Aktuality a oznamy

Sekcia
#blog

Publikované
12.01.2024

S profesorom Radovanom Bačíkom na tému Umelá inteligencia v digitálnom marketingu

Katedra marketingu a medzinárodného obchodu má v štruktúre Fakulty manažmentu, ekonomiky a obchodu významnú pozíciu s explicitne vyjadreným akcentovaním jej medzinárodnej dimenzie vo výskume aj vo vzdelávaní.

Základným poslaním katedry je autonómne vedecko-výskumné bádanie vo vybraných oblastiach marketingu a na základe využitia výsledkov tohto výskumu výučba marketingových disciplín v akreditovaných študijných programoch študijného odboru ekonómia a manažment v bakalárskom, magisterskom a doktorandskom štúdiu.

Katedra zabezpečuje výučbu navzájom sa dopĺňajúcich marketingových predmetov, ktoré vytvárajú previazaný a komplexný systém schopný pripraviť absolventa pre úspešný a plynulý vstup do manažérskej praxe. Absolvovaním predmetov študenti získajú lepšiu orientáciu v rámci väčšiny základných marketingových oblastí, akými sú napr. spotrebiteľské správanie, branding, digitálny - online marketing, výskum trhu, marketingová komunikácia, či  neuromarketing.

Vedúci Katedry marketingu a medzinárodného obchodu prof. PhDr. Radovan Bačík, PhD., MBA, LL.M. pôsobí ako šéfredaktor a člen edičných a redakčných rád domácich vedeckých časopisov. Je predsedom Akademického senátu FMEO PU a členom Akademického senátu PU a do roku 2022 zastával funkciu člena Správnej rady Prešovskej univerzity v Prešove. V súčasnosti je konateľom marketingovej agentúry.

prof. PhDr. Radovan Bačík, PhD., MBA, LL.M.

1. Aký význam prisudzujete AI v digitálnom marketingu?

AI zásadným spôsobom mení podobu dnešného digitálneho marketingu. Ovplyvňuje mnoho činností, s ktorými sa dennodenne stretávame a to nielen v pracovnom živote. O mnohých jej možnostiach ani len netušíme. Mnoho ľudí sa dnes vedome nechce o téme umelej inteligencie a budúcnosti určitých pracovných pozícii rozprávať, v nadväznosti na stratu ich vlastného pracovného miesta. Osobne si myslím, že by sme sa nemali báť moderných pomocníkov a byť vďačný za to, že si nimi vieme zrýchliť a uľahčiť prácu.

2. V čom vidíte príležitosti, príp. hrozby využívania AI v digitálnom marketingu?

S novu technológiou, samozrejme, prichádza aj množstvo rizík a nedostatkov. Tento náš “pomocník” nie je len čiernobiely. Častokrát dochádza k chybovosti spôsobenej nesprávne zadanými kritériami, nedostatočnou databázou dát samotnej aplikácie, alebo nekompletným zadaním “promptu”. Vyvarovať sa chybám je možné aktívnym zapojením kritického myslenia, komparáciou výsledkov, testovaním, alebo dostatočnou konkretizáciou zadania.

Umelá inteligencia nám dokáže ušetriť čas, rýchlo spracovať dáta a prinášať originálne nápady. Na to, aby sme však mohli tento nástroj nazývať pomocníkom, je potrebné naučiť sa s ním pracovať. Tým myslím naučiť sa zadávať mu jasné inštrukcie a vedieť vhodne vyhodnotiť výsledky, ktoré vypracuje. Pretože výstup je len tak dobrý, ako zadaný prompt.

3. Využívate, prípadne plánujete využívať AI vo svojich marketingových aktivitách?

V rámci svojej marketingovej agentúry využívam nástroje AI na základnej úrovni, asi ako väčšina marketérov, na inšpiráciu pri tvorbe obsahu. 

Efektívnejšie využitie umelej inteligencie však vidím pri anlýze dát. Nástroje AI fungujú na princípe učenia sa a ak do nich “nalejeme” dostatočné množstvo relevantných dát, pomôžu nám lepšie pochopiť spotrebiteľské správanie našich zákazníkov. Na základe týchto skúseností potom môžeme predikovať ich správanie do budúcnosti, čo je veľkou výhodou pri tvorbe marketingových stratégií.

Mnohí lídri vo svojom odbore, ako napríklad aj fitnes e-shop GymBeamto napríklad využíva pri tvorbe efektívnejších PPC kampaní na úrovni všetkých trhov, kde pôsobí.

4.  Aký význam prisudzujete štúdiu digitálneho marketingu na vysokej škole?

Nástroje generatívnej umelej inteligencie (ChatGPT, Claude, Microsoft Bing AI, Google Bard, Meta Llama 2 a ďalšie) by nám naformulovali veľa silných argumentov prečo študovať digitálny marketing a mali by určite pravdu?

Štúdium digitálneho marketingu na vysokej škole prináša rôzne výhody a prispieva k profesijnému a osobnému rozvoju každého jednotlivca. Študenti prostredníctvom štúdia získavajú aktuálne a relevantné znalosti, rozvíjajú svoje digitálne zručnosti. Zároveň rozvíjajú aj praktické skúsenosti, čo im zvyšuje šance na trhu práce.

Keď to zhrnieme, štúdium digitálneho marketingu poskytuje študentom široké spektrum vedomostí a zručností potrebných pre úspešnú kariéru v digitálnom marketingu a súvisiacich oblastiach.

Autor: PhDr. Jakub Horváth, PhD. MBA, MSc., prof. PhDr. Radovan Bačík, PhD., MBA, LL.M. Študuj novú špecializáciu Digitálny marketing

STAŇ SA ODBORNÍKOM NA DIGITÁLNY MARKETING

Vysoké školy a univerzity sa z hľadiska uplatniteľnosti študentov v praxi prispôsobujú požiadavkám trhu. Fakulta manažmentu, ekonomiky a obchodu ponúka uchádzačom o vysokoškolské štúdium v rámci bakalárskeho študijného programu Obchodný manažment a marketing v študijnom odbore Ekonómia a manažment možnosť študovať špecializáciu Digitálny marketing.

Cieľom tejto špecializácie je študentom, ktorí uvažujú profesionálne sa uplatniťv oblasti e-commerce, či digitálneho marketingu (online marketingu) odovzdať z pohľadu vedy a praxevedomosti a kompetencie digitálneho marketéra.

OTÁZKY A ODPOVEDE

Zaujala Vás špecializácia Digitálny marketing? Radi Vám odpovieme na všetky otázky. Neváhajte nás kontaktovať cez náš kontaktný formulár Na otázky Vám odpovie doc. Mgr. Richard Fedorko, PhD. člen Katedry marketingu a medzinárodného obchodu.