Aktuality a oznamy

Sekcia
#študenti

Publikované
05.09.2017

Hodnotenie akademického roka 2016/2017 a ciele pre najbližší semester


Rozhovor s dekanom Fakulty manažmentu
prof. Ing. Róbertom Štefkom, Ph.D.Vážený pán dekan, ako hodnotíte minulý akademický rok na Fakulte manažmentu z hľadiska jej študijných programov a študentov?

Bolo to pozoruhodné obdobie. V akademickom roku 2016/2017 sa na Fakulte manažmentu zapísalo do štúdia viac ako 600 novoprijatých študentov bakalárskeho štúdia. Spomedzi 1428 uchádzačov o štúdium bolo prijatých a následne sa na štúdium zapísalo do prvého roka štúdia v uplynulom akademickom roku vo všetkých troch stupňoch spolu 931 študentov. Tieto čísla svedčia o stále pretrvávajúcom vysokom záujme uchádzačov o štúdium v atraktívnej ponuke siedmich študijných programov v oboch formách štúdia, a to 3 bakalárske študijné programy, 2 magisterské študijné programy a 2 doktorandské študijné programy.

Fakulta manažmentu sa stala v priebehu uplynulého akademického roku z hľadiska počtu 2046 študentov najväčšou fakultou Prešovskej univerzity v Prešove.

Pozoruhodnosť tohto faktu vyplýva aj z toho, že ide o jednu z najmladších fakúlt na PU v Prešove a tiež, že fakulta ekonomického typu akou je Fakulta manažmentu, nikdy predtým v Prešove neexistovala, a to v žiadnom type univerzitného ani neuniverzitného vysokoškolského štúdia v tomto kraji (po roku 1990 v Prešove na UPJŠ sme založili a rozvíjali jej zakladateľské magisterské študijné špecializácie a odbory, ktorých integráciou vznikla fakulta v r. 2004). Avšak aj neutíchajúci záujem uchádzačov o štúdium počas 13 rokov existencie fakulty preukazuje jej stabilnú pozíciu a verejný záujem.

Vysoko pozitívnym krokom vo vývoji fakulty v akademickom roku 2016/2017 bola akreditácia ďalšieho doktorandského študijného programu Environmentálny manažment.

Fakulta si aj v roku 2017 zachovala status jednej z najžiadanejších fakúlt. Významne nám stúpa záujem uchádzačov (aj zo zahraničia) o doktorandské štúdium v 2 študijných programoch, tento záujem vysoko prevyšuje možnosti prijatia.

Hlavný zdroj atraktivity a záujmu uchádzačov pramení zo samotného ekonomického a obchodno-podnikateľského zamerania Fakulty manažmentu v štruktúre jej povinných predmetov jadra znalostí ekonomického študijného odboru 3.3.15 Manažment, špecializačných blokov Manažment ľudských zdrojov, Obchod, marketing a psychológia obchodu, Manažérska informatika, Manažment turizmu a hotelierstva. Podobne aj v akademickom roku 2016/2017 bol atraktívny samostatný ekonomický študijný program Turizmus, hotelierstvo a kúpeľníctvo v študijnom odbore 8.1.1 Cestovný ruch, aj študijný program Environmentálny manažment.

V hodnotenom akademickom roku, keď je na Slovensku práve jeden z najnižších populačných ročníkov maturantov, Fakulta manažmentu dokonca zvýšila počet študentov.

Už od vzniku Fakulty manažmentu sme zvolili jednu z možných ciest vedúcich ku kvalite. A to nie systém prijatia úzkej skupiny študentov spomedzi uchádzačov, kde by sa niekedy mohli súhrou okolností (napríklad nekoncentrovanosťou na maturite, atď.) aj schopní uchádzači odraziť zvonku od brán fakulty. Ale naopak - na základe presného algoritmu, zoraďujúceho uchádzačov do jednotlivých poradí na základe výsledkov zo stredných škôl aj SCIO testov, prijatie väčšieho počtu uchádzačov o štúdium, z ktorých sa najmä počas prvých rokov štúdia vyselektuje nadaná a usilovná časť študentov. Svoje opodstatnenie zotrvania tak na fakulte študenti preukazujú v prvých rokoch štúdia najmä v predmetoch ako makroekonómia, mikroekonómia, matematika, štatistika, účtovníctvo, financie a mena, marketing, podniková ekonomika, informatika, manažment, podnikové financie, kalkulácie a rozpočty, finančno-ekonomická analýza, atď.

