Aktuality a oznamy

Sekcia
#pre_uchádzačov

Publikované
13.04.2020

Z dôvodu aktuálne prebiehajúcej pandémie fakulta príjme na bakalárske a magisterské štúdium všetkých uchádzačov

Fakulta manažmentu z dôvodu aktuálne prebiehajúcej pandémie PRÍJME v roku 2020 na bakalárske a magisterské štúdium VŠETKÝCH UCHÁDZAČOV.

Základnou podmienkou pre prijatie na štúdium prvého stupňa štúdia na Fakultu manažmentu je úplné stredné vzdelanie alebo úplné stredné odborné vzdelanie ukončené maturitnou skúškou. Základnou podmienkou prijatia na magisterské štúdium na Fakultu manažmentu je absolvované vysokoškolské vzdelanie 1. stupňa (bakalárskeho štúdia).

Všetci uchádzači o bakalárske štúdium, ktorí s prihláškou na štúdium ešte nepredložia úradne overenú fotokópiu maturitného vysvedčenia, budú prijatí podmienečne, pričom po jej predložení (najneskôr však v deň určený na zápis na štúdium) budú riadne prijatí.

Všetci uchádzači o magisterské štúdium, ktorí s prihláškou na štúdium ešte nepredložia úradne overenú fotokópiu diplomu, vysvedčenia a výpisu výsledkov štúdia, budú prijatí podmienečne, pričom po predložení uvedených dokladov (najneskôr však v deň určený na zápis na štúdium) budú riadne prijatí.

Pre zahraničných uchádzačov o bakalárske štúdium v slovenskom jazyku sa v roku 2020 ruší overenie jazykovej spôsobilosti uchádzača študovať študijný program v slovenskom jazyku.

Pre uchádzačov o magisterské štúdium, ktorí nie sú absolventmi Fakulty manažmentu, sa ruší pre rok 2020 podmienka preukázania požadovanej úrovne vedomostí z učiva patriaceho do jadra základu príslušného bakalárskeho študijného programu,t. j. v roku 2020 sa ruší tzv. diferenčný test.

Všetky aktuálne informácie týkajúce sa prijímacieho konania vrátane aktuálnych termínov podávania prihlášok na bakalárske štúdium nájdete na: https://www.studujmanazment.sk/prijimacie-konanie-1-stupen.php

Všetky aktuálne informácie týkajúce sa prijímacieho konania vrátane aktuálnych termínov podávania prihlášok na magisterské štúdium nájdete na: https://www.studujmanazment.sk/prijimacie-konanie-2-stupen.php