Aktuality a oznamy

Sekcia
#pre_uchádzačov

Publikované
20.05.2023

Prečo študovať turizmus na Fakulte manažmentu, ekonomiky a obchodu?

Katedra turizmu a hotelového manažmentu patrí medzi tri zakladajúce katedry Fakulty manažmentu, ekonomiky a obchodu. Jej história sa začala písať ešte v roku 1994, keď v Prešove vzniklo prvé vysokoškolské pracovisko pre prípravu odborníkov pre cestovný ruch - Inštitút turizmu a hotelového manažmentu pri Univerzite Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, pracovisko v Prešove. Po vzniku Prešovskej univerzity v roku 1997 bol Inštitút turizmu a hotelového manažmentu ako vedecko-pedagogické pracovisko začlenený do organizačnej štruktúry Filozofickej fakulty Prešovskej univerzity v Prešove. Vznikom Fakulty manažmentu PU v Prešove v roku 2004 sa Inštitút turizmu a hotelového manažmentu začlenil do novovzniknutej štruktúry Fakulty manažmentu ako Katedra turizmu a hotelového manažmentu.

V súčasnosti katedra odborne garantuje bakalársky študijný program Turizmus, hotelierstvo a kúpeľníctvo v dennej aj v externej forme štúdia v študijnom odbore Ekonómia a manažment. V rámci toho študijného programu sa mimoriadny dôraz kladie na výučbu cudzích jazykov, každý študent si vyberá minimálne dva. Katedra zároveň zabezpečuje výučbu odborných disciplín zameraných na oblasti turizmu, hotelierstva, manažérskych inovácií v turizme, medzinárodného turizmu a regionálneho rozvoja pre ďalšie akreditované študijné programy na Fakulte manažmentu, ekonomiky a obchodu, a to Manažment (v študijnom odbore Manažment) v bakalárskom aj magisterskom stupni.

Fakulta manažmentu má uzatvorených viacero dohôd so zahraničnými univerzitami, na ktorých môžu študenti absolvovať študijný pobyt v rámci programu Erasmus+. Dôležitou súčasťou aktivít katedry v pedagogickej oblasti je aj zabezpečovanie pracovísk odbornej praxe pre študentov, organizovanie odborných exkurzií do hotelov, reštaurácií, kúpeľných zariadení, cestovných kancelárií a iných podnikov v oblasti turizmu, geografických exkurzií s cieľom poznávania Slovenska a vybraných zahraničných destinácií, pozývanie odborníkov z praxe na prednášky a workshopy pre študentov a aktívna spolupráca s profesijnými organizáciami ako sú Asociácia hotelov a reštaurácií SR, Slovenská asociácia cestovných kancelárií a cestovných agentúr, Krajská organizácia cestovného ruchu Severovýchod Slovenska a viacerými oblastnými organizáciami cestovného ruchu. Hlavným cieľom spomenutých a mnohých ďalších aktivít členov Katedry turizmu a hotelového manažmentu je dosiahnuť tak nevyhnutné prepojenie školského systému s praxou prostredníctvom skúmania jej potrieb v národnom a medzinárodnom priestore, trendov vo vzdelávaní a v odbore, uskutočňovaním vlastných výskumov a implementáciou zisteného poznania a skúseností do vzdelávacieho procesu.

Autor: doc. Ing. Anna Šenková, PhD. - Katedra turizmu a hotelového manažmentu