Ďalšou z noviniek od akademického roka 2016/2017 je skutočnosť, že na základe komplexnej akreditácie fakulta prešla na nový model štátnych skúšok – ktorý si ako prví vyskúšali denní študenti v magisterskom stupni štúdia. Inovovaná štátna skúška pozostávala z obhajoby diplomovej práce a z odbornej kolokviálnej časti. Štátna skúška tak už nie je o memorovaní poznatkov, ale o preukázaní orientácie v odbornej (vopred známej) širšej zvolenej oblasti. Súčasne študenti privítali aj každodenné losovanie pri prideľovaní študentov do štátnicových komisií, a to vykonávané samotnými študentmi.

Napĺňaním nášho motta „Talent-vzdelanie-úspech“ sa pokúšame zaujať talentovaných uchádzačov. Ponúkame im vzdelanie, čo zvyšuje ich predpoklady pre možnosť dosiahnutia úspechu. Absolventi štúdia by mali ovládať „remeslo“ podnikového ekonóma, dané štruktúrou predmetov, a mali by mať rozvíjané predpoklady stať sa v budúcnosti dobrým manažérom, resp. ekonómom na danom stupni riadenia podľa svojich schopností.

Rozšírenie priestorov pre výučbu nám umožnilo prijatie väčšieho počtu uchádzačov, pričom nám pán rektor stanovil pomerne vysoké smerné číslo pre možný celkový počet prijatých študentov v akad. r. 2016/2017. Z hľadiska počtu učiteľov, zaradených na fakulte, sme zatiaľ mimoriadne poddimenzovaní vo vzťahu k nároku na finančnú štátnu dotáciu na základe Koeficientov odborov a súčasne vo vzťahu k ukazovateľom a výkonom z r. 2015, ktoré sú základom pre tvorbu rozpočtu pre rok 2017. Na základe reálnych akademických výkonov našej fakulty r. 2015. Pritom na základe počtu 1480 denných študentov v r. 2015 (a ďalších vtedy 566 externých študentov fakulty, ktorí kladú tiež nároky nielen na výučbu, ale aj na veľké množstvo vedených záverečných, ďalších prác, atď.) by mala byť situácia iná. Na základe uvedených čísel má byť v roku 2017 na Fakulte manažmentu výrazne vyše 130 interných učiteľov (nie cca 80 interných učiteľov, aký je zatiaľ, žiaľ, stav v súčasnosti na našej fakulte a súvisí aj s ich chorobnosťou a neprípustnou mimoriadnou preťaženosťou, ale aj vysokým počtom externých učiteľov).

Fakulta nevyhnutne potrebuje doplniť aj tú časť štátnej finančnej dotácie na rok 2017, ktorú v rozpočte PU nedostala, ale ktorá z ministerstva prišla, t.j. aj zvyšok štátnej dotácie získanej fakultou na základe jej ukazovateľov z r. 2015, a to pre v súčasnosti nárokových vyše 130 interných učiteľov na ustanovený týždenný pracovný čas pre rok 2017. Po dohode s p. rektorom v r. 2017 nám pribudlo ešte viac študentov, než ich bolo v r. 2015. Fakulta svojimi výkonmi, najmä vyšším počtom študentov výrazne pomohla a vyzdvihla Prešovskú univerzitu v Prešove, ktorá sa stala počtom študentov najväčšou mimobratislavskou univerzitou, čo výrazne prispieva k jej imidžu potrebnej a rešpektovanej univerzity v rámci SR. Fakulta sa tým aj významným dielom podieľa na tvorbe finančných zdrojov celej univerzity.

V hodnotenom akad. roku 2016/2017 na fakulte študovalo viac ako 110 zahraničných študentov (zväčša z Ukrajiny, ale aj z Českej republiky, z Poľska a zatiaľ v jednom prípade Kanady, Číny, Maďarska). Teší nás prejavený značný záujem zahraničných uchádzačov o štúdium na fakulte, počet krajín sa v budúcnosti rozšíri. O vyššie stupne štúdia na Fakulte manažmentu prejavila záujem napríklad aj čínska strana nielen na návšteve, ktorú sme absolvovali za vedenie Fakulty manažmentu v júni 2016 na troch čínskych univerzitách a ich fakultách ekonomického zamerania, ale aj pri návšteve dvoch delegácií čínskych profesorov vrátane rektora, dekanov a prodekanov ich fakúlt na Prešovskej univerzite v Prešove a na pôde našej fakulty. Pri podpise Memoranda o porozumení medzi Prešovskou univerzitou v Prešove a Zhejiang University of Finance and Economics najmä vo vzťahu k našej Fakulte manažmentu rektor aj dekani čínskej univerzity navrhli spoluprácu v oblastiach vysokoškolského vzdelávania, spoločného výskumu, výmenných stáží učiteľov a študentov a najmä vzdelávania manažérov.

