Aktuality a oznamy

Sekcia
#blog

Publikované
02.09.2022

Spolupráca fakulty s University College CEPS v Bosne a Hercegovine

Na prelome mesiacov jún a júl 2022 privítala pani prodekanka pre zahraničné vzťahy, Mgr. Eva Benková, PhD., na Fakulte manažmentu, ekonomiky a obchodu kolegov z partnerskej University College CEPS v Bosne a Hercegovine v rámci projektu Erasmus+ KA107. Zároveň na mobilitu do Bosny vycestovalo päť kolegov z FMEO.

Fakulta manažmentu, ekonomiky a obchodu sa v období 2019-2021 zapojila do projektu Erasmus+ KA107 – „Mobility mimo EÚ“ spolu so súkromnou vysokou školou University College CEPS "Center for Business Studies" v meste Kiseljak v Bosne a Hercegovine. V rámci danej spolupráce sa v mesiacoch jún a júl 2022 realizovalo niekoľko mobilít pedagogických a nepedagogických zamestnancov medzi FMEO a partnerskou inštitúciou CEPS.

Do Bosny a Hercegoviny vycestovalo z FMEO na mobilitu päť zamestnancov: Mgr. Zuzana Slobodová, PhD., Mgr. Lucia Dančišinová, PhD., Mgr. Zuzana Ondrejčáková, doc. Ing. Viktória Ali Taha, PhD., a Ing. Michaela Harničárová, PhD., MBA.

Spolupráca fakulty s University College CEPS v Bosne a Hercegovine

Počas pobytu sa účastníci mobility oboznámili so štruktúrou a organizáciou práce na škole, jej históriou, systémom vzdelávania a financovania a celkovou víziou spolupráce do budúcnosti. Novopostavená budova od roku 2010, kde študenti získavajú praktické zručnosti a automaticky ich implementujú do praxe, zaujala svojimi špecializovanými odbornými učebňami a pracoviskami. Okrem prehliadky Sarajeva, či výletu na vrch Trebevič mali zamestnanci FMEO príležitosť ochutnať tradičné jedlá, spoznať miestnu kultúru, či zdokonaliť si svoje jazykové znalosti.

V rámci tejto spolupráce sa FMEO stala spoluorganizátorom letnej školy "Summer School", ktorú organizovala University College CEPS, a ktorú online slávnostne otvorila pani prodekanka pre zahraničné vzťahy Mgr. Eva Benková, PhD. Osobne sa letnej školy v čase svojej mobility v Bosne a Hercegovine zúčastnila Mgr. Zuzana Slobodová, PhD.

Na Fakulte manažmentu, ekonomiky a obchodu sme počas trvania projektu postupne privítali šiestich zamestnancov z Bosny a Hercegoviny: Suzanu Plejić, Džemala Cinaca, Ivana Damjanovića, Hamzu Šehovića, Semira Oglečevaca, a Daria Marušića. V rámci spoznávania vzájomných kultúr a zvykov sa účastníci mobility z partnerskej inštitúcie CEPS zúčastnili rôznych aktivít ako napr. návštevy Košíc, prehliadky mesta Prešov s ochutnávaním miestnej kuchyne a pohostinnosti, či dokonca slávnostných promócií študentov Fakulty manažmentu, ekonomiky a obchodu v aule univerzity.

Počas jednotlivých mobilít sa realizovalo niekoľko stretnutí s vedením fakulty, členmi OZV, učiteľmi, či administratívnymi pracovníkmi. Cieľom stretnutí boli diskusie ohľadom možnej spolupráce, uchádzania sa o ďalšie spoločné projekty financované EÚ podporujúce výskum a inovácie vo vzdelávaní, porovnávania jednotlivých spôsobov vyučovania, či fungovania inštitúcie, možností spoločného publikovania vedeckých článkov, pozvania partnerov z Bosny a Hercegoviny na medzinárodnú vedeckú konferenciu organizovanú FMEO, či predstavenie možnosti publikovať vo fakultnom časopise.

Pre partnerskú inštitúciu z Bosny a Hercegoviny bola spolupráca s inštitúciou z EÚ jedinečnou príležitosťou ako získať hodnotné skúsenosti a európsku perspektívu, pre Fakultu manažmentu, ekonomiky a obchodu príležitosť obohatiť svoje pôsobenie o skúsenosti z krajiny mimo priestoru EÚ. Obe partnerské inštitúcie prejavili záujem o rozvíjanie tejto vzájomne prospešnej spolupráce v interkultúrnom priestore aj do budúcna.

Autor: Eva BENKOVÁ

Foto: archív autora