Aktuality a oznamy

Sekcia
#blog

Publikované
01.02.2020

Rozhovor s dekanom Fakulty manažmentu PU v Prešove

dekan FM PU - prof. Ing. Róbert Štefko, Ph.D.

Pán dekan prof. Ing. Róbert Štefko, Ph.D. ako hodnotíte činnosť fakulty počas Vášho pôsobenia vo funkcii dekana?

Počas môjho pôsobenia vo funkcii dekana prešla Fakulta manažmentu už od jej založenia v r. 2004 dynamickým vývojom vo všetkých oblastiach akademického života, pri dosahovaní akademických štandardov a kvality. Ako jediná univerzitná ekonomická fakulta obchodno–podnikateľského typu v Prešovskom samosprávnom kraji s vtedajším jediným akreditovaným novým bakalárskym študijným programom, 26 internými učiteľmi, cca 300 študentmi, žiadnymi doktorandmi, ako aj v r. 2004 iba jediným výskumným grantom na celej fakulte, sa výrazne zmenila.

Dnes má Fakulta manažmentu akreditovaných dohromady 7 študijných programov (spolu 28 študijných programov vo všetkých verziách v dennej forme, externej forme, v slovenskom jazyku aj anglickom jazyku) – a to v 2 oblastiach poznania. Zo 7 samostatných študijných programov ide o 3 bakalárske, 2 magisterské a 2 doktorandské študijné programy. Má vyše 100 vyučujúcich dohromady (interných učiteľov a int. doktorandov). Počas môjho pôsobenia a celej jej existencie je mimoriadne atraktívnou fakultou (viacero rokov bola podľa ministerstva vyhodnotená ako najatraktívnejšia fakulta SR), už 4. rok je počtom takmer 2 tisícok študentov najväčšou fakultou Prešovskej univerzity v Prešove. Všetky študijné programy sú v doterajších odboroch Manažment, Cestovný ruch a Environmentálny manažment.

Na FM sa spomedzi akreditovaných študijných programov v anglickom jazyku študuje zatiaľ iba v 3. stupni štúdia (nižšie stupne plánujeme realizovať po naplnení seminárnych skupín kvôli efektívnosti). Na fakulte študujú študenti z 5 krajín, spolu je ich cca vyše 220. Počas môjho pôsobenia ako dekana bolo na fakulte doposiaľ riešených takmer 100 domácich aj medzinárodných vedeckých grantov z externých grantových agentúr (napr. aj v r. 2019 je ich riešených 24). Každoročne fakulta publikuje značne vyše 500 publikácií, zvlášť vyzdvihujem každoročné množstvo publikácií v časopisoch evidovaných vo Web of Science, Current Contents Connect, Scopus, množstvo monografií aj kapitol v monografiách v prestížnych vydavateľstvách (Springer, IGI Global, Nova, atď.). Z hľadiska kvalifikačnej štruktúry - zatiaľ čo na začiatku bol na fakulte pre garantovanie jediný domáci habilitovaný docent v odbore a spolu iba niekoľko nositeľov PhD., dnes na fakulte pôsobí spolu 23 profesorov a docentov v odbore a všetci učitelia fakulty (okrem 1 lektorky) sú nositeľmi PhD. Ďalší sú v habilitačnom a inauguračnom konaní. Fakulta pod mojím vedením ako 1. v rámci PU v Prešove zaviedla normatívny objektívny hodnotiaci systém svojich pracovníkov v merateľných ukazovateľoch, čo výrazne pomohlo pri ďalšom zvyšovaní kvality, aj v plnení habilitačných a inauguračných kritérií jej pracovníkmi.

