Aktuality a oznamy

Sekcia
#pre_uchádzačov

Publikované
27.02.2019

Univerzitný deň otvorených dverí očami Fakulty manažmentu

Tohto roku sa univerzitná obec opäť stretla už na siedmom ročníku Dňa otvorených dverí 2019, ktorý sa konal na pôde Prešovskej univerzity v Prešove. Potenciálnych študentov Fakulty manažmentu na pôde univerzity privítali doktorandi, ako aj odborní asistenti či docenti fakulty, ktorí usilovne a vyčerpávajúco odpovedali na ich „zvedavé“ otázky.

Aj my sme UNIPO – Fakulta manažmentu

Vyslanci Fakulty manažmentu zaujali končiace ročníky stredných škôl vzorovými prednáškami, ktoré sprevádzala diskusia na rôzne odborné témy. Fakultu manažmentu potenciálnym študentom predstavil dekan prof. Ing. Róbert Štefko, Ph.D., ktorý okrem iného poukázal na jej unikátny charakter a to skutočnosť, že fakulta je prvou a v súčasnosti jedinou fakultou ekonomického typu na verejnej univerzite v prešovskom kraji.

Komplexná ponuka štúdia na Fakulte manažmentu sa aj tohto roku stretla s vysokým záujmom uchádzačov. Nádejným manažérom boli prezentované detaily o študijných programoch v študijnom odbore 3.3.15 Manažment, odbore 8.1.1 Cestovný ruch a odbore 4.3.3. Environmentálny manažment. Do pozornosti bola daná aj nová špecializácia Digitálny marketing, ktorá je realizovaná v rámci bakalárskeho študijného programu Manažment v študijnom odbore 3.3.15 Manažment.

Okrem bakalárskeho stupňa štúdia sa stredoškoláci zaujímali o magisterské štúdium, doktorandské štúdium a rigorózne konanie. Stredoškoláci prejavili záujem o manažérske predmety zamerané na manažment, marketing, ľudské zdroje a psychológia obchodu. V rámci bližšieho oboznámenia sa so štúdiom na Fakulte manažmentu uchádzačov značne zaujali realizované „manažérske hry“, ktorých cieľom bolo u potenciálnych vysokoškolákoch preveriť ich vedomosti z rôznych oblastí manažmentu.

Autor: Mgr. Matúš Vagaš - Katedra manažmentu, Fakulta manažmentu

Aj my sme UNIPO – Fakulta manažmentu

Aj my sme UNIPO – Fakulta manažmentu

Aj my sme UNIPO – Fakulta manažmentu

Aj my sme UNIPO – Fakulta manažmentu

Aj my sme UNIPO – Fakulta manažmentu