Aktuality a oznamy

Sekcia
#študenti

Publikované
01.07.2022

Prepojenie Laboratória neuromarketingu s novým Centrom transferu technológií a výsledkov výskumu

Fakulta manažmentu, ekonomiky a obchodu Prešovskej univerzity v Prešove zriaďuje Centrum transferu technológií a výsledkov výskumu v rámci spolupráce s Centrom vedecko-technických informácií Slovenskej republiky (CVTI SR). Centrum nadväzuje na prácu už fungujúceho Laboratória neuromarketingu.

Spolupráca medzi FMEO PU a CVTI SR vznikla za účelom implementácie projektu Národná infraštruktúra pre podporu transferu technológií na Slovensku II implementovaného v rámci Operačného programu Výskum a inovácie. Cieľom Centra transferu technológií a výsledkov výskumu je popularizácia vedy a výskumu, podpora výskumu, vývoja, inovácií, podpora transferu technológií, propagácia a medializácia témy transferu technológií, realizácia spoločných organizovaných podujatí v oblasti vedy a výskumu.

Uvedený cieľ je možné realizovať aj prostredníctvom práce Laboratória neuromarketingu, kde v súčasnosti prebieha výskum spotrebiteľských reakcií na rôzne marketingové podnety, pomocou zberu biometrických dát. Výskum prebieha za aktívnej účasti študentov, čím obohacuje vzdelávací proces o praktické a inovatívne metódy.

Neuromarketing na FMEO

Výsledky výskumu majú zároveň význam aj pre podnikovú sféru, a to v oblasti testovania existujúcich aj nových marketingových kampaní. Na FMEO PU pôsobí už 17 rokov jej Expertná a podnikateľská rada s vyše 40 členmi spomedzi mnohých regionálnych aktérov najmä z oblasti podnikateľskej sféry a v niektorých prípadoch aj z verejného sektora. Najmä manažéri obchodných podnikov vidia významné možnosti budúceho uplatnenia a efektívneho využitia neuromarketingu v obchodných prevádzkach, v mnohých obchodných procesoch a marketingových prístupoch, vo výskume spotrebiteľského správania, v manažérskych činnostiach a pod.

Neuromarketing na FMEO

Vzájomná spolupráca novovzniknutého Centra transferu technológií a výsledkov výskumu a Laboratória neuromarketingu umožní napĺňať ciele oboch pracovísk. Výskum Laboratória neuromarketingu bude prostredníctvom Centra transferu technológií a výsledkov výskumu podporovaný v oblasti inovácií, propagácie, medializácie výsledkov a ďalších činností.

Zriadením Centra transferu technológií a výsledkov výskumu získava FMEO PU silného a obohacujúceho partnera pre ďalší rozvoj vedy a výskumu, vzdelávacích činností a prepojenia s praxou v oblasti manažmentu, marketingu a obchodu.

Neuromarketing na FMEO