Aktuality a oznamy

Sekcia
#blog

Publikované
13.12.2022

Spolupráca s praxou spečatená implementáciou zahraničného výskumného projektu

Dlhodobá snaha Fakulty manažmentu, ekonomiky a obchodu o čo najužšie prepojenie nie len vzdelávacieho procesu, ale aj výskumno-vývojových aktivít fakulty s praxou, vyústila do získania zahraničného výskumného projektu BIN02_2021_024 financovaného z Islandu, Lichtenštajnska a Nórska prostredníctvom Grantov EHP a rozpočtu Slovenskej republiky. Dňa 20.10.2022 sa na pôde fakulty uskutočnila úvodná konferencia k pri príležitosti začiatku implementácie projektu.

Fakulta manažmentu, ekonomiky a obchodu Prešovskej univerzity v Prešove (FMEO PU) sa od svojho založenia snaží o čo najužšie prepojenia vysokoškolského vzdelávania s potrebami praxe. Výsledkom tohto snaženia je vybudovaná sieť „Stredísk študentskej praxe, praktickej prípravy a transferu výskumu", ktorú dnes tvorí takmer 80 stredísk. Svojim študentom tým umožňuje intenzívny kontakt s vybranými podnikmi a overenie využitia ich vedomostí v praxi . V súčasnosti majú študenti povinnosť absolvovať odbornú prax vo všetkých realizovaných študijných programoch na 1. a 2. stupni VŠ štúdia vo všetkých formách štúdia.

Spolupráca s praxou spečatená implementáciou

Na fakulte pôsobí od r. 2005 Expertná a podnikateľská rada ako poradný orgán fakulty. Rada pomáha úzkemu prepojeniu fakulty s praxou a tvorí ju viac ako 40 úspešných podnikateľov, manažérov, stakeholderov predovšetkým z Prešovského a Košického kraja, ktorí sú v mnohých prípadoch neskôr aj zamestnávateľmi absolventov fakulty. Ide o viaceré sféry spolupráce, výskumu a odbornej praxe v oblasti ako napr. obchod a marketing, informačné technológie, turizmus, hotelierstvo, kúpeľníctvo, environmentálny manažment, stavebníctvo, strojárstvo, automobilový priemysel, podniky služieb, ale aj oblasti regionálneho rozvoja, samosprávy a pod.

FMEO sa okrem vzdelávania snaží využiť úzke prepojenie s praxou aj na vedecko-výskumnú spoluprácu. Výsledkom takejto spolupráce je projekt aplikovaného výskumu „Aplikovaný výskum pre zlepšenie akustických vlastností mobilných protihlukových bariér a ekologické využitie odpadu vzniknutého pri ich výrobe“ zameraný na podporu inovácií a rozvoj podnikania v rámci programu Rozvoja obchodu, inovácií a MSP. Tento projekt získal grant z Islandu, Lichtenštajnska a Nórska prostredníctvom Grantov EHP v celkovej výške 1.817.105,- EUR. Projekt je implementovaný v spolupráci s firmou BAMIDA, s.r.o. a bol spolufinancovaný vo výške 15% z prostriedkov štátneho rozpočtu Slovenskej republiky.

Spolupráca s praxou spečatená implementáciou

Dňa 20.10.2022 sa v priestoroch partnera projektu – Fakulty manažmentu, ekonomiky a obchodu, uskutočnila úvodná konferencia k implementovanému projektu, ktorá bola súčasťou dvojdňovej medzinárodnej korešpondenčnej konferencie EAEP 2022. Konferencie sa osobne zúčastnila štátna tajomníčka PhDr. Viera Leščáková, zástupcovia žiadateľa, partnera projektu, zástupcovia regionálnej verejnej správy a samosprávy, zástupcovia významných spolupracovníkov, pedagogickí i administratívni pracovníci fakulty ako aj odborná a laická verejnosť. Za mesto Prešov sa konferencie zúčastnil JUDr. Vladimír Feľbaba, zástupca primátorky mesta Prešov. Konferencie sa zúčastnil aj PaedDr. Miroslav Benko, PhD., MBA., vedúci odboru starostlivosti o životné prostredie na Okresnom úrade v Prešove. Prešovský samosprávny kraj zastupoval PhDr. Marek Jenčo, vedúci Odboru projektového oddelenia z Oddelenia dotácií PSK. Vedenie PU zastupoval prof. Ing. Peter Adamišin, PhD. Výskumnú agentúru, ktorá je vyhlasovateľom výzvy a správca programu Rozvoj obchodu, inovácií a MSP, na konferencii zastupovali Mgr. Sandra Németh a Mgr. Katarína Kubaláková. Plenárne zasadnutie viedol Ing. Martin Rovňák, PhD., prodekan pre prax, kvalitu a uplatnenie absolventov FMEO a projektový manažér partnera projektu. Vo svojom príspevku predstavil partnera projektu, cieľ, aktivity, míľniky a indikátory projektu. Za žiadateľa projektu na konferencii vystúpil Ing. Miroslav Miňďaš, PhD., ktorý účastníkom konferencie predstavil žiadateľa projektu a prezentoval súčasný stav riešeného projektu v kontexte napĺňania stanovených indikátorov. Na plenárnom zasadnutí ďalej vystúpili Ing. Jana Chovancová, PhD., doc. Ing. Emília Huttmanová, PhD., Ing. Martin Lukáč, zástupca Energetického klastra Prešovského kraja, a riaditeľ firmy Giofex Ing. Jozef Ďurica, ktorá zastupuje taliansku firmu Giovanardi na Slovensku. Po ich prezentáciách nasledovala konštruktívna a plodná diskusia. Na záver poďakoval Dr. Rovňák účastníkom konferencie za účasť a pozval ich na ďalšie plánované projektové zasadnutie – workshop, ktorý by sa mal uskutočniť počas medzinárodnej vedeckej konferencie ECONOMICS, MANAGEMENT & BUSINESS 2023 vo Vysokých Tatrách.

Autor: Zuzana Ondrejčáková, manažér publicity projektu BIN02_2021_024

Foto: archív Martina Rovňáka