Aktuality a oznamy

Sekcia
#študenti

Publikované
31.08.2022

Príhovor dekana fakulty k začiatku akademického roka 2022/2023

Vážená akademická obec, ctení kolegovia, milí študenti,

Fakulta manažmentu, ekonomiky a obchodu Prešovskej univerzity v Prešove aj v tomto roku zaznamenala množstvo ďalších úspechov a pozitív, najmä v oblasti kvality vedeckého výskumu, aj v oblasti rozšírenia ponuky nových atraktívnych oblastí kvalitného štúdia. Dokumentuje tak reálnymi faktami, že je univerzitným lídrom ekonómie a manažmentu v kraji a súčasne je aj na jednej zo špičkových pozícií spomedzi fakúlt v SR.

prof. Ing. Dr. Róbert Štefko, Ph.D.

Mimoriadne významným celoslovenským úspechom fakulty v r. 2022 v oblasti vedy je, že sa stala excelentným výskumným pracoviskom na jednej z 3 špičkových pozícií v SR v spoločenských vedách – a to vyhodnotením ministerstva na základe exaktnej metodiky (pomocou regresného modelu). Tá vyhodnocuje indikátory v oblasti vedy, ako je excelentná publikačná činnosť a excelentný výkon pri získavaní výskumných grantov a identifikuje najlepšie fakulty, súčasti verejných vysokých škôl za každú oblasť vedy (M1 až M6). Naša fakulta patrí pod oblasť M5 - spoločenské vedy. Zo všetkých 72 spoločenskovedných fakúlt resp. súčastí verejných univerzít sa naša fakulta umiestnila na 3.najlepšom mieste (na nižších pozíciách sa v spoločenských vedách umiestnili okrem dvoch všetky ekonomické fakulty, všetky právnické fakulty, filozofické fakulty, pedagogické fakulty, fakulty športu, atď.). Vďaka dosiahnutiu tejto špičkovej pozície získala naša fakulta účelovo viazanú dotáciu 401 tisíc 409 Eur.

Aj vo vzdelávaní má fakulta vysoké výkony. Počtom študentov patrí medzi najväčšie v rámci 8 fakúlt PU, ale aj v rámci všetkých ekonomických fakúlt v SR. Atraktivita fakulty opätovne výrazne vzrástla, keďže tohto roku sa na štúdium k nám prihlásilo cca 1300 uchádzačov. Významne sme od akad. roka 2022/2023 rozšírili ponuku o ďalší akreditovaný študijný program Obchodný manažment a marketing. Je podobne, ako ostatné programy našej fakulty, pre uchádzačov atraktívny.

Fakulta ponúka spolu 14 akreditovaných študijných programov v študijnom odbore Ekonómia a manažment a habilitačné a inauguračné konania v odbore Manažment, ktoré všetky úspešne zosúladila so štandardami kvality v zmysle Zákona 269/2018 Z.z. Zvlášť oceňujem aj anglický doktorandský študijný program Management v študijnom  odbore Economics and Management, kde okrem súčasných rakúskych študentov prejavili záujem aj ďalší zahraniční uchádzači.

Za posledný rok pribudli na fakulte 3 noví profesori a 9 nových docentov.  Na fakulte sa v r. 2022 rieši 24 vedeckých grantov (z toho 3 zahraničné). Zriadili sme Centrum transferu technológií v spolupráci s CVTI SR. Centrum nadväzuje na prácu fakultného Laboratória neuromarketingu.

Fakulta je prepojená s praxou svojimi 69-timi „Strediskami študentskej praxe, praktickej prípravy a transferu výskumu“ v SR a 6 zahraničnými (Španielsko, Grécko, Taliansko, Cyprus, USA, Írsko), ako aj svojou Expertnou a podnikateľskou radou a stratégiou fakulty. Fakulte v tomto akad. roku želám veľa síl a ďalšie úspechy vo všetkých kľúčových oblastiach.

prof. Ing. Dr. Róbert Štefko, Ph.D.