Aktuality a oznamy

Sekcia
#blog

Publikované
20.11.2018

Cena Literárneho fondu pre doc. Ing. Rastislava Kotuliča, PhD.

V tohtoročnom udeľovaní cien za rok 2018 prvé miesto v súťaži Prémia za trojročný vedecký ohlas v kategórii Spoločenské vedy získal doc. Ing. Rastislav Kotulič, PhD., z Katedry ekonómie a ekonomiky Fakulty manažmentu Prešovskej univerzity v Prešove.

Doc. Ing. Rastislav Kotulič, PhD. získal prvé miesto v súťaži Literárneho fondu Prémia za trojročný vedecký ohlas. Najviac citované diela vznikajú pri cielenej vedeckej kolaborácii v rámci vedecko-výskumných projektov podporovaných zväčša agentúrami VEGA, KEGA a APVV. Jeho najcitovanejším dielom je vysokoškolská učebnica Finančná analýza podniku, napísaná v spoluautorskom kolektíve Rastislav Kotulič, Peter Király a Miroslava Rajčániová. Predmetná učebnica je vydávaná prestížnym vydavateľstvo Wolters Kluwer (Iura Edition).

 doc. Ing. Rastislava Kotuliča, PhD.

Doc. Ing. Rastislav Kotulič, PhD. v súčasnom období svoju vedecko-výskumnú činnosť smeruje na oblasť manažérskej ekonomiky, regionálneho rozvoja a na oblasť organizácie hospodárskej sféry v procese tvorby ekonomických zásad. V užšom zmysle svoj výskum sústreďuje na produkčnú a finančno-ekonomickú analýzu skupiny výrobných podnikov hospodáriacich na pôde a návrh opatrení, ktoré by zlepšili budúce finančné a riadiace procesy v podniku; na identifikáciu faktorov prosperity a produktivity podniku vo všeobecnosti pri zabezpečení efektívneho manažmentu podniku; na problematiku trvalo udržateľného rozvoja regiónov z produkčného ako aj environmentálneho hľadiska.

Literárny fond ako národnokultúrna verejnoprávna inštitúcia v súlade so svojim poslaním podporuje vznik nových diel z oblasti pôvodnej krásnej literatúry, vedeckej a odbornej literatúry a ďalších tvorivých činností. Literárny fond každoročne vyhlasuje súťaž o najlepšie diela v siedmich sekciách. V sekcii pre vedeckú a odbornú literatúru a počítačové programy sú pravidelne vypísané tieto ceny a súťaže: Cena za vedeckú a odbornú literatúru, Prémia za trojročný vedecký ohlas, Prémia za výnimočný vedecký ohlas na jedno dielo a súťaž o najlepšiu prácu ŠVK a za vynikajúcu reprezentáciu slovenskej vedy v zahraničí.

doc. Ing. Rastislav Kotulič, PhD.- FM PU v Prešove