Aktuality a oznamy

Sekcia
#pre_uchádzačov

Publikované
12.02.2021

Ako správne vyplniť prihlášku na vysokú školu v roku 2021

Celý proces podávania prihlášok na vysokú školu sa v čase neustále vyvíja. Občas sa stane, že samotní rodičia sú prekvapení, keď zistia, ako sa to zmenilo od doby, kedy oni sami študovali na vysokej škole, či univerzite. Pre rodičov, ktorí nikdy neprešli procesom podávania prihlášky na vysokú školu sa to môže javiť ako problematické alebo jednoducho nejasné.

Vysokoškolské štúdium umožňuje dosiahnuť najvyšší stupeň vzdelania. Rozhodovanie o pokračovaní v štúdiu na vysokej škole tak predstavuje osobnostný pohľad na sebarealizáciu daného človeka, či v širšom vnímaní pohľad na jeho kariéru a vlastnú životnú dráhu.

Ako uchádzač o vysokoškolské štúdium pri hľadaní dokonalého študijného programu, resp. tej správnej vysokej školy pravdepodobne stráviš veľa času prehliadaním univerzitných, vysokoškolských prospektov, čítaním blogov, preferencií a informácií o vysokej škole. Jedným z tvojich prvých krokov popri hľadaní je, ako správne vyplniť prihlášku na vysokú školu.

AKO SPRÁVNE VYPLNIŤ PRIHLÁŠKU NA VYSOKÚ ŠKOLU

Pri vypĺňaní prihlášky by ste mali spozornieť v prípadne nasledujúcich bodov. Pri výbere študijného programu vysokej školy je potrebné zaznačiť do prihlášky uvedenú formu štúdia (denná, externá). Maturujúci uchádzači o vysokoškolské štúdium v tomto školskom roku 2020/2021 uvedú aktuálny rok, pričom absolventi stredných škôl uvedú len rok prvej maturitnej skúšky. Následne je potrebné uviesť deväť miestny kód strednej školy, ktorý sa vypĺňa podľa Registra škôl a školských zariadení. Kód študijného odboru odpíšeš z maturitného vysvedčenia, resp. ročníkového vysvedčenia. Stupeň dosiahnutého vzdelania je uvedený na vysvedčení o maturitnej skúške, resp. na ročníkovom vysvedčení.

Uchádzači o štúdium na vysokej škole v končiacich ročníkoch (akademický rok 2020/2021) maturitné vysvedčenia dodajú dodatočne.

Ak si v minulom období študoval na vysokej škole, je potrebné, aby si vyplnil kedy a na ktorej škole si študoval. To isté platí aj pri nedokončenom štúdiu.

JE MOŽNÉ SI PODAŤ VIAC PRIHLÁŠOK NA JEDNU FAKULTU?

Uchádzač o štúdium na Fakulte manažmentu môže podať aj viac prihlášok na štúdium – týka sa to aj študijných programov aj formy štúdia (t.j.na každý študijný program/formu je potrebné zaslať osobitnú prihlášku s požadovanými prílohami).

STIAHNI VZOROVÚ PRIHLÁŠKU

Na Fakulte manažmentu máš možnosť podať aj elektronickú prihlášku.

ELEKTRONICKÁ PRIHLÁŠKA NA VYSOKÚ ŠKOLU

Uchádzači o štúdium majú možnosť podať prihlášku na vysokú školu aj elektronicky cez Portalvs.sk. V tejto súvislosti dávame do pozornosti komplexné informácie o elektronickej prihláške na vysokú školu. Aj v tomto prípade je potrebné (elektronicky vyplnenú) prihlášku na vysokú školu vytlačiť, podpísať a s prílohami poštou poslať na adresu fakulty.

POVINNÉ PRÍLOHY PRIHLÁŠKY NA VYSOKÚ ŠKOLU

Prílohami pre podanie prihlášky na vysokú školu, konkrétne Fakultu manažmentu PU v Prešove sú štruktúrovaný životopis, originál dokladu o zaplatení poplatku za prijímacie konanie. V prípade bakalárskeho (Bc.) štúdia je to úradne overená fotokópia vysvedčenia o maturitnej skúške. Maturujúci uchádzači o vysokoškolské štúdium v školskom roku 2020/2021 zasielajú overenú fotokópiu vysvedčenia o maturitnej skúške dodatočne. V prípade magisterského (Mgr.) štúdia sú prílohami úradne overená fotokópia diplomu a vysvedčenia, výpis výsledkov štúdia (s uvedením váženého aritmetického priemeru za celé obdobie bakalárskeho štúdia). V neposlednom rade je dôležitý dátum a tvoj podpis v poslednom riadku kolónky prihlášky na vysokú školu.

ŠTUDUJ NA FAKULTE MANAŽMENTU

Termín podania prihlášky:            

pre bakalárske štúdium do 30. 04. 2021

pre magisterské štúdium v slovenskom jazyku do 30. 04. 2021

pre magisterské štúdium v anglickom jazyku do 15. 02. 2021

pre doktorandské štúdium do 31. 05. 2021

Termín prijímacieho konania (vyhodnocovania):

pre uchádzačov o bakalárske  a magisterské štúdium  do 30. 06. 2021

pre uchádzačov o doktorandské štúdium do 31. 08. 2021


Platobné informácie:

Číslo účtu: 7000199613/8180

IBAN: SK89 8180 0000 0070 0019 9613

SWIFT: SPSRSKBA

Variabilný symbol: uvádzať rodné číslo uchádzača (bez lomky)

(Do správy pre prijímateľa resp. poznámky je potrebné uviesť meno a priezvisko uchádzača.)


Adresa príjemcu platby:

Prešovská univerzita v Prešove

Fakulta manažmentu

Konštantínova 16

080 01  Prešov


Prihlášky zasielajte na adresu: 

Prešovská univerzita v Prešove,

Fakulta manažmentu, 

Konštantínova 16, 

080 01 Prešov

POTREBUJETE VIAC INFORMÁCIÍ?

Všetky potrebné informácie nájdeš na našom internetovom portáli https://www.unipo.sk/fakulta-manazmentu/informacie/uchadzaci/.

V prípade otázok neváhajte kontaktovať úsek koordinátora pre vzdelávanie: Mgr. Marcela Stríšová - marcela.strisova@unipo.sk - miestnosť č. 307/A - stará budova - tel.: 051/4880 580