Aktuality a oznamy

Sekcia
#blog

Publikované
01.05.2018

Spolupráca s podnikateľskou praxou z finančnej sféry pokračuje - Tatra banka

Prepojenie vysokoškolského vzdelávania a vzájomnej spolupráce s podnikateľskou sférou má v súčasnosti veľmi dôležitý význam. Tento nový trend sa darí realizovať už druhý akademický rok aj na Fakulte manažmentu Prešovskej univerzity v Prešove.

Tatrabanka

V rámci pokračovania vzájomnej spolupráce medzi Tatra bankou a. s. Bratislava v zastúpení Ing. Ivanou Gregovou (HR špecialista, Odd. vzdelávania a rozvoja, Tatra banka a. s. Bratislava), Ing. Martinom Kolcunom (regionálny riaditeľ pobočky Tatra banky a. s. Prešov) a Katedrou financií Prešovskej univerzity Fakulty manažmentu v zastúpení Ing. Beátou Šofrankovou, PhD. boli aj na akademický rok 2017/18 dohodnuté dve odborné prednášky so zástupcami spomínanej bankovej inštitúcie.

Prvá prednáška sa konala dňa 14. 11. 2017 v aule M120 na Fakulte manažmentu Prešovskej univerzity v Prešove pre študentov 1. ročníka magisterského štúdia pod názvom „Investovanie v banke“, ktorú prezentovali Ing. Matúš Vízner (zástupca riaditeľa regionálnej pobočky Tatra banky a. s. v Prešove), Mgr. Juraj Dorožovič (riaditeľ pobočky Tatra banky a. s. v Spišskej Novej Vsi) a privátny bankár Ing. Martin Pončák. Na prednáške sa študenti oboznámili s rozhodujúcimi faktormi pre investovanie, rôznymi typmi investícií, získali zaujímavé informácie o podielových fondoch, Tatra Asset Manažmente, Wealth managemente, ako aj zaujímavé informácie o fungovaní Private bankingu Tatra banky, ktoré prednášajúci doplnili atraktívnymi príkladmi zo svojej praxe.

Tatrabanka

V letnom semestri akademického roka 2017/18 sa konala dňa 17. 4. 2018 druhá odborná prednáška pod názvom „Osobitné formy úverov podnikov v praxi“ v aule M120 na Fakulte manažmentu Prešovskej univerzity v Prešove. Prednáška bola určená študentom 2. ročníka bakalárskeho štúdia a prezentovali ju zástupcovia Tatra banky a. s. Bratislava v zložení Ing. Matúš Vízner (zástupca riaditeľa regionálnej pobočky Tatra banky a. s. v Prešove) a Ing. Adrián Tabiš (riaditeľ obchodného zastúpenia firemného centra Prešov). Prednáška oboznámila študentov s rozhodujúcimi faktormi osobitných foriem získavania cudzích zdrojov, podrobnejšie sa venovala ekonomickej podstate finančného a operatívneho leasingu, franchizingu v bankovníctve, faktoringu a spôsobom financovania pohľadávok, ako aj fungovaniu fortfaitingu s prepojením na podnikateľskú prax.

Prednášky zástupcov z bankového sektora výrazne prispeli k rozšíreniu poznatkov študentov Fakulty manažmentu a priniesli aktuálny pohľad na možnosti investovania na súčasnom finančnom trhu, o možnostiach inovatívnych a osobitných foriem získavania kapitálu pre podnikateľskú sféru, ktorý poskytuje Tatra banka a. s. ako jeden z významných subjektov pôsobiacich na bankovom trhu.


Ing. Beáta Šofranková, PhD.

FM PU