Aktuality a oznamy

Sekcia
#blog

Publikované
02.11.2022

Spájanie teórie s praxou pokračuje

Nevyhnutnosť prepájania teórie s praxou je nepopierateľná. Z tohto dôvodu pracuje Fakulta manažmentu, ekonomiky a obchodu na rozširovaní vzťahov z podnikmi z praxe, kde môžu študenti všetkých študijných programov vykonávať odbornú prax v rámci 1. a 2. stupňa štúdia. Okrem nich organizujú jednotlivé katedry na fakulte prednášky odborníkov z praxe, ktoré prinášajú poznatky z najaktuálnejšieho diania na trhu. Jedným z príkladov bola aj prednáška pani Romany Olexovej z podniku Smart Guide konanej dňa 20.10.2022 v priestoroch Fakulty manažmentu, ekonomiky a obchodu.

Odborná prednáška sa niesla v duchu s dvojakým poslaním. Prvým bolo priniesť najmä študentom študijného programu Turizmus, hotelierstvo a kúpeľníctvo širší rozhľad o možnostiach súčasnej doby na trhu cestovného ruchu. Prostredníctvom prednášky, ktorá sa týkala moderných technológií v prepojení na sprievodcovské služby sa tak mohli dozvedieť viac v prospech predmetov ako sú Technológie služieb cestovného ruchu či Sprievodcovské služby. Pani Romana Olexová pôsobí v podniku Smart Guide. Ten svojou činnosťou pôsobí ako platforma pre publikovanie digitálnych audiosprievodcov. Táto inovatívna platforma umožňuje vytvárať sprevádzané prehliadky alebo trasy v priebehu niekoľkých hodín v systéme. Následne je ich možné verejne ponúknuť zadarmo alebo predať návštevníkom alebo účastníkom cestovného ruchu s cieľom zvýšiť výnosy. Podnik je laureátom viacerých prestížnych ocenení od popredných svetových organizácií cestovného ruchu. Aktuálne pokrýva viac ako 600 destinácií, 20 000 konkrétnych miest, ktoré doposiaľ využilo viac ako 600 000 užívateľov.

Prednáška o nových platformách a aplikáciách potvrdila teoretické východiská z predmetu Technológie služieb cestovného ruchu o masívnom vstupe moderných technológií na trh cestovného ruchu a do väčšiny jeho služieb. Ich výhody boli citeľné najmä v pandemickom období, kde sa následne zintenzívnili aj snahy na ich ďalší rozvoj. Prednáška bola organizovaná aj ako súčasť aktivít projektu KEGA 005PU-4/2022 "Inovácia študijného programu Turizmus, hotelierstvo a kúpeľníctvo v študijnom odbore Ekonómia a manažment" riešeného na Katedre turizmu a hotelového manažmentu a určená predovšetkým študentom bakalárskeho študijného programu Turizmus, hotelierstvo a kúpeľníctvo.

Druhým poslaním prednášky bolo ruka v ruke priblížiť možnosti pre realizovanie odbornej praxe. Fakulta manažmentu, ekonomiky a obchodu má dlhodobo vytvorenú sieť „Stredísk študentskej praxe, praktickej prípravy a transferu výskumu", čím umožňuje študentom intenzívny kontakt s vybranými podnikmi a overenie využitia ich vedomostí v praxi. Fakulta výrazne dlhoročne vníma dôležitosť prepojenia štúdia s odbornou praxou vo všetkých študijných programoch. Prínos realizovania odbornej praxe je často badateľný na oboch stranách. Študenti získavajú rozhľad i zručnosti. Na druhej strane, študenti svojimi nápadmi a prácou sú predpokladmi možných ďalších prínosov pre konkrétne podniky. Mnohé podniky sú aj vďaka spolupráci s univerzitami na trhu viditeľnejšie. Vzhľadom na fakt, že sa podnik Smart Guide zaradil do portfólia spomínaných ,,stredísk študentskej praxe, praktickej prípravy a transferu výskumuFakulty manažmentu, ekonomiky a obchodu, študenti všetkých študijných programov majú možnosť prax v podniku realizovať.

Potešujúcim faktom v závere realizovanej prednášky bol evidentný záujem študentov o zaujímavú ponuku, ktorá sa pretavila v kontaktovaní podniku obratom v prípade viacerých študentov. Výsledok praxe prinesie čas, no už teraz možno povedať, že každá kombinácia teórie s praxou je značným obohatím prípravy budúcich odborníkov.

Autor: Daniela MATUŠÍKOVÁ