Aktuality a oznamy

Sekcia
#oznamy

Publikované
17.12.2021

Fakulta manažmentu, ekonomiky a obchodu PU v Prešove prináša lavínu noviniek

Fakulta manažmentu, ekonomiky a obchodu Prešovskej univerzity v Prešove (predtým Fakulta manažmentu) je jedinou ekonomickou fakultou v prešovskom kraji. Fakulta poskytuje v študijnom odbore Ekonómia a manažment univerzitné štúdium v študijných programoch v oblasti manažmentu, ekonomiky, obchodu, marketingu, cestovného ruchu.

Fakulta realizuje ekonomicko-manažérske študijné programy od roku 2004, avšak začiatky a jadro jej súčasného univerzitného vzdelávania sa datujú od akademického roka 1989/1990, kedy vzniklo prvé vysokoškolské magisterské štúdium v oblasti manažmentu v Prešove na vtedajšej prešovskej časti Univerzity P. J. Šafárika, z ktorej vznikla Prešovská univerzita v Prešove.

Dlhoročné vysoké počty uchádzačov o štúdium sú nespochybniteľným dôkazom atraktivity fakulty.

Fakulta má akreditované študijné programy vo všetkých stupňoch štúdia (bakalárskom, magisterskom a doktorandskom), pričom všetky študijné programy sú akreditované v dennej aj externej forme, v slovenskom aj anglickom jazyku. Fakulta má zároveň priznané práva uskutočňovať habilitačné konania a konania na vymenúvanie profesorov.

Fakulta disponuje modernými výučbovými priestormi a najväčšou aulou v rámci Prešovskej univerzity.

Fakulta disponuje modernými výučbovými priestormi a najväčšou aulou v rámci Prešovskej univerzity.


Rozšírenie názvu fakulty, ktorý lepšie vystihuje jej celkový profil, ponuku vzdelávania a výskum

Rok 2021 bol pre fakultu ďalším z prelomových rokov v jej vývoji. Fakulta prešla a prechádza viacerými zásadnými zmenami, z ktorých azda jednou z najvýznamnejších je rozšírenie názvu fakulty, ktorý lepšie vystihuje jej celkový profil a ponuku vzdelávania a výskumu. Pôvodný názov Fakulta manažmentu Prešovskej univerzity v Prešove bol rozšírený na súčasný názov Fakulta manažmentu, ekonomiky a obchodu Prešovskej univerzity v Prešove.

K uvedenému rozšíreniu názvu fakulty došlo z viacerých dôvodov. Medzi najvýznamnejšie z nich patrí modernizácia značky a posilnenie tzv. diferenciačnej charakteristiky fakulty voči konkurencii a vo vnímaní všetkých dôležitých cieľových publík. Rozšírený názov zároveň lepšie reflektuje celkový profil fakulty, obsahovú ponuku možností štúdia, šírku výskumu a zároveň je to samotný odbor „Ekonómia a manažment“, v ktorom poskytuje fakulta väčšinu svojich študijných programov.

Ďalšou zásadnou zmenou a zároveň veľkým úspechom fakulty v tomto roku je akreditácia ďalšieho úplne nového bakalárskeho študijného programu Obchodný manažment a marketing (v študijnom odbore Ekonómia a manažment) v dennej a externej forme štúdia. Akreditáciou tohto študijného programu fakulta nielenže rozšírila atraktívnu ponuku svojich študijných programov, ale zároveň reagovala na rastúci záujem o túto oblasť zo strany študentov a na požiadavky praxe.

Zámer akreditovať tento študijný program bol podmienený dlhodobým enormným záujmom študentov o dve najžiadanejšie špecializačné zamerania (vo forme blokov povinne voliteľných predmetov) v dlhoročne realizovanom bakalárskom študijnom programe Manažment, dôkazom čoho sú každoročne najväčšie počty zapísaných študentov. Sú to študijné trajektórie „Obchod, marketing a psychológia obchodu“ a „Digitálny marketing“, ktoré sa stali základom pre vytvorenie uvedeného nového študijného programu.

Klub digitálneho marketingu FMEO PU v Prešove

Študenti fakulty majú možnosť angažovania sa v študentských kluboch (napríklad v Klube digitálneho marketingu).

Zároveň je potrebné dodať, že študijných programov s podobným zameraním je na Slovensku relatívne málo. Cieľom novo akreditovaného študijného programu Obchodný manažment a marketing je poskytnúť študentom kvalitné a kariérne orientované vzdelávanie, adekvátnu vedomostnú základňu umožňujúcu im predvídať, analyzovať, plánovať, riadiť, koordinovať a kontrolovať procesy v oblasti marketingu, obchodu, predaja, digitálnych médií a ďalších súvisiacich a subordinovaných odborných činností a oblastí manažmentu, a tým uspieť v náročnom a rýchlo sa rozvíjajúcom podnikateľskom prostredí. Tento nový študijný program fakulta ponúka už od akademického roka 2022/2023.