Ako hodnotíte minulý akademický rok na Fakulte manažmentu z hľadiska jej výsledkov v oblasti vedeckej činnosti?

Pokračujúci trend úspešnosti vo vedeckej oblasti sa preukázal aj tým, že sme v dňoch 29.9. – 2.10. zorganizovali v Novom Smokovci už 6. medzinárodnú vedeckú konferenciu s názvom „Management 2016: International Business and Management, Domestic Particularities and Emerging Markets in the Light of Research“.

Konferencia sa konala za účasti viac ako 150 významných vedecko-pedagogických odborníkov najmä v oblasti ekonomiky, obchodu a manažmentu z univerzít zo 4 kontinentov - z 22 krajín, ako napr. Čína, Nórsko, India, Malajzia, Juhoafrická republika, Jordánsko, Uzbekistan, Nemecko, Grécko, Kanada a ďalšie. Záštitu nad konferenciou mal minister školstva, vedy, výskumu a športu SR.

Z hľadiska vedeckej činnosti na fakulte počas r. 2017 prebieha riešenie 23 výskumných grantov a 1 vzdelávací projekt, čo možno považovať pri iba 80 učiteľoch a ich obrovskej preťaženosti v počte študentov na učiteľa cca 30:1 (napriek tomu, že podľa metodiky ministerstva Koeficienty odborov na Fakulte manažmentu 2,34 a 1,64 stanovujú pomery počtu študentov na učiteľa 12:1 a 10:1) za mimoriadny celkový akademický výkon spojený, žiaľ, s výrazným preťažením pracovníkov.

Fakulta má (zvlášť vzhľadom na pomerne nízky počet interných učiteľov) aj mohutný každoročný publikačný výkon aj v relatívnych ukazovateľoch. V roku 2016 to bolo 543 zaregistrovaných publikácií.

Spomedzi nich bolo len v roku 2016 spolu 44 publikačných výstupov zaregistrovaných v prestížnych vedeckých databázach Current Contents, Web of Science, Scopus. Fakulta týmito výsledkami prispela aj k dosiahnutej pozícii Prešovskej univerzity v Prešove medzi slovenskými VŠ aj v podobe jej umiestnenia v celosvetovom rebríčku vysokých škôl a vedeckých inštitúcií Scimago Institutions Rankings (SIR).

Významných je aj 16 zahraničných a domácich vedeckých monografií, niektoré aj v renomovaných vydavateľstvách Springer, IGI Global, Elsevier, RADIX a množstvo ďalších vyše 500 publikačných jednotiek. Ako som už spomenul, aj vo vzťahu k vedeckej činnosti, fakulte pribudol ďalší akreditovaný doktorandský študijný program.

Fakulta generuje významné finančné zdroje v rámci PU v troch hlavných oblastiach – v oblasti štátnej dotácie na vykonávanie študijných programov na veľký počet denných študentov, vo veľkosti výberu masy školného od externých študentov, aj v oblasti vedy (najmä grantová činnosť, publikačná činnosť v prestížnych vedeckých databázach, atď.).

Ako hodnotíte minulý akademický rok na Fakulte manažmentu z hľadiska jej prepojenia s praxou?

V akademickom roku 2016/2017 sme vytvorili pre študentov dobré podmienky pre študentskú prax prepojením na podniky a na ďalšie zamestnávateľské organizácie. Vytvorili sme sieť vyše 30 stredísk s názvom „Strediská študentskej praxe, praktickej prípravy a transferu výskumu“. Mimo siete uvedených stredísk podpísala fakulta zmluvy o študentskej praxi so 102 podnikmi. Súčasne ide o potenciálnych zamestnávateľov absolventov fakulty. Mnohé strediská pritom manažujú členovia Expertnej a podnikateľskej rady Fakulty manažmentu, ktorá bola výrazne zmenená a rozvinutá, dnes združuje 43 významných regionálnych aj celoslovenských aktérov, manažérov, podnikateľov a súčasne potenciálnych zamestnávateľov našich absolventov. Ďalších päť stredísk študentskej praxe sme založili aj v zahraničí – predovšetkým v Španielsku, Grécku, na Cypre, v Poľsku a v Čechách v Prahe.

V akademickom roku 2016/2017 takmer 60 tém záverečných prác študentov fakulty tvoria výskumné problémy, ktoré sú priamo problémami podnikov a ďalších organizácií z praxe. Tieto výskumné témy definovali najmä členovia Expertnej a podnikateľskej rady Fakulty manažmentu. Predpokladáme vývoj ďalšieho rozširovania najmä týmto smerom. Rozvoj v tejto oblasti je hlavnou prioritou úseku prodekana pre prax, uplatnenie absolventov, kvalitu a rozvoj.

