Aktuality a oznamy

Sekcia
#udalosti

Publikované
25.10.2016

Fakulta manažmentu robí všetko pre napĺňanie jej motta TALENT – VZDELANIE - ÚSPECH

Logo FM

V akademickom roku 2016/2017 sme na Fakulte manažmentu privítali viac ako 600 novoprijatých študentov bakalárskeho štúdia. Spomedzi 1428 uchádzačov o štúdium, bolo prijatých a následne sa na štúdium zapísalo do prvého roka štúdia vo všetkých troch stupňoch spolu 931 študentov. Tieto čísla svedčia o stále pretrvávajúcom vysokom záujme uchádzačov o štúdium v atraktívnej ponuke troch bakalárskych študijných programov a následne dvoch magisterských študijných programov s možnosťou, pre tých najlepších, pokračovať aj v najvyššom stupni vysokoškolského štúdia – v doktorandskom štúdiu.

Hlavný zdroj atraktivity a záujmu uchádzačov pramení, prirodzene, zo samotného ekonomického a obchodno-podnikateľského zamerania Fakulty manažmentu v štruktúre jej povinných predmetov jadra znalostí ekonomického študijného odboru 3.3.15 Manažment. Tieto povinné predmety sú v prípade študijného programu Manažment vhodne dopĺňané špecializačnými blokmi povinne voliteľných predmetov počas celého štúdia, z ktorých si študent vyberá jedno zo štyroch zameraní, a to na Manažment ľudských zdrojov, alebo na Obchod, marketing a psychológiu obchodu, alebo na Manažérsku informatiku, resp. alebo na Manažment turizmu a hotelierstva. Ďalším v poradí atraktívnosti je samostatný ekonomický študijný program Turizmus, hotelierstvo a kúpeľníctvo v študijnom odbore 8.1.1 Cestovný ruch. Zaujímavou súčasťou atraktívnej vzdelávacej ponuky fakulty je aj študijný program Environmentálny manažment v študijnom odbore 4.3.3 Environmentálny manažment, ktorý je vyváženou štruktúrou ekonomických predmetov a prírodovedeckých predmetov. Jadrá znalostí ekonomických študijných odborov fakulty sú takmer identické. Fakulta manažmentu je tak relatívne homogénnou inštitúciou a každá z jej desiatich katedier gestoruje skupinu relatívne príbuzných predmetov.

Fakulta ekonomického typu, akou je Fakulta manažmentu, nikdy predtým v Prešove neexistovala, a to v žiadnom type univerzitného ani neuniverzitného vysokoškolského štúdia v celom kraji (od nežnej revolúcie v Prešove na UPJŠ vznikali a rozvíjali sa jej zakladateľské magisterské študijné špecializácie a odbory, ktorých integráciou vznikla fakulta v r. 2004). Avšak aj neutíchajúci záujem uchádzačov o štúdium počas 12 rokov existencie fakulty preukazuje jej stabilnú pozíciu a verejný záujem.

Dokonca v období jedného z najnižších populačných ročníkov maturantov na Slovensku v akademickom roku 2016/2017 Fakulta manažmentu zvýšila počet študentov. To viedlo podľa najnovších informácií k jej súčasnému najvyššiemu počtu študentov spomedzi ôsmich fakúlt Prešovskej univerzity v Prešove.

Fakulta už od svojho vzniku zvolila jednu z možných ciest vedúcich ku kvalite. A to nie systém prijatia úzkej skupiny študentov spomedzi uchádzačov, kde by sa niekedy mohli súhrou okolností (napríklad nekoncentrovanosťou na maturite, atď.) aj schopní uchádzači odraziť zvonku od brán fakulty. Ale naopak - na základe presného algoritmu, zoraďujúceho uchádzačov do jednotlivých poradí na základe výsledkov zo stredných škôl aj SCIO testov, prijatie väčšieho počtu uchádzačov o štúdium, z ktorých sa najmä počas prvých rokov štúdia vyselektuje nadaná a usilovná časť študentov. Svoje opodstatnenie zotrvania tak na fakulte študenti preukazujú v prvých rokoch štúdia najmä v predmetoch ako makroekonómia, mikroekonómia, matematika, štatistika, účtovníctvo, financie a mena, marketing, podniková ekonomika, informatika, manažment, podnikové financie, kalkulácie a rozpočty, finančno-ekonomická analýza, atď.

Fakulta napĺňaním svojho motta „Talent-vzdelanie-úspech“ sa pokúša pritiahnuť talentovaných uchádzačov. Ponúka im vzdelanie, čo zvyšuje ich predpoklady pre možnosť dosiahnutia úspechu. Absolventi štúdia by mali ovládať „remeslo“ podnikového ekonóma, dané štruktúrou predmetov, a mali by mať rozvíjané predpoklady stať sa v budúcnosti dobrým manažérom na danom stupni riadenia podľa svojich schopností.

Sú tu však aj ďalšie dôvody atraktivity, ktoré študenti spolu s vedecko-pedagogickými pracovníkmi oceňujú. Fakulta manažmentu ponúka univerzitné vzdelávanie vo všetkých troch stupňoch štúdia od minulého akademického roka aj v nových priestoroch. Po približne dvanásťročnej úspešnej existencii fakulty s počtom 2058 študentov, z toho vyše 1600 študentov v dennej forme štúdia, začala fakulta svojich 6 študijných programov vo všetkých stupňoch štúdia realizovať aj v ďalšej – novej a modernej budove, ktorá jej bola odovzdaná do užívania vo februári tohto roku. Nová budova je plne vybavená najmodernejšou informačno-komunikačnou technikou. Študenti majú prednášky koncentrované prevažne v novej progresívne vybavenej aule a pribudlo ďalších osem seminárnych miestností. Tieto priestory tak spolu s pôvodnými priestormi fakulty vytvárajú živý a komfortný komplex budov. Sú v ňom aj nové priestory dekanátu, kancelárie pre pedagógov a doktorandov, s oddychovými zónami, či ľahko dostupným, koncentrovaným študijným oddelením.

