku do 31. 03. 2022

pre doktorandské štúdium do 31. 05. 2022


Platobné informácie:

Číslo účtu: 7000199613/8180

IBAN: SK89 8180 0000 0070 0019 9613

SWIFT: SPSRSKBA

Variabilný symbol: uvádzať rodné číslo uchádzača (bez lomky)

(Do správy pre prijímateľa resp. poznámky je potrebné uviesť meno a priezvisko uchádzača.)


Adresa príjemcu platby:

Prešovská univerzita v Prešove

Fakulta manažmentu

Konštantínova 16

080 01  Prešov


Prihlášky zasielajte na adresu: 

Prešovská univerzita v Prešove

Fakulta manažmentu, ekonomiky a obchodu

Konštantínova 16

080 01 Prešov

POTREBUJETE VIAC INFORMÁCIÍ?

Všetky potrebné informácie nájdeš na našom internetovom portáli https://www.unipo.sk/fakulta-manazmentu/informacie/uchadzaci/.

V prípade otázok neváhajte kontaktovať úsek koordinátora pre vzdelávanie: Mgr. Marcela Stríšová - marcela.strisova@unipo.sk - miestnosť č. 307/A - stará budova - tel.: 051/4880 580