Aktuality a oznamy

Sekcia
#udalosti

Publikované
15.05.2016

Fakulta manažmentu otvára novým uchádzačom o štúdium svoju náruč dokorán

Fakulta v akademickom roku 2016/2017 opäť otvára svoje brány uchádzačom o štúdium vo všetkých stupňoch štúdia. Ponúka 3 bakalárske študijné programy, 2 magisterské študijné programy (s možnosťou získať doktorát PhDr. alebo RNDr.) a jeden doktorandský študijný program (PhD.).

Počas celej existencie fakulty systém prijímacieho konania na základe algoritmu bez prijímacích skúšok a testov transparentným spôsobom každoročne zoraďuje v jednotlivých študijných programoch uchádzačov do poradí podľa ich predpokladov pre štúdium. Tento systém dlhodobo najmä od r. 2005 prejavil svoju životaschopnosť a atraktivitu, keď fakulta bola opakovane verejne vyhodnocovaná ako najatraktívnejšia fakulta v slovenských podmienkach pomerom počtu prihlásených uchádzačov k možnosti prijatia. Uvedený systém prijímacieho konania bez prijímacích skúšok a testov umožňuje potenciálnym záujemcom uchádzať sa o štúdium na fakulte bez nutnosti ich fyzickej prítomnosti a to len na základe riadne vyplnenej prihlášky a následným dodaním maturitného vysvedčenia.

Nakoľko má fakulta v prvom rade záujem o šikovných študentov, a ich predpoklady pre úspešné štúdium nemusia nevyhnutne korešpondovať s ich študijnými výsledkami dosiahnutými počas štúdia na strednej škole, aj v rámci tohtoročného prijímacieho konania je uchádzačom ponúknutá možnosť zlepšiť si svoje výsledné poradie prostredníctvom úspešného absolvovania nezávislého systému SCIO testov (test Všeobecných študijných predpokladov) a dokázať tak, že sú lepší ako ich známky.

V prebiehajúcom akademickom roku 2015/2016 boli Fakulte manažmentu, v rámci rozšírenia komplexu jej budov, odovzdané do užívania úplne nové priestory, ktoré zahŕňajú plne vybavenú Aulu, seminárne miestnosti, ako aj veľmi kvalitne vybavený moderný campus, nachádzajúci sa v úplnom centre mesta. Vďaka týmto rozšíreným možnostiam sú vytvorené veľmi priaznivé predpoklady pre prijatie väčšieho množstva uchádzačov, než tomu bolo v minulosti.

Študenti môžu po úspešnom absolvovaní bakalárskeho štúdia pokračovať na magisterskom stupni štúdia a najtalentovanejší z nich majú možnosť pokračovať na fakulte aj v doktorandskom štúdiu a nadobudnúť najvyšší titul univerzitného štúdia „PhD.“ (philosophiae doctor). Fakulta ponúka taktiež možnosť vykonania rigoróznej skúšky a obhajoby rigoróznej práce, po ktorej úspešný uchádzač získava titul „PhDr.“. Novinkou od akademického roka 2015/2016 je, že po úspešnom obhájení rigoróznej práce ponúka fakulta v študijnom odbore Environmentálny manažment možnosť získania doktorského titulu „RNDr.“.

V rámci štúdia si uchádzači môžu vybrať z celkovo šiestich atraktívnych a plne akreditovaných študijných programov ekonomického typu, ekonomicko-manažérskeho typu, ekonomicko-prírodovedeckého typu ako aj z oblasti turizmu, hotelierstva a kúpeľníctva (každý študijný program je v ponuke tak v dennej, ako aj v externej forme). Fakulta je ústretová aj voči externým študentom, ktorým ponúka, oproti súkromným vysokým školám na Slovensku, približne polovičné školné.

Výučbu na Fakulte manažmentu zabezpečujú okrem vysoko profesionalizovaného kolektívu pedagogických pracovníkov, najmä univerzitných profesorov či docentov, ktorí predstavujú záruku dlhodobej garancie a rozvoja, aj viacerí významní odborníci z praxe, čo ešte viac prispieva k rozvoju praktických skúseností študentov. Z doteraz realizovaných prednášok môžeme spomenúť napr. šéfa firmy ESET Ing. Miroslava Trnku, terajšieho prezidenta SR Ing. Andreja Kisku, šéfa zväzu podnikateľov Slovenska PhDr. Jána Oravca, riaditeľa nadácie Tomáša Bati - Ing. Pavla Veleva, ako aj mnohých ďalších.