Fakulta pre najbližší akademický rok ponúka tieto študijné programy a konania v študijnom odbore Ekonómia a manažment:

V 1. stupni štúdia:

V 2. stupni štúdia:

  • Manažment (Mgr.) 
  • Doktorát v študijnom odbore Ekonómia a manažment na báze rigorózneho konania (PhDr.)

V 3. stupni štúdia:

  • Manažment (PhD.)

Každý študent si môže zvoliť prehlbujúcu trajektóriu svojho štúdia výberom súvisiacich povinne voliteľných predmetov. Napríklad medzi najžiadanejšie trajektórie u nás dlhodobo patria najmä:


Neuromarketingové laboratórium pre vedu, študentov a prax

Ďalším významným úspechom fakulty je uvedenie „Laboratória neuromarketingu Fakulty manažmentu, ekonomiky a obchodu PU v Prešove“ do prevádzky po vyše roku jeho personálneho, technického a vedecko-výskumného zabezpečovania. Hlavným dôvodom zriadenia laboratória je realizácia neurovedeckého výskumu a výskumu spotrebiteľského správania, ako aj rozšírenie vedeckého bádania na fakulte v kombinácii spoločenských vied a prírodných vied, konkrétne obchodno-manažérskych vied a neurovied.

Neuromarketingu (v rámci ktorého marketéri študujú reakcie ľudského mozgu na rôzne prvky s cieľom prispôsobiť marketingovú kampaň tak, aby oslovila čo najväčší počet zákazníkov a spotrebiteľov, ale aj mnohé ďalšie „neuro“-súvislosti spojené najmä s obchodom, manažmentom, marketingom) sa fakulta venovala a venuje aj v rámci 2 výskumných grantov.

Pritom celkovo v širších oblastiach, týkajúcich sa obchodu a marketingu, fakulta získala už 23 výskumných grantov z externých vedeckých grantových agentúr, spomedzi 108 doposiaľ riešených na fakulte. Napríklad v roku 2021 sa na fakulte rieši 26 výskumných grantov z externých grantových agentúr. Každoročne uverejňujú pracovníci fakulty a doktorandi výsledky svojho výskumu v množstve článkov v časopisoch registrovaných v prestížnych databázach ako Web of Science Core Collection, Current Contents Connect, Scopus, ale aj množstvo monografií a ďalších kategórií publikačných jednotiek.

Dôležitým prínosom laboratória je zvyšovanie možností praktickej „výbavy“ študentov v oblasti manažmentu, obchodu a marketingu pre budúce uplatnenie v praxi.

Laboratórium neuromarketingu zároveň umožní ďalšiu oblasť prepojenia fakulty a podnikateľskej sféry a transfer poznatkov do praxe pre zvýšenie úspešnosti v biznise.


Ďalšie posilnenie internacionalizácie v oblasti štúdia a vedeckého bádania

Fakulta manažmentu, ekonomiky a obchodu PU v Prešove dosahuje výborné výsledky aj v internacionalizácii štúdia, o čom svedčí aj fakt, že zahraniční študenti tvoria viac ako 20 % z celkového počtu študentov. Fakulta má študentov z 9 krajín (Ukrajiny, Rakúska, Poľska, Bieloruska, Moldavska, Maďarska, Ruskej federácie, Českej republiky a Rumunska), pričom zahraniční študenti sú zastúpení na všetkých troch stupňoch štúdia. Čo sa týka novoprijatých študentov, celkový podiel zahraničných študentov na celkovom počte zapísaných študentov v prvom ročníku je vyše 22 % na bakalárskom stupni štúdia a viac ako 10 % na magisterskom stupni štúdia.

Fakulta neustále rozširuje svoju vybudovanú bohatú sieť zahraničných partnerských univerzít, kde môžu študenti absolvovať časť štúdia v zahraničí, napríklad prostredníctvom programu Erasmus+. V súčasnosti má fakulta podpísaných viac ako 60 medziinštitucionálnych dohôd s univerzitami po celej Európe, ide o univerzity v 17 krajinách: Bulharsko, Cyprus, Česká republika, Francúzsko, Grécko, Kanárske ostrovy, Lotyšsko, Maďarsko, Nórsko, Poľsko, Portugalsko, Rumunsko, Srbsko, Slovinsko, Španielsko, Taliansko a Turecko.

Ďalšími medzinárodnými prepojeniami sú vo vyspelých krajinách atraktívne zahraničné Strediská študentskej praxe, praktickej prípravy a transferu výskumu, podrobnejšie spomínané neskôr.

Významným úspechom fakulty je okrem iných podobných grantov aj ďalší nový vedecko-výskumný grant financovaný z Juhoafrickej republiky v oblasti marketingového manažmentu.