Z počiatočných 3 katedier (z ktorých 1 zanikla) sa fakulta rozvinula do štruktúry 10 odborných katedier. Fakulta počas môjho pôsobenia usporadúva množstvo medzinárodných vedeckých konferencií, najvýznamnejšie organizuje už od r. 2006 pravidelne v každý párny rok. Účastníci pochádzajú z vyše 20 krajín, a to zo 4 kontinentov, zborníky sú evidované vo WoS. Fakulta vydáva od r. 2007 v anglickom jazyku vedecký časopis „Journal of Management and Business: Research and Practice“. UŽ od r. 2006 pôsobí na fakulte v rámci PU 1. interná grantová agentúra pre výskum v manažmente GAMA.

Management 2018 - dekan FM PU - prof. Ing. Róbert Štefko, Ph.D.

Prepojenie fakulty s praxou zvyšuje Expertná a podnikateľská rada FM, ktorú tvorí 40 zamestnávateľov a čelných osobností. Medzi fakultou a 102 podnikmi sú podpísané zmluvy o praxi. Ale okrem toho má fakulta vytvorených 51 komplexných stredísk v SR, označených ako „Strediská študentskej praxe, praktickej prípravy a transferu výskumu“, tie okrem iného ponúkajú aj množstvo tém záverečných prác študentov riešiacich problémy podnikov, s možnosťami zamestnania absolventov. Ďalšie takéto strediská má fakulta v zahraničí– v Španielsku, Taliansku, na Cypre, v Grécku, aj v Čechách v Prahe a v Poľsku. Počas môjho pôsobenia boli rozvinuté medzinárodné kontakty fakulty, výmenné stáže študentov a učiteľov. Na fakulte mávajú prednášky pre študentov mnohé významné osobnosti z biznisu.

Čo považujete za svoj najväčší úspech? Prípadne je nejaká vízia, ktorú sa Vám doposiaľ nepodarilo naplniť?

Za svoj najväčší úspech považujem samotné vytvorenie fakulty pred cca 15 rokmi (na základe môjho kreovania historicky prvého ekonomického magisterského štúdia v oblasti manažmentu v prešovskom kraji na vtedajšej UPJŠ pred cca 30 rokmi už počas Nežnej revolúcie) a jej rozvinutie v oblasti akreditácie všetkých stupňov štúdia, v oblasti kvalifikačnej štruktúry zamestnancov aj štruktúry katedier, v oblasti jej dlhodobej permanentnej atraktivity pre uchádzačov o štúdium, v oblasti vedy, predovšetkým v získavaní vedeckých grantov a publikačnej výkonnosti ako takej, aj evidovanej v prestížnych vedeckých databázach a vydavateľstvách. Úspešné je aj zvýšenie prepojenia s praxou etablovaním Expertnej a podnikateľskej rady Fakulty manažmentu PU a vytvorením siete „Stredísk študentskej praxe, praktickej prípravy a transferu výskumu“, ako aj rozvojom zahraničných vzťahov fakulty a zvýšením stupňa internacionalizácie štúdia na fakulte.

Aké sú plány fakulty na najbližší akademický rok? Chystáte nejaké zmeny, novinky, ktoré ovplyvnia chod fakulty, či už vo vzťahu k študentom, alebo zamestnancom?

  • Chystáme ďalšie rozširovanie siete zvýšením počtu „Stredísk študentskej praxe, praktickej prípravy a transferu výskumu“, vrátane ďalších zahraničných stredísk.
  • V najbližšom ak. roku ponúkame novú špecializáciu v povinne voliteľných blokoch predmetov v študijnom programe Manažment, a to Digitálny marketing.
  • Akreditácie, napr. aj minimálne 2 profesijne orientovaných bakalárskych študijných programov.
  • Plánujeme vytvorenie detašovaného pracoviska v zahraničí.
  • Pokračovanie v ďalšom zvyšovaní kvality fakulty vo vyučovacej činnosti, vedeckej činnosti, jej prepojenia s praxou, transferu výskumu do praxe.
  • Zvýšenie marketingového úsilia voči zahraničným uchádzačom aj o štúdium našich magisterských programov akreditovaných v anglickom jazyku, ktorí vytvoria min. 1 seminárnu skupinu v počte min. 20 študentov (aj vo vzťahu k efektívnosti.

