Aktuality a oznamy

Sekcia
#pre_uchádzačov

Publikované
12.03.2019

Prečo študovať turizmus na Fakulte manažmentu?

Katedra turizmu a hotelového manažmentu patrí medzi tri zakladajúce katedry Fakulty manažmentu. Jej história sa začala písať ešte v roku 1994, keď v Prešove vzniklo prvé vysokoškolské pracovisko pre prípravu odborníkov pre cestovný ruch - Inštitút turizmu a hotelového manažmentu pri Univerzite Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, pracovisko v Prešove. Po vzniku Prešovskej univerzity v roku 1997 bol Inštitút turizmu a hotelového manažmentu ako vedecko-pedagogické pracovisko začlenený do organizačnej štruktúry Filozofickej fakulty Prešovskej univerzity v Prešove. Vznikom Fakulty manažmentu PU v Prešove v roku 2004 sa Inštitút turizmu a hotelového manažmentu začlenil do novovzniknutej štruktúry Fakulty manažmentu ako Katedra turizmu a hotelového manažmentu.

Katedra odborne garantuje bakalársky študijný program Turizmus, hotelierstvo a kúpeľníctvo v dennej aj v externej forme štúdia v študijnom odbore 8.1.1 Cestovný ruch. V rámci toho študijného programu sa mimoriadny dôraz kladie na výučbu cudzích jazykov – každý študent si vyberá minimálne dva. Katedra zároveň zabezpečuje výučbu odborných disciplín zameraných na oblasti turizmu, hotelierstva, kúpeľníctva a regionálneho rozvoja pre ďalšie akreditované študijné programy na Fakulte manažmentu, a to Manažment (v odbore 3.3.15 Manažment) a Environmentálny manažment (v odbore 4.3.3 Environmentálny manažment).

Fakulta manažmentu má uzatvorených viacero dohôd so zahraničnými univerzitami, na ktorých môžu študenti absolvovať študijný pobyt v rámci programu Erasmus+. Dôležitou súčasťou aktivít katedry v pedagogickej oblasti je aj zabezpečovanie pracovísk odbornej praxe pre študentov, organizovanie odborných exkurzií do hotelov, reštaurácií, kúpeľných zariadení, cestovných kancelárií a iných podnikov v oblasti turizmu, geografických exkurzií s cieľom poznávania Slovenska a vybraných zahraničných destinácií, pozývanie odborníkov z praxe na prednášky a workshopy pre študentov a aktívna spolupráca s profesijnými organizáciami (Zväz hotelov a reštaurácií SR, Slovenská asociácia cestovných kancelárií a cestovných agentúr). Hlavným cieľom spomenutých a mnohých ďalších aktivít členov Katedry turizmu a hotelového manažmentu je dosiahnuť tak nevyhnutné prepojenie školského systému s praxou prostredníctvom skúmania jej potrieb v národnom a medzinárodnom priestore, trendov vo vzdelávaní a v odbore, uskutočňovaním vlastných výskumov a implementáciou zisteného poznania a skúseností do vzdelávacieho procesu.

Autor: RNDr. Jana Mitríková, PhD.; Ing. Anna Šenková, PhD. - Katedra turizmu a hotelového manažmentu