Aktuality a oznamy

Sekcia
#blog

Publikované
18.11.2018

14. ročník Medzinárodnej Baťovej konferencie DOKBAT 2018

V dňoch 24. – 26. apríla 2018 sa Mgr. Veronika Čabinová a Mgr. Erika Onuferová, interné doktorandky Katedry financií Fakulty manažmentu Prešovskej univerzity v Prešove, zúčastnili medzinárodnej vedeckej doktorandskej konferencie 14th Annual International Bata Conference for Ph.D Students and Young Researchers, ktorá sa konala v priemyselnom a podnikateľskom centre východnej Moravy, Zlíne (Česká republika). Účastníkmi boli doktorandi z viacerých zahraničných krajín, ako napr. Vietnam, Keňa, Bielorusko, Nemecko, Litva, Kosovo, Albánsko, Turecko či Srí Lanka.

Vedecká konferencia sa konala na pôde Univerzity Tomáša Bati v Zlíne (UTB), konkrétne v priestoroch Fakulty managementu a ekonomiky (FaME). Univerzita je dynamicky sa rozvíjajúcou vysokou školou, ktorá poskytuje širokú ponuku štúdia humanitných, prírodovedných, technických i umeleckých odborov na šiestich fakultách a v mnohých smeroch je centrom špičkovej vedy a výskumu nielen v národnom meradle. Prekvapilo nás množstvo ponúkanej odbornej praxe a projektov v spolupráci s firmami z reálneho podnikateľského prostredia, čím univerzita výrazne zvyšuje uplatniteľnosť svojich absolventov na trhu práce. V porovnaní s našimi univerzitnými možnosťami v tomto vidíme obrovské medzery a zároveň priestor na zlepšovanie. Organizačný výbor konferencie DOKBAT 2018 bol zastúpený internými doktorandmi fakulty FaME, ktorí zvládli celkový priebeh programu na výbornú. Okrem samotnej oficiálnej časti konferencie sme mali možnosť zúčastniť sa dvoch neformálnych stretnutí, kde nás pri príjemnom posedení (ne) prekvapila ich priateľskosť, pohostinnosť a večne dobrá nálada.

DOKBAT 2018

Konferenciu oficiálne otvoril svojim príhovorom Ing. Lubor Homolka, Ph.D., prodekan pre doktorandské štúdium, a následne sa všetci prezentujúci presunuli podľa svojho zamerania do jednej z dvoch odborných sekcií (Section I: Management, Marketing a Section II: Economics, Finance, Regional Development, Public Sector Administration), ktoré boli vedené Ing. Lukášom Dankom, Ph.D. a Ing. Kamilom Dobešom, Ph.D. Obe doktorandky sme aktívne vystúpili s problematikou hodnotenia výkonnosti slovenských kúpeľných podnikov aplikáciou moderných metód (Enterprise performance analysis of the Slovak health spa sector by applying selected modern financial methods) v rámci Section II. Po oficiálnom ukončení konferencie mali účastníci možnosť zúčastniť sa v poobedňajších hodinách viacerých zaujímavých workshopov, ktoré sa konali v priestoroch fakulty FaME. Napr. Ing. Kamil Košťál, MBA vystúpil s témou Spiral Management – How to Survive in Chaos, dr. BjørnJæger z Molde UniversityCollege (Nórsko) zasa viedol zaujímavý workshop v oblasti Fundamentals of Industry 4.0 and ManufacturingNetworks 4.0. Navyše, po individuálnej dohode bolo v závislosti od odborného zamerania možné konzultovať svoje vedecké zámery či dizertačné práce s dvanástimi odborníkmi pôsobiacimi na fakulte FaME, napr. pre našu oblasť výskumu Company Economics & Finance, Management, Accounting bol pridelený konzultant doc. Ing. Boris Popesko, Ph.D. Účasť na tejto medzinárodnej vedeckej doktorandskej konferencii DOKBAT 2018 nám priniesla množstvo cenných skúseností, vedomostí a rozšírila naše výskumné obzory, ktoré nám v budúcnosti určite pomôžu pri zvyšovaní kvality publikačných aktivít ako aj pri zlepšení vzájomnej spolupráce so zahraničnými vedeckými pracovníkmi.

Mgr. Čabinová Veronika, Mgr. Erika Onuferová interné doktorandky FM PU

DOKBAT 2018 DOKBAT 2018 DOKBAT 2018