Aktuality a oznamy

Sekcia
#pre_uchádzačov

Publikované
01.02.2020

Ako správne vyplniť prihlášku na vysokú školu v roku 2020

Proces prihlášok na vysokú školu sa neustále vyvíja a mnohí rodičia sú prekvapení, keď zistia, ako sa to zmenilo od doby, kedy sa ich generácia začala venovať na vysokú školu. Pre rodičov, ktorí nikdy neprešli procesom prihlášok na vysokú školu, sa to môže zdať ohromujúce alebo jednoducho nejasné.

Vysokoškolské štúdium je v súčasnosti najvyšším dosiahnutím stupňa vzdelania pre väčšinu slovenskej a zahraničnej populácie. Rozhodovanie o pokračovaní štúdia na vysokej škole predstavuje osobnostný pohľad na sebarealizáciu, kariéru a vlastnú životnú dráhu. Pri hľadaní dokonalého študijného programu pravdepodobne stráviš veľa času prehliadaním univerzitných prospektov, čítaním blogov, preferencií a informácií o vysokej škole. Jedným z tvojich prvých krokov popri hľadaní je, ako správne vyplniť prihlášku na vysokú školu.

Ako správne vyplniť prihlášku na vysokú školu

Pri vyplňovaní prihlášky by si mal spozornieť na pár dôležitých bodov. Pri výbere študijného programu vysokej školy zaznačiť do prihlášky uvedenú formu štúdia (denná, externá). Maturujúci uchádzači o vysokoškolské štúdium v tomto školskom roku 2020/2021 uvedú aktuálny rok, v ktorom sa bude maturitná skúška konať, pričom absolventi stredných škôl uvedú len rok prvej maturitnej skúšky. Následne je potrebný uviesť deväť miestny kód strednej školy, ktorý sa vypĺňa podľa Registra škôl a školských zariadení. Kód študijného odboru odpíšeš z maturitného vysvedčenia, resp. ročníkového vysvedčenia. Stupeň dosiahnutého vzdelania je uvedený na vysvedčení o maturitnej skúške, resp. na ročníkovom vysvedčení.

Ak si v minulom období študoval na vysokej škole, je potrebné, aby si vyplnil kedy a na akej škole si študoval. To isté platí aj pri nedokončenom štúdiu.

Stiahni si
vzorovú prihlášku

Na Fakulte manažmentu máš možnosť podať aj elektronickú prihlášku. Aj v tomto prípade je potrebné (elektronicky vyplnenú) prihlášku na vysokú školu vytlačiť, podpísať a s prílohami poštou poslať na adresu fakulty.

Povinné prílohy prihlášky na vysokú školu

Prílohami pre podanie prihlášky na vysokú školu, konkrétne Fakultu manažmentu PU v Prešove sú štruktúrovaný životopis, originál dokladu o zaplatení poplatku za prijímacie konanie. V prípade bakalárskeho (Bc.) štúdia je to úradne overená fotokópia vysvedčenia o maturitnej skúške. Maturujúci uchádzači o vysokoškolské štúdium v školskom roku 2019/2020 zasielajú overenú fotokópiu vysvedčenia o maturitnej skúške dodatočne. V prípade magisterského (Mgr.) štúdia sú prílohami úradne overená fotokópia diplomu a vysvedčenia, výpis výsledkov štúdia (s uvedením váženého aritmetického priemeru za celé obdobie bakalárskeho štúdia). V neposlednom rade je dôležitý dátum a tvoj podpis v poslednom riadku kolónky prihlášky na vysokú školu.

Študuj na Fakulte manažmentu

Termín podania prihlášky: do 30.4.2020
Termín na doručenie maturitného vysvedčenia (úradne overenej fotokópie) do 30.6.2020​.

Poplatok za materiálne zabezpečenie prijímacieho konania: 30 €
Poplatok za materiálne zabezpečenie prijímacieho konania (el. prihláška): 20 €

Číslo účtu: 7000199613/8180
IBAN: SK89 8180 0000 0070 0019 9613
SWIFT: SPSRSKBA
Variabilný symbol: uvádzať rodné číslo uchádzača bez lomky (Do správy pre prijímateľa resp. poznámky je potrebné uviesť meno a priezvisko uchádzača.)

Uchádzač o štúdium na Fakulte manažmentu môže na túto fakultu podať aj viac prihlášok na štúdium – týka sa to aj študijných programov aj formy štúdia.

Prihlášky zasielajte na adresu: Prešovská univerzita v Prešove, Fakulta manažmentu, Konštantínova 16, 080 01 Prešov

Potrebujete viac informácií?

Všetky potrebné informácie nájdeš na našom internetovom portáli https://www.unipo.sk/fakulta-manazmentu/informacie/uchadzaci/.

V prípade otázok neváhajte kontaktovať úsek koordinátora pre vzdelávanie: Mgr. Marcela Stríšová - marcela.strisova@unipo.sk - miestnosť č. 307/A - stará budova - tel.: 051/4880 580

Autor: Mgr. Matúš Vagaš - Katedra manažmentu, Fakulta manažmentu