Aktuality a oznamy

Sekcia
#udalosti

Publikované
01.10.2016

Úspešné rokovania členov vedenia Fakulty manažmentu na univerzitách v Číne

V dňoch 10. - 17. 6. 2016 navštívil dekan Fakulty manažmentu prof. Ing. Róbert Štefko, Ph.D. a prodekanka pre zahraničné vzťahy Mgr. Eva Benková, PhD., spolu s delegáciou z partnerskej vysokej školy v Českých Budějoviciach tri univerzity v Číne. Hlavným cieľom návštevy bolo predstavenie Prešovskej univerzity v Prešove, so zameraním na štúdium na Fakulte manažmentu a nájdenie strategického partnera pre spoluprácu na univerzitnej aj fakultnej úrovni.

Počas náročného týždňového pobytu sa uskutočnili návštevy uvedených troch prestížnych univerzít v troch rozličných mestách. Ako prvú navštívili zástupcovia FM univerzitu v meste Shanghai, a jej Shanghai University of International Business and Economics (SUIBE). Počas rokovania s čelnými predstaviteľmi čínskej univerzity predstavili prítomní zástupcovia jednotlivé univerzity a fakulty a oboznámili sa s akreditovanými študijnými odbormi a programami.

Zúčastnené strany na rokovaní predložili svoje vízie budúcej možnej spolupráce. Analyzovala sa možnosť vzájomnej ponuky publikovania vo vedeckých časopisoch, možností na vzájomné výmenné pobyty pre študentov a učiteľov obidvoch univerzít, konkrétne návrhy na medzinárodnú spoluprácu v oblasti spoločného publikovania, spolupráce pri napísaní vedeckej monografie z oblasti manažmentu ľudských zdrojov.

Výsledkom rokovania bol aj návrh na spoločný vedecký projekt v oblasti marketingu nehmotných produktov, psychológie obchodu, nákupného správania sa spotrebiteľov v interkultúrnom kontexte, návrh na organizovanie spoločnej letnej školy pre študentov, návrh na spoluprácu s Centrom pre stredoeurópske a východoeurópske štúdiá SUIBE, ktorá by zahŕňala zbieranie a poskytovanie údajov o podnikateľských subjektoch z Európy, poskytovanie štatistických a ekonomických informácií, tvorbu databázy údajov pre výskumné účely a pre napísanie spoločnej monografie, vytvorenie spoločného výskumného tímu.

Na stretnutí padol aj návrh na spoluprácu s Centrom medzinárodného obchodu SUIBE (Shanghai University of International Business and Economics), pričom ide o novootvorený výskumný inštitút. Prítomní zástupcovia univerzít tiež diskutovali o možnosti výmeny kontaktov a spolupráci na knižných a časopiseckých publikáciách. Na záver stretnutia vyjadrili všetky zúčastnené strany záujem o medzinárodnú spoluprácu v rozličných oblastiach – spoločný vedecký projekt, vzájomné výmenné pobyty študentov aj akademických zamestnancov a zároveň súhlasili s návrhom na podpísanie Memoranda o spolupráci.

Druhou navštívenou univerzitou bola Zhejiang University of Finance and Economics, in Hangzhou, Zhejiang. Na stretnutí išlo o vzájomné predstavenie univerzít – Prešovská univerzita v Prešove, Fakulta manažmentu a Zhejiang University of Finance and Economics a oboznámenie sa s ponúkanými študijnými odbormi a programami a predloženie návrhov na konkrétne formy spolupráce.

Prestížna čínska univerzita Zhejiang University of Finance and Economics má 24 tisíc študentov. Okrem ekonomických, manažérskych a obchodných študijných programov medzi ďalšími nechýbajú ani spoločenskovedné, technické a ďalšie zamerania štúdia. Zástupcovia čínskej univerzity predložili návrh na double degree diploma na bakalárskom stupni štúdia (čínsky partner má s tým bohaté skúsenosti s Kanadou). Zároveň sa analyzovali možnosti na vzájomné výmenné pobyty pre študentov a učiteľov obidvoch univerzít (na tejto čínskej univerzite majú 500 zahraničných študentov zo 60 krajín, zatiaľ žiadneho zo Slovenska).