Študenti môžu zvýšiť svoju uplatniteľnosť v praxi aj aktívne formou absolvovania časti štúdia a zahraničnej praxe na zahraničných partnerských univerzitách v Nórsku, v Anglicku, vo Francúzsku, v Grécku, v Turecku, v Poľsku, v Českej republike, atď.

Aké ciele má Fakulta manažmentu pre najbližší semester ?

Ciele kontinuálne nadväzujú na vývoj a úspechy z doterajších rokov vrátane akademického roka 2016/2017 najmä v doposiaľ vymenovaných oblastiach. Spomeniem len zopár najnaliehavejších.

Významným fakultným cieľom je udržať vysokú atraktivitu štúdia na fakulte, ponúkať kvalitným uchádzačom dobré možnosti štúdia.

Plánujeme úplný prechod (v súlade s akreditačnými spismi, ktoré boli schválené v komplexnej akreditácii) na nový model štátnych skúšok pozostávajúci z obhajoby diplomovej práce a z odbornej kolokviálnej časti pre všetkých študentov fakulty, aj s ponechaním losovania študentov do komisií pre štátne skúšky, keďže nový model bol u denných magisterských študentov úspešne realizovaný.

Cieľom je začať s podnikateľskou činnosťou na fakulte, ak budú v súlade s povinnosťou zo zákona ustanovené zatiaľ chýbajúce vykonateľné pravidlá podnikania PU v Prešove.

Nevyhnutne potrebujeme prijať väčší počet učiteľov fakulty na pokrytie nevyhnutných činností, veríme, že nám pomôže aj rektorát Prešovskej univerzity v Prešove. Ako som už spomenul - fakulte vplyvom jej podfinancovania zo štátnej dotácie vo vzťahu k ukazovateľom a výkonom chýba minimálne 50 interných učiteľov.

Akademický vývoj úspešných kvalitných vysokých škôl nás učí, že každá vysoká škola môže dlhodobo zvyšovať a udržať vysoký celkový akademický výkon aj prestíž len vtedy, keď fakultám ponechá nimi vytvorené zdroje pre ich akademický rozvoj a čo najviac zníži byrokraciu a ďalšie neproduktívne náklady. Keď sú kompetencie v súlade so Zákonom o VŠ decentralizované na fakultách. Opačná cesta môže byť cestou do záhuby.

Zo zákona na verejných vysokých školách sú práve fakulty povinné vykonávať (§6 Zákona o VŠ) vo všetkých najvýznamnejších akademických oblastiach (§23) samosprávnu pôsobnosť vysokej školy (vždy ak sa člení na fakulty). Teda zákon určuje jednoznačne nositeľov uvedených právomocí, kompetencií aj zodpovednosti v uvedených oblastiach za vysokú školu – fakulty. V budúcom období sa budeme naďalej snažiť, aby práve akademickí pracovníci na fakulte, ktorých výkony prinášajú na PU zdroje, mali zaslúžené čo najvyššie ohodnotenie podľa svojich výkonov.

Významným cieľom je zachovať naďalej úspešnosť fakulty v získavaní výskumných grantov a publikáciami registrovanými v prestížnych vedeckých databázach Current Contents, Web of Science, Scopus.

Plánujeme ďalej rozširovať a rozvíjať sieť „Stredísk študentskej praxe, praktickej prípravy a transferu výskumu“. Súčasne etablovať a rozširovať nové strediská v ďalších krajinách. A taktiež zvyšovať počet tém záverečných prác o ďalšie výskumné problémy na úrovni podnikov.

Súčasne považujem za potrebné vyjadriť, že cítim voči vyše 2100 člennej akademickej obci Fakulty manažmentu mimoriadne silný záväzok aj preto, že som bol v tomto roku zvolený do funkcie dekana jednomyseľne. Volebný výsledok, t.j. získané všetky hlasy vo voľbách by som chcel akademickej obci vrátiť rovnako: venovaním tiež všetkých svojich síl ľuďom na tejto fakulte, ktorí podávajú mimoriadne akademické výkony a s ktorými chceme naďalej plniť náročné akademické štandardy a výkony aj v rámci celej PU a vytvárať zaslúžené finančné zdroje. Veríme, že spoločne môžeme úspešne pokračovať v ďalšom kvalitatívnom rozvoji fakulty.

Autor: Mgr. Richard Fedorko, PhD.