Aktuality a oznamy

Sekcia
#blog

Publikované
01.07.2023

Úspešný medzinárodný Blended intensive programme na FMEO

V dňoch 12. 6. - 16. 6. 2023 sa uskutočnilo medzinárodné podujatie Erasmus+ Blended intensive programme (BIP) s názvom Skills for the Future - Rozvoj ľudského kapitálu v medzikultúrnom kontexte pre 19 zahraničných účastníkov. Stretnutie zorganizovala Fakulta manažmentu, ekonomiky a obchodu (FMEO) v zastúpení pani prodekankou pre zahraničné vzťahy, Mgr. Evou Benkovou, PhD. a referentkou pre zahraničné vzťahy, Mgr. Monikou Pastirovou.

Hlavným cieľom podujatia bol rozvoj zručností nevyhnutných pre uplatnenie sa v dnešnom neustále sa meniacom svete so zameraním na digitálne, prezentačné, komunikačné a interkultúrne zručnosti. Tejto mobility sa zúčastnilo 19 pedagogických a vedeckých pracovníkov z Lotyšska, Cypru, Rumunska, Poľska a Českej republiky.

Blended intensive programme na FMEO PU v Prešove


Pre účastníkov BIP bol pripravený bohatý odborný aj spoločensko-kultúrny program. Prvý deň podujatia privítal všetkých účastníkov pán dekan FMEO - prof. Ing. Róbert Štefko, Ph.D. Svojím príhovorom prispela k úvodu podujatia aj pani prodekanka Benková. Vo svojej prezentácii prítomným predstavila univerzitu ako aj Fakultu manažmentu, ekonomiky a obchodu, sieť zahraničných vzťahov, možnosti štúdia a Erasmus+ mobilít, ako aj ďalšie možné formy medzinárodnej spolupráce. Po tejto prezentácii nasledoval rýchlokurz slovenského jazyka a šarišského nárečia, ktorý si pripravila Mgr. Zuzana Slobodová, PhD. V popoludňajších hodinách si organizátori pripravili prehliadku mesta Prešov s odborným anglicky hovoriacim sprievodcom.
Na ostatné dni programu si pripravili odborné prezentácie a workshopy pedagogickí zamestnanci FMEO - doc. Mgr. Lucia Zbihlejová, PhD., ktorá pútavým spôsobom priblížila účastníkom BIP techniky, ako sa vyrovnávať so stresom a náročnými situáciami; Mgr. Eva Benková, PhD. viedla workshop na tému Prezentačné a komunikačné zručnosti; PhDr. Jakub Horváth, PhD., MBA so svojím interaktívnym workshopom previedol účastníkov svetom digitálnych zručností a digitálneho marketingu a doc. Ing. Viktória Ali-Taha, PhD. prezentovala zaujímavú prednášku a workshop Predsudky a stereotypy v interkultúrnom kontexte. Všetky prezentácie a workshopy prebiehali v anglickom jazyku.


Spoločensko-kultúrny program zahŕňal okrem obhliadky mesta Prešov so sprievodcom aj posedenie s ochutnávkou typických jedál slovenskej tradičnej kuchyne a výlet do Vysokých Tatier na Štrbské pleso a vyhliadkovú vežu – Vežu snov, kde sa mohli účastníci BIP pokochať výhľadom na krásnu slovenskú prírodu. V rámci voľného času zažili účastníci BIP neopakovateľnú atmosféru Dní mesta Prešov s posedením, či návštevou koncertu priamo v centre mesta.

Blended intensive programme na FMEO PU v Prešove


Na záver programu sa konal spoločný workshop, kde účastníci predstavili svoje fakulty a univerzity, zdieľali svoje skúsenosti, diskutovali o nových myšlienkach a nápadoch na možnú spoluprácu všetkých zúčastnených univerzít v budúcnosti a predstavili návrhy na zlepšenie organizácie budúcich podujatí.


Súčasťou programu BIP bol aj virtuálny element, kedy sa účastníci stretli online prostredníctvom platformy ZOOM, ktorý sa konal po fyzickej časti mobility, 21. júna 2023. Počas tohto stretnutia prebiehala prezentácia výsledkov dotazníka spätnej väzby k organizovanému programu, ktorý pripravili organizátori BIP z FMEO. Nasledovala diskusia ku konkrétnym otázkam dotazníka, k návrhom na zlepšenie organizácie programu, k ďalším možným témam budúcich podujatí a prezentovala sa fotogaléria zo všetkých dní celého týždňa konania BIP.


Vzhľadom na mnohé pozitívne ohlasy a konštruktívnu spätnú väzbu, môžeme zhodnotiť prvý ročník nového formátu mobilít Erasmus+ programu ako veľmi úspešný. Účastníci preukázali aktívnu účasť a záujem na všetkých prednáškach, workshopoch aj spoločenskej časti programu. Tento intenzívny program sa ukázal ako cenná príležitosť pre účastníkov zlepšiť svoje zručnosti, nadviazať medzinárodné kontakty a rozšíriť svoje odborné vedomosti. Veríme, že sa nám podarí zorganizovať podobne úspešné podujatie aj v budúcnosti.


Aurorka: Eva Benková
Foto: Martin Rovňák (foto 1 a 2), Martin Rigelský (foto 3)