Čínski partneri spomenuli aj možnosť založenia Confucius Institute na PU v Prešove. Výsledkom rokovania bolo vyjadrenie záujmu o medzinárodnú spoluprácu v rozličných oblastiach. Analyzovali sa návrhy na spoločný vedecký projekt v oblasti náročných situácií manažérov, čínske vnímanie obchodu a marketingu nehmotných produktov, psychológie obchodu, nákupné správanie a vnímanie spotrebiteľov v interkultúrnom kontexte. Na záver stretnutia vyjadrili všetci zúčastnení záujem o podpísanie Memoranda o spolupráci (Memorandum of understanding) medzi Prešovskou, univerzitou v Prešove a Zhejiang University of Finance and Economics, kde jadrom napĺňania Memoranda o spolupráci medzi oboma univerzitami bude spolupráca medzi ekonomickými fakultami uvedenej čínskej univerzity a prešovskou Fakultou manažmentu.

Treťou navštívenou univerzitou bola univerzita v hlavnom meste Číny v Pekingu - North China University of Technology (NCUT). Po vzájomnom predstavení univerzít, fakúlt, študijných odborov a programov, sa diskutovalo o možných formách spolupráce tak na univerzitnej, ako aj fakultnej úrovni. Na stretnutí s čelnými predstaviteľmi NCUT sa rozoberali možnosti publikovania vo vedeckých časopisoch, vzájomných výmenných pobytov pre študentov a učiteľov obidvoch univerzít.

Aj na pôde tejto čínskej univerzity sa analyzovala možnosť založenia Confucius Institute na pôde Prešovskej univerzity v Prešove s cieľom učiť čínsky jazyk a čínsku kultúru na Slovensku. Na záver stretnutia vyjadrili všetky zúčastnené strany záujem o podpísanie memoranda o spolupráci (Memorandum of understanding).

Po stretnutí s predstaviteľmi NCUT sa členovia vedenia prešovskej Fakulty manažmentu zúčastnili rokovania s vedením fakulty School of Economics and Management, kde sa analyzovala možnosť spoločného organizovania vedeckých podujatí, publikovania vo vedeckých časopisoch fakúlt, spolupráca na vedeckých projektoch a vedeckých publikáciách.

Na všetkých stretnutiach s tromi čínskymi univerzitami ponúkli zástupcovia Fakulty manažmentu z Prešovskej univerzity v Prešove možnosť publikovania vo vedeckom časopise Fakulty manažmentu „Journal of Economics and Business: Research and Practice”.

Zástupcovia všetkých troch univerzít boli zároveň pozvaní na VI. medzinárodnú vedeckú konferenciu Management 2016: International Business and Management, Domestic Particularities and Emerging Markets in the light of Research, ktorú organizuje FM v dňoch 29. 9. – 2. 10. 2016 vo Vysokých Tatrách, Slovensko.

Predstavitelia všetkých troch čínskych univerzít boli srdečne pozvaní na návštevu Slovenska, samotnej Prešovskej univerzity v Prešove a jej Fakulty manažmentu v Prešove.

Stretnutia so zástupcami troch čínskych univerzít prebiehali vo veľmi priateľskej atmosfére. Predstavitelia čínskych univerzít vyjadrili súhlas na kladenie dôrazu na internacionalizáciu akademického prostredia a prejavili záujem o spoločné dosiahnutie otvoreného vzdelávania v časoch, kedy Čína získava viac vplyvu vo svete a zároveň sa svetu otvára. Vyjadrili záujem o spoluprácu s novými krajinami, zdieľanie poznatkov zo všetkých kútov sveta, pričom zdôraznili, že na pochopenie ideí a chápania vzdelávania, obchodu a ekonomiky je potrebná hlbšia spolupráca, aby sme mali možnosť prezentovať naše chápanie a videnie sveta a vzdelávania. Budúca spolupráca v oblasti vzdelávania a výskumu, dohodnutá v Číne medzi zástupcami Fakulty manažmentu a uvedenými univerzitami a fakultami, je mimoriadne cenná nielen svojím zameraním na obchodno-ekonomické, resp. manažérske oblasti, ale aj v kontexte prepojenia a spolupráce tak odlišných kultúr.

Foto 1 Foto 2 Foto 3 Foto 4