Existuje podľa Vás také niečo ako duch, esprit fakulty? Kto alebo čo je podľa Vás dušou fakulty?

Môj názor je, že existuje. Fakultu považujem za nádherné a jedinečné spoločenstvo vedecko-výskumných pedagógov a študentov. Obe tieto časti akademickej obce fakulty sú prínosom jedna pre druhú navzájom. Dynamizujúcim prvkom na Fakulte manažmentu je podľa môjho názoru aj symbióza mladých zamestnancov a doktorandov so skúsenými staršími akademikmi, nevyhnutnosťou je tvorivosť a autonómne bádanie. Voči našim študentom Fakulta manažmentu po svojom vzniku definovala heslo, ktoré je v istom zmysle aj dušou našej fakulty: „Talent-vzdelanie-úspech“, t.j. krédom fakulty je vyhľadávať talentovaných mladých ľudí, poskytovať im kvalitné vzdelanie, a tým zvyšovať ich predpoklady pre úspech v živote.

Medailón - prof. Ing. Róbert Štefko, Ph.D.

Po absolvovaní doktorandského štúdia získal titul Ph.D. na Podnikovohospodářské fakulte VŠE Praha, ČR, v odbore Řízení a ekonomika podniku v r. 1998, špecializácia: Marketing. Titul docenta získal v r. 2000 a titul profesora získal v r. 2005 v odbore „Podniková ekonomika a management“ na Ekonomickej fakulte VŠB Technickej univerzity Ostrava, ČR. V 2. stupni vysokoškolského štúdia je absolventom 2 vysokých škôl (ekonómia na VŠE Bratislava, a matematika-chémia na UPJŠ Košice).

V ak. roku 1989/1990 založil prvé univerzitné magisterské ekonomicko-manažérske štúdium v Prešove na FF UPJŠ Košice, neskôr FF PU v Prešove a dňa 1.10.2004 vytvoril Fakultu manažmentu PU. Stal sa jej prvým dekanom a rozvinul ju do súčasného úspešného stavu.

V rámci svojho odboru sa zameriava najmä na výskum v oblasti ekonomiky a marketingu nehmotných produktov, marketingového manažmentu organizácií služieb a v ďalších oblastiach odboru. Bol tiež tvorcom koncepcie marketingu univerzít v prostredí SR. Je členom európskych a ázijských vedeckých organizácií. Bol členom 2 pracovných skupín AK, je členom komisie agentúry VEGA č. 13. V USA obdržal “Management Certificate“ na Wichita State University r. 1995.

Stal sa členom 15 vedeckých rád na VŠ, redakčných rád 13 vedeckých časopisov. Bol vedúcim riešiteľských tímov 11 výskumných grantov, aj projektovým manažérom pri čerpaní fondov EÚ pri 1. úspešnom projekte na PU v Prešove.

Zahraničné pracovné pobyty a prednáškové činnosti realizoval na univerzitách v Írsku, v Anglicku, v USA, Škótsku, vo Fínsku, v Grécku, v ČR a v Poľsku. Aktívne sa zúčastnil na konferenciách v Južnej Kórei (americko-juhokórejská konferencia, kde bol predsedom sekcie), v Mexiku, v Belgicku, v Španielsku, na Srí Lanke, v Taliansku, v Thajsku, v Srbsku.

Na jeho publikácie je evidovaných spolu 352 citácií a publikoval spolu 231 publikácií. Vo Web of Science a Scopus má evidovaných spolu 61 publikácií. Vo Web of Science má evidovaných spolu 51 publikácií, v databáze Current Contents Connect 12 publikácií. V databáze Web of Science má spolu zaevidovaných 254 citácií. Jeho Hirschov index vo Web of Science je 11.