Aktuality a oznamy

Sekcia
#udalosti

Publikované
09.10.2016

Fakulta manažmentu zorganizovala prestížnu medzinárodnú vedeckú konferenciu

Konferencie sa zúčastnilo 150 odborníkov z 22 krajín zo 4 kontinentov

Prešovská Fakulta manažmentu má zvučné meno aj na medzinárodnej pôde, na svojom konte má ďalšie prestížne medzinárodné vedecké podujatie. V dňoch 29. septembra až 2. októbra 2016 sa v kongresovom centre v Novom Smokovci uskutočnila 6. medzinárodná vedecká konferencia s názvom „Management 2016:  International Business and Management, Domestic Particularities and Emerging Markets in the Light of Research.“ Konferenciu organizovala Fakulta manažmentu z Prešovskej univerzity v Prešove. O jej priebehu a cieľoch sme sa porozprávali s dekanom Fakulty manažmentu prof. Ing. Róbert Štefkom, Ph.D.:

Medzinárodná vedecká konferencia Management 2016 sa konala za účasti viac ako 150 odborníkov z univerzít. Na konferencii sa podieľali akademici z  22 krajín zo 4 kontinentov. Prvýkrát na pravidelne konanej konferencii participovali aj akademici z Číny, Nórska, Indie, Malajzie, Kanady, Juhoafrickej republiky, Etiópie, Brazílie, Jordánska, Uzbekistanu. Súčasne sa jej aktívne zúčastnili zástupcovia univerzít z 15 krajín. Záštitu nad konferenciou prevzal minister školstva, vedy, výskumu a športu SR prof. Ing. Peter Plavčan, CSc. Po otvorení konferencie predniesol podnetný príspevok, v ktorom zdôrazdnil podporu pre vysoké školstvo a hlavne pre rozvoj vedy a výskumu. Fakulta manažmentu organizuje (popri iných konferenciách) tento typ konferencie s rozsiahlym zastúpením zahraničných univerzít a fakúlt obchodno-ekonomického a manažérskeho zamerania výlučne v anglickom jazyku pravidelne každý párny rok - už od roku 2006. Každá z týchto pravidelných konferencií v oblasti manažmentu, organizovaných prevažne v kongresovom centre vo Vysokých Tatrách, je zameraná na významné aktuálne témy, výzvy, problémy a výsledky výskumu v danom období. Tie sú riešené v pléne, v odborných sekciách a súčasne publikované v konferenčnom zborníku. Tohtoročná konferencia mala 9 odborných sekcií, v ktorých prebehli prezentácie, diskusie a súčasne sú zverejnené v rozsiahlom zborníku: Business & Management, Human Resources Management, Economics & Finance, Regional Development, Marketing & Innovations, Tourism, Hotel Management & Spa Industry, Environmental Management, Informatics & Management, Legal, Ethical, Cultural, Psychological, & Other Aspects of Management, Econometrics & Quantitative Methods.

Ako by ste charakterizovali priebeh konferencie?

V rámci rokovania plenárnych sekcií odznelo 21 prednesených nosných vedeckých príspevkov účastníkov konferencie. Pravdepodobne najživšie diskusie vyvolali medzi inými vystúpenia zástupcov univerzít z  Nemecka, Juhoafrickej republiky, Nórska, Indie, Grécka a Srbska. Ale pritom napríklad z komparatívneho pohľadu riešili zaujímavé témy aj akademici z geograficky a historicky blízkych všetkých krajín V4. Súčasťou prezentácie poznatkov bola aj posterová sekcia, v rámci ktorej bolo prezentovaných 43 posterov.  

Čo bolo jej cieľom ?  

Cieľom konferencie bola prezentácia najnovších výsledkov výskumu v oblasti riadenia, obchodu a spoločenských vied, budúceho využívania inovatívnych vedeckých metód a intelektuálneho kapitálu v dynamickom trhovom prostredí. Nesmierne dôležitým cieľom konferencie je aj intenzívna výmena vedeckých poznatkov medzi účastníkmi konferencie a ďalší rozvoj spolupráce v ich odborných oblastiach. Na konferencii odznelo množstvo príspevkov týkajúcich sa zamerania konferencie a súvisiacich tém. Viaceré príspevky boli venované napríklad problematike manažmentu a vodcovstva, financií, controllingu, e-businessu, oblasti obchodných komôr a miestnej samosprávy, podnikateľských inkubátorov. Veľká pozornosť bola venovaná oblasti podnikateľského prostredia pre malé a stredné podniky a hodnoteniu podnikateľskej výkonnosti, oblasti hodnôt, ako aj intelektuálneho kapitálu. Za aktuálne výskumné témy sú považované koncepcie inteligentných miest, sociálnych médií a marketingu, výskumy v oblasti interkulturálnych konfliktov. Vo vzťahu k ďalším študijným programom našej Fakulty manažmentu za dôležité považujeme prezentované výsledky výskumov v oblasti cestovného ruchu a miestneho hospodárskeho rozvoja, ako aj environmentálneho manažmentu, ale aj napríklad v oblasti kvantitatívnych metód. Zaujali príspevky venované rôznym, predovšetkým psychologickým aspektom manažmentu a viacerým ďalším zaujímavým oblastiam poznania. Najlepšie hodnotené príspevky budú publikované v časopise registrovanom vo svetovej prestížnej vedeckej databáze Web of Science. V priebehu a na záver konferencie viacerí účastníci vyslovili pozitívne hodnotenie podujatia, po konferencii nám zaslali poďakovania a pochvalné stanoviská.

Webová stránka konferencie:

Ďalšie zaujímavé články o našej konferencii:

Vybrané fotografie z konferencie

demo demo demo demo