Aktuality a oznamy

Sekcia
#blog

Publikované
24.10.2019

Členovia Fakulty manažmentu boli ocenení za mimoriadné publikačné výstupy

Súčasťou otvorenia nového akademického roka 2019/2020 na Prešovskej univerzite v Prešove bolo aj slávnostné udeľovanie Cien rektora tvorivým zamestnancom jej fakúlt. Cenu rektora Dr. h. c. prof. PhDr. Petra Kónyu, PhD. za rok 2018 získali aj viacerí zástupcovia Fakulty manažmentu.

Za významný prínos vo vede bola cena rektora Prešovskej univerzity v Prešove udelená dekanovi Fakulty manažmentu Prešovskej univerzity prof. Ing. Róbertovi Štefkovi, Ph.D. (Publons a ORCID profil) za vedeckú štúdiu s názvom Key Issues in Slow Fashion: Current Challenges and Future Perspectives publikovanú vo vedeckom časopise Sustainability, ktorý je registrovaný v databáze Current Contents - Web of Science.

Ocenený bol aj kolektív autorov doc. PaedDr. Zuzana Birknerová, PhD., MBA (Publons a ORCID profil ), vedúca Katedry manažérskej psychológie, doc. PhDr. Miroslav Frankovský, CSc. (Publons a ORCID profil), prvý prodekan a prodekan pre vedu a výskum, doc. Ing. Jaroslava Hečková, PhD. (Publons a ORCID profil), členka vedeckej rady FM PU a doc. Ing. Alexandra Chapčáková, PhD., členka vedeckej rady FM PU. Ocenenie bolo udelené za posun vo vede v oblasti behaviorálnej ekonómie, ktorý reprezentujte vedecká štúdia s názvom Cezhraničné fúzie a akvizície v kontexte vnímania faktorov ich realizácie v pred a postfúzijnom a akvizičnom procese, ktorá bola publikovaná vo vedeckom časopise Politická ekonomie. Tento vedecký časopis je registrovaný v databáze Current Contents - Web of Science a zameriava sa na rozvíjanie ekonomickej teórie, hospodárskej politiky, ekonometrie a modelovanie ekonomických procesov.

Udeľovanie Cien rektora - Fakulta manažmentu UNIPO

V neposlednom rade bol ocenený študent doktorandského štúdia, Mgr. Martin Rigelský (Publons a ORCID profil), ktorý v spoluautorstve s prof. Ing. Róbertom Štefkom, Ph.D. sa zaslúžil o obohatenie vedy v oblasti marketingu zdravotníckych zariadení. A to konkrétne vedeckou monografiou s názvom Výskumný pohľad na marketingové inštrumentárium a marketingové procesy zamerané na zvyšovanie hodnoty pre pacienta v zdravotníckych zariadeniach SR vo vzťahu k vybraným kvantitatívnym ukazovateľom v ekonomickom kontexte, ako aj publikovaním 5 vedeckých článkov za hodnotený akademický rok registrovaných v databáze Web of Science.

Oceneným blahoželáme a želáme veľa elánu a tvorivých síl do ďalšej vedeckej práce.

Autor: Mgr. Matúš Vagaš - Doktorand na Katedre manažmentu Fakulty manažmentu Prešovskej univerzity