Aktuality a oznamy

Sekcia
#udalosti

Publikované
01.11.2017

Na Fakulte manažmentu prednášali špičkoví zahraniční odborníci

V rámci riešenia projektu „V4EaP Visegrad Univerzity Studies Grant No.61500079“ navštívili Fakultu manažmentu špičkoví zahraniční odborníci, ktorí našim študentom prezentovali výsledky svojej výskumnej práce s akcentom na environmentálny aspekt.

Koncom letného semestra akademického roka 2016/2017 sa na Fakulte manažmentu uskutočnili prednášky špičkových zahraničných odborníkov v rámci realizácie projektu „V4EaP Visegrad Univerzity Studies Grant No.61500079“, ktorého hlavným riešiteľom je Fakulta manažmentu pod vedením projektového manažéra Ing. Martina Rovňáka, PhD., vedúceho Katedry environmentálneho manažmentu.

V apríli 2017 to bola prednáška Dr. Grzegorza Wisza, riaditeľa Podkarpatského klastra obnoviteľnej energie v Rzeszowe, na tému „Efektivita využívanie obnoviteľných zdrojov energie v krajinách V4“.

V4EaP

Začiatkom mája 2017 navštívila Fakultu manažmentu Mgr. Sivie Bělašková, PhD., ktorá v súčasnosti pracuje pre „Mezinárodní centrum klinického výzkumu Fakultní nemocnice u sv. Anny v Brně (FNUSA-ICRC)“ v Českej Republike. Ide o vedecko-výskumné centrum novej generácie a zároveň verejné centrum špičkovej lekárskej starostlivosti zamerané na hľadanie nových metód, technológií a liečiv pre efektívnu prevenciu, včasnú diagnostiku a individualizovanú liečbu kardiovaskulárnych a neurologických ochorení, ktoré patria k najrozšírenejším chorobám v modernej spoločnosti. Mgr. Silvie Bělašková, PhD. našim študentom prezentovala praktické príklady využitia štatistiky v praxi environmentálneho manažéra, na ktorých sa sama podieľala. Našim študentom umožnila pozrieť sa na štatistiku z environmentálne aspektu.

V4EaP

Prednášky boli určená prioritne študentom študijného odboru Environmentálny manažment a študijného odboru Manažment v rámci výučby predmetu „Vybrané aspekty v environmentálnom manažmente v krajinách V4“. Cieľom tohto projektu je študentom poskytnúť vedomosti o environmentálnych aspektoch a vplyvoch v kontexte krajín V4. Ďalším dôvodom je nevyhnutnosť disponovania znalosťami o princípoch racionálneho využívania prírodných zdrojov krajín V4 a legislatívnych limitov a noriem týchto štátov v oblasti životného prostredia. Následne získané vedomosti môžu študenti environmentálneho manažmentu využiť pri riadení environmentálnych procesov, vrátane prevencie ekologických rizík a havárií. Za najväčšie pozitívum projektu je možné považovať jeho medzinárodný kontext, pretože všetky uvedené environmentálne aspekty budú analyzované v konfrontácií s jednotlivými krajinami V4.

Ing. Martin Rovňák, PhD. - FM PU

fotografie: archív autora