Aktuality a oznamy

Sekcia
#blog

Publikované
01.05.2018

Docent Frankovský oslavuje šesťdesiat rokov a preberá zlatú medailu od rektora Prešovskej univerzity

Doc. PhDr. Miroslav Frankovský, CSc. v tomto roku oslávil okrúhlych šesťdesiat a zároveň mu za dlhoročný a mimoriadny vedecký prínos bola udelená zlatá medaila od rektora Prešovskej univerzity Dr. h. c. prof. PhDr. Petra Kónyu, PhD.

Doc. Frankovský patrí medzi uznávaných vedeckých pracovníkov v oblasti psychológie a manažmentu v podmienkach Slovenskej republiky, ktorého predmetom dlhoročného výskumu je problematika sociálnej inteligencie, zvládanie náročných situácií a kognitívne omyly v kontexte osobnosti manažéra. Od roku 2004 pôsobí vo funkcii prvého prodekana pre vedu a výskum a podpredsedu vedeckej rady Fakulty manažmentu Prešovskej univerzity. Je členom Katedry manažérskej psychológie Fakulty manažmentu PU v Prešove.

doc. Frankovský

Docent Frankovský sa narodil v Prešove dňa 29.1.1958, kde vyrastal do desiatich rokov a potom sa s rodinou presťahoval do Košíc, kde žije dodnes. S manželkou Ivetou má dve dcéry. Vysokoškolské vzdelanie 2. stupňa v odbore psychológia ukončil v roku 1981 na katedre psychológie, Filozofickej fakulty P. J. Šafárika v Košiciach. Na spomínanej univerzite získal v roku 1984 aj titul PhDr. Vedeckú hodnosť CSc. získal v roku 1991 na Ústave experimentálnej psychológie SAV v Bratislave.  Vedecko-pedagogický titul docent mu bol udelený v roku 2003 Masarykovou univerzitou v Brne.

doc. Frankovský

Je členom Vedeckej rady Prešovskej univerzity v Prešove, Vedeckej rady Fakulty manažmentu Prešovskej univerzity v Prešove, Vedeckej rady Dubnického technologického inštitútu v Dubnici nad Váhom. Je členom Odborovej komisie pre doktorandské štúdium v odbore Manažment a Odborovej komisie pre doktorandské štúdium v odbore Psychológia. Ako člen vedecko-výskumného tímu European Social Survey je nositeľom Descartovej ceny. V rámci dlhoročného profesijného pôsobenia bol riešiteľom 16 výskumných grantov medzinárodných a domácich, z toho bol vedúcim riešiteľských tímov 4 a zástupcom 4 výskumných grantov. Výsledky z riešenia uvedených vedecko-výskumných projektov publikoval vo vedeckých monografiách, karentovaných vedeckých časopisoch a ďalších publikačných výstupoch indexovaných v databáze WOS (33 publikačných výstupov) a SCOPUS (20 publikačných výstupov).

doc. Frankovský

Odborník, akým je doc. PhDr. Miroslav Frankovský, CSc., je obrovským prínosom pre Prešovskú univerzitu v Prešove, pre Fakulta manažmentu, kde zástava dôležitú funkciu a v neposlednom rade je dobrosrdečným a láskavým kolegom na Katedre manažérskej psychológie, kde rozdáva rady a skúsenosti svojim mladším kolegom. Touto cestou by sme mu v mene Katedry manažérskej psychológie a Fakulty manažmentu chceli zaželať ešte veľa pracovných úspechov, elánu do ďalšieho života a nech neustále obohacuje svoje okolie optimizmom a entuziazmom.


PhDr. Tatiana Lorincová, PhD.

FM PU