Aktuality a oznamy

Sekcia
#pre_uchádzačov

Publikované
11.02.2019

Ako správne vyplniť prihlášku na vysokú školu

Vysokoškolské štúdium je v súčasnosti najvyšším dosiahnutím stupňa vzdelania pre väčšinu slovenskej a zahraničnej populácie. Rozhodovanie o pokračovaní štúdia na vysokej škole predstavuje osobnostný pohľad na sebarealizáciu, kariéru a vlastnú životnú dráhu. Pri hľadaní dokonalého študijného programu pravdepodobne stráviš veľa času prehliadaním univerzitných prospektov, čítaním blogov, preferencií a informácií o vysokej škole. Jedným z tvojich prvých krokov popri hľadaní je, ako správne vyplniť prihlášku na vysokú školu.

Pri vyplňovaní prihlášky by si mal spozornieť na pár dôležitých bodov. Pri výbere študijného programu vysokej školy zaznačiť do prihlášky uvedenú metódu štúdia (denná, externá). Maturujúci uchádzači o vysokoškolské štúdium v tomto školskom roku 2019/2020 uvedú aktuálny rok, v ktorom sa bude maturitná skúška konať, pričom absolventi stredných škôl uvedú len rok prvej maturitnej skúšky. Následne je potrebný uviesť deväť miestny kód strednej školy, ktorý sa vypĺňa podľa Registra škôl a školských zariadení. Kód študijného odboru odpíšeš z maturitného vysvedčenia o maturitnej skúške, resp. ročníkového vysvedčenia. Stupeň dosiahnutého vzdelania je uvedený na vysvedčení o maturitnej skúške, resp. na ročníkovom vysvedčení.

Ak si v minulom období študoval na vysokej škole, je potrebné, aby si vyplnil kedy a na akej škole si študoval. To isté platí aj pri nedokončenom štúdiu.

Prílohami pre podanie prihlášky na vysokú školu, konkrétne Fakultu manažmentu PU v Prešove sú štruktúrovaný životopis, originál dokladu o zaplatení poplatku za prijímacie konanie. Ďalej v prípade Bc. štúdia je to úradne overená fotokópia vysvedčenia o maturitnej skúške. V prípade Mgr. štúdia sú prílohami úradne overená fotokópia diplomu a vysvedčenia, výpis výsledkov štúdia (s uvedením váženého aritmetického priemeru za celé obdobie bakalárskeho štúdia). V neposlednom rade je dôležitý dátum a tvoj podpis v poslednom riadku kolónky prihlášky na vysokú školu.

Stiahni si
vzorovú prihlášku

Na Fakulte manažmentu máš možnosť podať aj elektronickú prihlášku. Aj v tomto prípade je potrebné (elektronicky vyplnenú) prihlášku na vysokú školu vytlačiť, podpísať a s prílohami poštou poslať na adresu fakulty.

Uchádzač o štúdium na Fakulte manažmentu môže na túto fakultu podať aj viac prihlášok na štúdium – týka sa to aj študijných programov aj formy štúdia.

Všetky potrebné informácie nájdeš na našom internetovom portáli https://www.unipo.sk/fakulta-manazmentu/informacie/uchadzaci/.

Autor: Mgr. Matúš Vagaš - Katedra manažmentu, Fakulta manažmentu