Študenti pozitívne hodnotia a oceňujú aj ďalšie atribúty v samotnom procese vzdelávania, ktorý je doplnený o.i. o prednášky významných odborníkov z praxe, o mnohé odborné exkurzie, workshopy aj medzinárodné konferencie, ktorých sa môžu zúčastňovať.

Dôležitá je aj prepojenosť štúdia s praxou a implementácia odbornej praxe do všetkých študijných programov. Fakulta v súčasnosti vytvára sieť „Stredísk študentskej praxe, praktického vyučovania a transferu výskumu“, čím umožní študentom intenzívny kontakt s vybranými podnikmi a overenie využitia ich vedomostí v praxi.

Podľa súčasných informácií na Fakulte manažmentu študuje v tomto akademickom roku najväčší počet študentov spomedzi všetkých fakúlt Prešovskej univerzity v Prešove, čím sa fakulta významne podieľa aj na tvorbe finančných zdrojov univerzity.

Fakulta generuje zdroje v troch hlavných oblastiach – v oblasti finančnej štátnej dotácie na vykonávanie študijných programov na denných študentov, vo veľkosti výberu školného od externých študentov, ale aj napríklad v oblasti vedy. Z hľadiska vedeckej činnosti na fakulte v r. 2016 prebieha napríklad riešenie 21 výskumných grantov, fakulta má mohutný každoročný publikačný výkon, pričom viaceré z publikačných výstupov sú registrované v databázach Web of Science, Scopus, ale aj Current Contents. V súčasnosti už na našej fakulte študuje viac ako 100 zahraničných študentov (zväčša z Ukrajiny, ale aj z Českej republiky, z Poľska a zatiaľ v jednom prípade z Maďarska).

Teší nás prejavený značný záujem zahraničných uchádzačov o štúdium na našej fakulte, ale možno sa počet krajín v budúcnosti rozšíri. O vyššie stupne štúdia na Fakulte manažmentu prejavila záujem napríklad aj čínska strana nielen na nedávnej návšteve dekana prof. Ing. Róberta Štefka, Ph.D. a prodekanky Mgr. Evy Benkovej, PhD. v júni 2016 na troch čínskych univerzitách a ich fakultách ekonomického zamerania, ale aj pri návšteve dvoch delegácií čínskych profesorov vrátane rektora, dekanov a prodekanov fakúlt na Prešovskej univerzite v Prešove, Fakulte manažmentu. Aj pri podpise Memoranda o porozumení medzi rektorom prof. PhDr. Petrom Konyom, PhD. a prof. Zhong Xiaomin, rektorom Zhejiang University of Finance and Economics, navrhol rektor čínskej univerzity spoluprácu v oblastiach vysokoškolského vzdelávania a výskumu, najmä vzdelávania manažérov.

Na fakulte v súčasnosti pôsobí viac ako približne 70 pedagogických pracovníkov a 18 interných doktorandov zaradených do stabilnej štruktúry 10-tich katedier, ktoré prispievajú ku kvalitnej realizácii študijných programov a podieľajú sa intenzívne aj na vedecko-výskumnej činnosti. Dopĺňa ich takmer 20 administratívnych zamestnancov.

Fakulta začala tento akademický rok aktívne a úspešne aj vo vedeckej oblasti, keď v dňoch 29.9. – 2.10. zorganizovala v Novom Smokovci už 6. medzinárodnú vedeckú konferenciu s názvom „Management 2016: International Business and Management, Domestic Particularities and Emerging Markets in the Light of Research“, ktorá sa konala pod osobnou záštitou Ministra školstva vedy, výskumu a športu prof. Ing. Petra Plavčana, CSc., ktorý sa konferencie aj osobne zúčastnil.

Cieľom konferencie bola prezentácia najnovších výsledkov výskumu v oblasti riadenia, obchodu a spoločenských vied, budúceho využívania inovatívnych vedeckých metód a intelektuálneho kapitálu v dynamickom trhovom prostredí ako aj intenzívna výmena vedeckých poznatkov medzi účastníkmi konferencie.

Konferencia sa konala za účasti viac ako 150 významných vedecko-pedagogických odborníkov z univerzít z 22 krajín ako Čína, Nórsko, India, Malajzia, Juhoafrická republika, Jordánsko, Uzbekistan, Nemecko, Grécko, Kanada a ďalšie.

Fakulta ďalej rozširuje okruh spolupracujúcich zahraničných univerzít. Jedným z najnovších úspechov v oblasti medzinárodných vzťahov je dohodnutie spolupráce s čínskou univerzitou Zhejiang University of Finance and Economics s možnosťou výmeny pedagogických pracovníkov a študentov v rámci odborných a študijných stáží a so spoločným výskumom. Fakulta má značné očakávania v súvislosti so spoluprácou s fakultami a s univerzitou z krajiny, ktorá je ázijským ekonomickým tigrom a súčasne druhou najväčšou svetovou ekonomikou. V októbri 2016 sme na pôde fakulty privítali čínskych kolegov postupne z dvoch univerzít aj na ich prvej osobnej návšteve.

Do akademického roka 2016/2017 vstupuje Fakulta manažmentu s novými plánmi a očakávaniami, ale aj s presvedčením o správnosti svojej cesty pri napĺňaní motta fakulty Talent – vzdelanie - úspech!

Foto 5 Foto 6