Atraktívna skladba predmetov, ktorá je doplnená o poznatky z praxe, je zárukou, že študenti Fakulty manažmentu majú vytvorené tie najlepšie predpoklady tak pre ich ďalšie štúdium, ako aj pre svoje uplatnenie sa na trhu práce. Študenti majú možnosť zapísať si popri hlavných aj výberové kredity do istej výšky aj na ostatných fakultách (napr. šport, filozofia, zdravotníctvo, ďalšie cudzie jazyky, psychológia atď., ale aj ďalšie jazyky mimo tých ktoré sú vyučované priamo na Fakulty manažmentu - anglický, nemecký, francúzsky a ruský).

Na fakulte sa budú realizovať už zmenené štátne záverečné skúšky, ktoré sú oproti predchádzajúcemu modelu zjednodušené a zároveň viac prepojené s praxou. K lepšej uplatniteľnosti študentov prispieva aj možnosť aktívneho cestovania formou absolvovania časti štúdia na zahraničných partnerských univerzitách v Nórsku, v Anglicku, vo Francúzsku, v Grécku, v Turecku, v Poľsku, v Českej republike, atď.

K plnohodnotnému a pestrému študentskému životu zaiste z časti prispieva svojimi aktivitami aj „Klub študentov manažmentu“, ktorí sa snaží zabezpečiť študentom možnosti aktívneho trávenia voľného času prostredníctvom organizovania rôznych aktivít. Študenti Fakulty manažmentu sa mimo iného môžu tešiť na každoročnú Manažér Party, ktorá sa za viac ako desaťročie stala významným podujatím v rámci študentského života mladých manažérov.

Pri Fakulte manažmentu aktívne pôsobí aj „Expertná a podnikateľská rada Fakulty manažmentu“, ktorú tvoria úspešní podnikatelia a osobnosti z Prešovského a Košického kraja. Jednou z jej hlavných úloh je vyjadrovať sa k študijným programom a záverečným prácam a taktiež pomáhať pri zabezpečovaní odbornej praxe študentov počas štúdia. Vytvárame tiež nové „Strediská študentskej praxe, praktického vyučovania a transferu výskumu“ v atraktívnych podnikoch, vrátane kúpeľných podnikov.

Vzhľadom na všestrannosť prípravy, majú študenti Fakulty manažmentu vysokú uplatniteľnosť v praxi. Absolventi získavajú diplom, ktorý môže naštartovať ich budúcnosť. Fakultu po ukončení štúdia opúšťajú odborníci v ekonomike a manažmente, ktorí sú schopní nájsť si svoje budúce uplatnenie v rôznych podnikoch, vo verejnej správe, resp. pri založení a úspešnom riadení vlastných podnikov. Ďalšiu skupinu absolventov tvoria vyprofilovaní environmentálni manažéri, ktorých získané odborné ako aj jazykové predpoklady predurčujú uplatniť sa ako riadiaci či koordinační pracovníci v oblasti starostlivosti o životné prostredie, v oblasti environmentalistiky resp. v oblasti ekonomiky vo vzťahu k životnému prostrediu. V prípade absolventov študijného programu v oblasti turizmu, hotelierstva a kúpeľníctva, je významný predpoklad, že po ukončení štúdia nájdu svoje uplatnenie ako kvalifikovaní odborníci v oblasti cestovného ruchu, v hotelierstve a kúpeľníctve. Špecifikum týchto študentov vytvára aj rozvíjanie ich vzdelanostných predpokladov a schopnosti aktívne komunikovať minimálne dvoma cudzími jazykmi, ďalej schopností organizovať podujatia v cestovnom ruchu ako aj aktívne sa začleňovať do podnikania. 

O úspešnosti uplatnenia sa študentov Fakulty manažmentu na trhu práce svedčí aj skutočnosť, že v rámci žiadosti podanej na úrad práce o poskytnutie našich nezamestnaných absolventov na výkon absolventskej praxe u nás úrad práce v Prešove v r. 2015 odpovedal, že žiadnych našich nezamestnaných absolventov  neeviduje. Darí sa nám tak napĺňať slogan fakulty : Talent – vzdelanie – úspech!

Autori: doc. Ing. Emília Huttmanová, PhD., PhDr. Martin Mudrík, PhD., PhDr. František Pollák, PhD.