Aktuality a oznamy

Sekcia
#blog

Publikované
01.10.2023

Vedci z 5 svetadielov na vedeckej konferencii fakulty

Fakulta manažmentu, ekonomiky a obchodu Prešovskej univerzity v Prešove (FMEO PU), ktorá má status Excelentné výskumné pracovisko (EVP), zrealizovala mimoriadne úspešnú už 8. medzinárodnú vedeckú konferenciu. Vyše 150 vedcov z 23 krajín z 5 svetadielov sa zúčastnilo uvedenej medzinárodnej vedeckej konferencie FMEO v dňoch 28. – 29. septembra 2023 v kongresovom centre v Novom Smokovci. Názov konferencie bol Economics, Management & Business 2023: Contemporary Issues, Insights and New Challenges.

Konferencia - Economics, Management & Business 2023: Contemporary Issues, Insights and New Challenges.

Úroveň vedeckej činnosti fakulty má veľký vplyv nielen na kvalitu vysokoškolského štúdia a na akreditáciu, ale svojimi výstupmi, okrem iného, aj na úroveň realizovaných vedeckých konferencií a ďalších vedeckých podujatí.

Na základe vyhodnotenia vysokej úrovne vedeckej činnosti Fakulta manažmentu, ekonomiky a obchodu Prešovskej univerzity v Prešove získala už opakovane status „Excelentné výskumné pracovisko“ (EVP). Aj pre rok 2023 prisúdilo Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR opäť tento status EVP fakulte na základe exaktného posúdenia (konkrétne na základe regresného modelu) jej výsledkov vo vedecko-výskumnej činnosti. Z celkového počtu hodnotených 76 spoločenskovedných fakúlt, resp. súčastí verejných univerzít z celej SR (všetky ekonomické fakulty, právnické fakulty, filozofické fakulty, pedagogické fakulty, fakulty športu, atď.) sa FMEO PU umiestnila v rámci SR medzi troma najlepšími.

Na základe tohto vynikajúceho hodnotenia jej vedeckej činnosti získala v roku 2023 fakulta do rozpočtu Prešovskej univerzity časť dotácie vo výške cca 1/3 mil. eur. Za posledné 2 roky spolu takto FMEO na základe toho, že je Excelentným výskumným pracoviskom zabezpečila ďalšiu časť dotácie do rozpočtu PU takmer cca 3/4 milióna Eur.

Konferencia - Economics, Management & Business 2023: Contemporary Issues, Insights and New Challenges.

Jedným z výsledkov vedeckej činnosti fakulty je aj organizovanie medzinárodných vedeckých konferencií tohto typu pravidelne, každý druhý rok, v spolupráci s viacerými najmä zahraničnými univerzitami (s prestávkou v období pandémie Covid-19). Popri nich sú na fakulte, prirodzene, realizované aj iné vedecké konferencie, semináre a ďalšie podujatia, často spojené s výskumnými grantmi z externých grantových agentúr, ktoré nemajú pravidelný charakter. Tak ako všetky doposiaľ realizované konferencie tohto typu za posledných 17 rokov, prebiehala konferencia v anglickom jazyku. Aj tento 8. ročník konferencie sa stretol s veľmi priaznivou odozvou v medzinárodnej vedeckej komunite najmä zahraničných univerzít, ale aj domácich univerzít a slovenských zástupcov z praxe, z ktorých mnohí sú reálnymi a potenciálnymi zamestnávateľmi absolventov FMEO.

Cieľom konferencie bola prezentácia najnovších výsledkov výskumu v oblasti ekonómie, manažmentu, obchodu, financií, podnikania, marketingu a ďalších súvisiacich oblastí, v neposlednom rade aj turizmu, hotelierstva a kúpeľníctva, a to v kontexte výziev, príležitostí a hrozieb, ktoré súvisia s aktuálnymi dynamickými globálnymi zmenami. V príspevkoch dominovala téma zvládania aktuálnych globálnych a lokálnych problémov a kríz, využívania inovatívnych vedeckých metód a intelektuálneho kapitálu v dynamickom trhovom prostredí. Aktívna účasť vedcov z rôznych krajín a svetadielov umožnila zároveň diskutovať o úlohe kultúrneho kontextu a medzikultúrneho a medzinárodného porovnávania výsledkov výskumov.

Konferenciu začali ako keynote speakers profesori zo Spojených štátov amerických, Juhoafrickej republiky, Talianska, Izraela a Slovenska. Následne v odborných sekciách konferencia pokračovala množstvom ďalších prezentujúcich akademikov z 23 krajín z uvedených 5 svetadielov. Multikultúrne a medzinárodné zastúpenie účastníkov konferencie, ako aj interdisciplinárny pohľad na riešenie problematík vyvolali zaujímavé diskusie. Najintenzívnejšie odozvy v diskusiách vzbudili najmä profesori z Číny, Nemecka, Grécka, Spojených štátov amerických, Indie, Austrálie, Izraela, Indonézie, Srí Lanky, Talianska, Rakúska, Ukrajiny, či Slovinska. Do analýzy problémov strednej Európy prispeli najmä zástupcovia vysokých škôl z krajín V4.

Mnohí zo zúčastnených profesorov sú už našimi „stálicami“ a zúčastňujú sa každej z týchto konferencií realizovaných našou fakultou každé 2 roky.

Konferencia - Economics, Management & Business 2023: Contemporary Issues, Insights and New Challenges.

Zborník príspevkov účastníkov konferencie bude indexovaný v najprestížnejšej celosvetovej vedeckej databáze Web of Science, niektoré vybrané príspevky budú publikované vo vedeckých časopisoch registrovaných vo WoS. Tohtoročná konferencia ponúkla 10 tematických oblastí, do ktorých mali možnosť účastníci konferencie zamerať svoje príspevky, konkrétne išlo o oblasti ako ekonómia a ekonomika, finančný manažment, obchod a marketing, regionálny rozvoj, cestovný ruch, hotelierstvo a kúpeľníctvo, environmentálny manažment, aplikovaná informatika v manažmente a podnikaní, ekonometria a kvantitatívne metódy, právne, etické, kultúrne, psychologické a ďalšie aspekty v ekonomike a manažmente.

V priebehu a na záver konferencie viacerí účastníci zo zahraničných univerzít vyslovili pozitívne hodnotenie podujatia a zaslali poďakovania a pochvalné stanoviská. Po ukončení tejto najnovšej konferencie sa od mnohých účastníkov často vyskytovali otázky, kedy fakulta uskutoční ďalšiu konferenciu tohto typu, aby sa na ňu mohli registrovať.