Aktuality a oznamy

Sekcia
#blog

Publikované
06.11.2022

Erasmus Days 2022 na Fakulte manažmentu, ekonomiky a obchodu

Fakulta manažmentu, ekonomiky a obchodu (FMEO) sa tento rok zapojila do celosvetovej aktivity Erasmus Days 2022. Organizátori podujatia si zvolili kombináciu online a prezenčných aktivít zameraných na propagáciu Erasmus+ pobytov. Cieľom akcie, ktorá sa konala vo štvrtok, dňa 13. 10. 2022 o 8.00 hod. bolo motivovať študentov, aby sa zapojili do podobných projektov a priblíženie výhod takýchto mobilít.

O prezentácii boli študenti informovaní prostredníctvom fakultnej stránky v sekcii – Vonkajšie vzťahy, rozposlaním e-mailov na študentské kontá, zverejnením oznamu na FB a Instagrame FMEO a tiež prostredníctvom nástenných a informačných tabúľ v priestoroch budovy fakulty. Prebehlo online stretnutie s partnerskou univerzitou v Poľsku – Akademia nauk stosowanych w Nowym Sączu – v zastúpení Mgr. Annou Cetnarowskou. Celé online stretnutie bolo vedené v anglickom jazyku. Podujatie otvorila pani prodekanka pre vonkajšie vzťahy Mgr. Eva Benková, PhD. Poľských ako aj slovenských študentov informovala, že naša fakulta má veľa možností na vycestovanie do zahraničia prostredníctvom programu Erasmus+ a jednou z nich je aj univerzita v Nowom Sączi. Pani prodekanka následne odovzdala slovo pani referentke pre vonkajšie vzťahy Mgr. Monike Pastirovej.

Erasmus Days 2022 na Fakulte manažmentu, ekonomiky a obchodu

Mgr. Monika Pastirová si pre poľských študentov pripravila prezentáciu Prešovskej univerzity, možností ubytovania, aktivít pre študentov a priblížila aj samotné mesto Prešov. Svoju pozornosť venovala aj našej fakulte a oboznámila všetkých o možnostiach absolvovať Erasmus+ pobyt na FMEO. Na záver prezentácie srdečne pozvala všetkých študentov aj vyučujúcich na absolvovanie mobility na našej fakulte.

Po prezentácii Mgr. Moniky Pastirovej dostala slovo Mgr. Anna Cetnarowska. Vyučujúca z Poľska poukázala na krátku vzdialenosť medzi mestami Nowy Sącz a Prešov, ukázala zaujímavé miesta v okolí Noweho Sączu, predstavila vedenie školy a osobitne sa venovala všetkým fakultám a ich možnostiam štúdia. Všetci zúčastnení dúfajú, že sa (aj vďaka tejto prezentácii) zvýši záujem o mobility a obe školy budú môcť privítať viac zahraničných študentov.

Po ukončení online stretnutia si Mgr. Monika Pastirová ešte pre našich študentov pripravila informácie o ďalších možnostiach Erasmus pobytov, oboznámila ich s katedrovými koordinátormi, dôležitými dátumami na podávanie prihlášok a podmienkami pobytov. Študenti mali k dispozícii zoznam krajín a miest, kde sa môžu uchádzať o Erasmus+ mobilitu.

Erasmus Days 2022 na Fakulte manažmentu, ekonomiky a obchodu

So svojou osobnou skúsenosťou so zahraničnou mobilitou sa na akciu prišiel podeliť študent 3. ročníka študijného programu Turizmus, hotelierstvo a kúpeľníctvo – Tomáš Hohoš. Pobyt, ktorý absolvoval v Portugalsku v meste Bragança, priblížil prítomným študentom pútavou prezentáciou. Pripravil si fotky zo školy, okolia, ubytovania i jedálne a svoje rozprávanie obohatil o vlastné zážitky a príhody.

Na záver stretnutia zdôraznila vyučujúca Mgr. Zuzana Slobodová, PhD. dôležitosť štúdia cudzích jazykov a prítomných študentov povzbudila k absolvovaniu zahraničnej mobility aj na základe vlastnej skúsenosti.

Autor: Zuzana SLOBODOVÁ

Foto: archív autorky