Aktuality a oznamy

Sekcia
#študenti

Publikované
02.11.2020

Ako sme na výbornú zvládli online štátnice

Fakulta manažmentu počas koronakrízy prešla ďalšou progresívnou inovačnou zmenou a ako jediná fakulta Prešovskej univerzity v Prešove realizovala štátne skúšky online formou

Fakulta manažmentu Prešovskej univerzity v Prešove aj napriek uvoľňujúcim sa opatreniam vo vzťahu k prebiehajúcej pandémii korona vírusu pristúpila k tohtoročným bakalárskym a magisterským štátnym skúškam progresívne a rozhodla sa realizovať ich online metódou. Fakultu neodradil ani relatívne krátky čas na prípravu a zmenu rokmi zaužívaných procesov, nehovoriac o technickom zabezpečení samotného priebehu štátnych skúšok.

Dnes môžeme konštatovať, že išlo o historicky prvé online štátne skúšky nielen na Fakulte manažmentu, ale aj na celej Prešovskej univerzite v Prešove. Fakulta manažmentu ako jediná spomedzi všetkých fakúlt Prešovskej univerzity uskutočnila štátne skúšky online formou. Rozhodnutie realizovať štátnice touto formou bolo podmienené jednak mimoriadnou situáciou na území SR, ako aj snahou umožniť pomerne veľkému počtu zahraničných študentov fakulty úspešne ukončiť štúdium.

Priebeh online štátnic na Fakulte manažmetnu PU

Členovia každej z dohromady  21 zo skúšobných komisií za dodržania protiepidemiologických opatrení sedeli spoločne v štátnicových miestnostiach. Študenti štátnu skúšku absolvovali z prostredia mimo fakulty, často z pohodlia svojho domova. Online štátnych skúšok sa v akademickom roku 2019/2020 zúčastnilo spolu 513 študentov, z toho 198 na magisterskom stupni štúdia a 315 na bakalárskom stupni štúdia. Na magisterskom stupni štúdia prebiehalo skúšanie študentov deviatimi štátnicovými komisiami (8 komisií na študijnom programe Manažment a jedna komisia na študijnom programe Environmentálny manažment) a na bakalárskom stupni štúdia prebiehalo skúšanie študentov dvanástimi štátnicovými komisiami (z toho 8 komisií na študijnom programe Manažment, 3 komisie na študijnom programe Turizmus, hotelierstvo a kúpeľníctvo a 1 komisia na študijnom programe Environmentálny manažment).

Priebeh online štátnic na Fakulte manažmetnu PU

Štátne skúšky boli na Fakulte manažmentu zabezpečené vlastnými silami a vlastnými technickými prostriedkami. Jednotnou platformou pre online štátne skúšky na Fakulte manažmentu bola aplikácia Microsoft Teams (súčasť balíka Office 365), ktorý je dostupný všetkým zamestnancom a študentom univerzity, pričom prihlasovanie prebiehalo na základe univerzitného emailového konta. Boli vypracované podrobné metodické pokyny našej fakulty k organizačnej aj technickej stránke priebehu štátnych skúšok, pričom boli vytvorené tri rôzne manuály – pre študentov, pre štátnicové komisie a pre tajomníkov komisií, ktorí mali na starosti technické záležitosti, najmä vytváranie tímov v MS Teams, vytváranie schôdzí tímov na jednotlivé dni štátnic a preverovanie spojenia so študentmi pred štátnicami. Kompletnú prípravu a podrobné zabezpečenie chystaných online štátnych skúšok sa podarilo dosiahnuť vďaka veľmi častým poradám Vedenia Fakulty manažmentu a ďalších orgánov, pričom všetky boli realizované už formou online cez aplikáciu Microsoft Teams.

Priebeh online štátnic na Fakulte manažmetnu PU

Študenti boli informovaní o povinnosti zabezpečiť si funkčnosť svojej univerzitnej mailovej schránky (smail.unipo.sk), ktorá bola nevyhnutná pre realizáciu online štátnych skúšok, ako aj o povinnosti pravidelne sledovať oznamy na webovej stránke fakulty, na ktorej boli pravidelne aktualizované všetky informácie týkajúce sa štátnych skúšok. V snahe zabezpečiť bezproblémový priebeh štátnic, v týždni pred štátnicami bola tajomníkmi komisií realizovaná verifikácia spojenia resp. pripojenia (t. j. vykonanie testovacieho videohovoru s cieľom overenia kvality zvuku, obrazu, rýchlosti internetu a pod.). Počas testovacieho videohovoru študenti dostali informácie o priebehu štátnych skúšok (o harmonograme, dĺžke obhajoby záverečnej práce, spôsobe zadávania otázok atď.) a ďalšie inštrukcie týkajúce sa napr. nastavenia obrazu a zvuku, zdieľania obrazovky, spustenia prezentácie zo svojho rozhrania, vzdialenosti od kamery a pod. Študenti boli počas testovacieho videohovoru (aj neskôr počas samotných štátnic) upozornení, že kedykoľvek počas štátnej skúšky môžu byť komisiou požiadaní o kontrolu miestnosti a zdieľanie pracovnej plochy počítača. Počas verifikácie spojenia boli preverené aktuálne mobilné čísla študentov a zároveň im oznámené telefónne čísla ich komisií (pre prípad výpadku spojenia).

Autori: doc. Ing. Viktória Ali Taha, PhD., doc. Mgr. Richard Fedorko, PhD.