Aktuality a oznamy

Sekcia
#študenti

Publikované
10.12.2020

Online prednášky doc. RNDr. Jiřího Vaníčka, CSc. pre študentov turizmu

Katedra turizmu a hotelového manažmentu Fakulty manažmentu zorganizovala počas zimného semestra virtuálnu mobilitu v rámci programu Erasmus+.

V dňoch 23. 11. 2020 – 26. 11. 2020 sme „virtuálne“ privítali na Katedre turizmu a hotelového manažmentu pána doc. RNDr. Jiří Vaníčka, CSc. z Vysokej školy ekonomickej v Prahe, Fakulty medzinárodných vzťahov, Katedry cestovného ruchu, ktorý v rámci programu Erasmus+ prednášal pre študentov 2. a 3. roka bakalárskeho stupňa štúdia študijného programu Turizmus, hotelierstvo a kúpeľníctvo a 1. roka magisterského štúdia študijného programu Manažment, v špecializácii Manažment turizmu a hotelierstva.

doc. RNDr. Jiřího Vaníčka, CSc.

Sme veľmi radi, že sa pán docent, ktorý nedávno pri príležitosti Svetového dňa cestovného ruchu 27. 9. 2020 získal ocenenie za celoživotný prínos pre vysokoškolské vzdelávanie v cestovnom ruchu od agentúry CzechTourism, podelil s nami o svoje poznatky a najmä skúsenosti z bohatej praxe. Pán docent totiž už v minulosti pôsobil ako predseda komisie pre zahájenie vysokoškolského štúdia v juhočeskom meste Tábor, kde vypracoval podklady pre akreditáciu bakalárskeho odboru „ekonomika služieb a cestovného ruchu“. Tento odbor sa začal v Tábore vyučovať už od školského roka 1991/1992. V rámci vysokoškolského vzdelávania v cestovnom ruchu postupne zaviedol na rôznych vzdelávacích inštitúciách výuku 20 predmetov, ku ktorým spracoval aj študijné materiály. Počas doby svojho pôsobenia vo vysokoškolskom vzdelávaní publikoval okolo 180 prác zameraných najmä na marketing a kultúrny cestovný ruch a viedol asi 250 bakalárskych a diplomových prác a niekoľko dizertačných prác. Je riešiteľom viacerých projektov financovaných z fondov európskej únie.

Témy jeho prednášok pre študentov našej fakulty sa týkali aktuálne preberanej problematiky v jednotlivých ročníkoch. Študenti druhého roka bakalárskeho stupňa štúdia študijného programu Turizmus, hotelierstvo a kúpeľníctvo si mali možnosť vypočuť prednášku o destinačnom manažmente v cestovnom ruchu a jeho aplikácii v podmienkach Českej republiky. Táto téma vhodne doplnila problematiku, ktorou sa v zimnom semestri zaoberali v predmete Organizácia a chod turizmu. Tretiakov určite zaujal prednáškou o medicínskom a zdravotnom turizme, keďže v zimnom semestri absolvovali predmet Technológia kúpeľníckych služieb. Pre prvákov magistrov mal pán docent v rámci predmetu Medzinárodný turizmus pripravenú tému o vplyve globalizácie na turizmus. Teoretické poznatky vhodne dopĺňal príkladmi z vlastných skúseností a bohatej praxe. V rámci neformálnej diskusie s členmi turizmu a hotelového manažmentu sme sa zaujímali aj o názor pána docenta na to, či sa podľa jeho názoru zmenila v posledných desiatich rokoch nejakým spôsobom spolupráca medzi študentmi a pedagógom.

Pán docent Vaníček uviedol hlavne stále sa zvyšujúce kompetencie študentov pri práci s internetom a zlepšujúce sa jazykové schopnosti, čo prispieva ku kvalite práce so zahraničnými zdrojmi. Pri porovnaní výuky v zahraničí a v Čechách pán docent uviedol, že českí študenti sú stále oveľa pasívnejší ako študenti napríklad vo Švédsku a vo Fínsku, kde mal možnosť absolvovať prednáškové pobyty. Rozlúčili sme sa s tým, že keď táto „kovidová“ dištančná doba pominie, radi opäť pána docenta na našej katedre privítame, ale už osobne.

Autor: Ing. Anna Šenková, PhD. - vedúca Katedry turizmu a hotelového manažmentu FM PU