Z hľadiska medzinárodného rozmeru vedy na Fakulte manažmentu, ekonomiky a obchodu PU v Prešove sú významnými ňou organizované medzinárodné konferencie. Spomedzi nich je zvlášť významnou od r. 2006 dlhodobá tradícia usporadúvania pravidelných medzinárodných vedeckých konferencií konaných každý párny rok (s jedinou výnimkou r. 2020 spôsobenou pandémiou Covidu-19). Na týchto konferenciách sa pravidelne zúčastňujú vedecko-pedagogickí pracovníci, kolegovia zo 4 svetových kontinentov, naposledy z 22 krajín, z ktorých väčšina sa stala účastníckymi stálicami našich konferencií. Fakulta práve pripravuje najbližšiu takúto pravidelnú konferenciu tradične vo Vysokých Tatrách počas 3 dní v závere septembra 2022 s názvom: „Economics, Management & Business 2022: Contemporary Issues, Insights and New Challenges“.

Fakulta manažmentu ekonomiky a obchodu PU v Prešove

Dekan fakulty prof. Ing. Dr. Róbert Štefko, Ph.D. (v strede) s účastníkmi 7. medzinárodnej vedeckej konferencie Management 2018, na ktorej sa zúčastnili zástupcovia z 22 krajín a 4 kontinentov. Na fotke sprava: profesor Tonino Pencarelli (Taliansko), Dr. Sayanti Shaw, PhD. (India), profesor Štefko (Slovensko), profesor Pantelis Kyrmizoglou (Grécko)


Razantné rozšírenie prepojenosti štúdia s hospodárskou praxou

Výsledkom intenzívneho prepojenia vysokoškolského vzdelávania s potrebami praxe bol prechod od veľkého množstva pôvodne izolovaných stredísk na báze individuálnych zmlúv o študentskej praxi ku komplexnejšiemu modelu. Preto okrem naďalej realizovaných praxí študentov na základe vyše 100 pôvodných zmlúv fakulta prešla od roku 2013 na vytvorenie a postupné rozširovanie aj siete „Stredísk študentskej praxe, praktickej prípravy a transferu výskumu“ na báze obojstranne výhodných podmienok zakotvených v zmluve o každom takto vytvorenom stredisku.

Vďaka týmto strediskám fakulta umožňuje študentom nielen intenzívny kontakt s podnikmi, ale predovšetkým overenie využitia ich vedomostí v praxi, konfrontovanie získaných vedomostí počas štúdia s praxou. Zástupcovia uvedených stredísk ponúkajú aj množstvo tém záverečných a diplomových prác. Práve aj pri riešení týchto prác študentmi dochádza prirodzene k transferu výsledkov výskumu do praxe podnikov a ďalších organizácií.

Záujem podnikov o takúto formu spolupráce potvrdzuje, že vedomostný potenciál študentov fakulty je dobrým predpokladom pre budúcu spoluprácu.

Od konca roku 2019 sa počet stredísk razantne zvýšil o 1/3. V súčasnosti má fakulta vytvorených už 64 slovenských „Stredísk študentskej praxe, praktickej prípravy a transferu výskumu“ na báze zmlúv podpísaných s rôznymi podnikmi a ďalšími organizáciami praxe.

K najvýznamnejším domácim partnerským podnikateľským a samosprávnym subjektom pre oblasť odbornej praxe patria napr. GEMOR FASHION, s.r.o. Prešov, METROSTAV Slovakia, a.s., SPINEA, s.r.o., Asociácia zamestnávateľských zväzov a združení SR, Fecupral, s.r.o., PRELIKA, a.s. Prešov, PK AUTO, s.r.o., TOMARK, s.r.o., COOP Jednota Prešov, s.d., ELCOM, s.r.o., Mestský úrad Vysoké Tatry, Bardejovské Kúpele, a.s., Kúpele Nový Smokovec, a.s., Kúpele Vyšné Ružbachy, a.s. a ďalšie. V ostatnom čase pribudli do ponuky stredísk študentskej praxe firmy ako napr. Promiseo, s.r.o., Krajská organizácia cestovného ruchu – KOCR Severovýchod Slovenska, OOCR Šariš, Plzeňský Prazdroj Slovensko, a.s., Environmentálna Energetická Agentúra, n.o. a ďalšie organizácie.

Fakulta rozšírila aj sieť svojich oficiálnych partnerov pre zahraničnú prax. V súčasnosti majú študenti možnosť absolvovať zahraničnú prax v 7 krajinách:

  • USA, Írsko, Španielsko, Grécko, Taliansko, Česko a Cyprus.

Fakulta má uzatvorené zmluvy napr. s American Hospitality Academy, Florida, USA a agentúrou Across Agency s. r. o., ktoré zastupujú hotely po celých Spojených štátoch amerických, Sutledge Placement Consultants, ktorá zastupuje hotely po celom Írsku, agentúrou la Sisa Agencia, zastupujúca hotely a reštaurácie po celom Španielsku, a ďalšími agentúrami.

Pri našej fakulte pôsobí už od roku 2005 „Expertná a podnikateľská rada Fakulty manažmentu”, v súčasnosti s názvom „Expertná a podnikateľská rada Fakulty manažmentu, ekonomiky a obchodu” (EPR FMEO), ktorú tvorí viac ako 40 úspešných podnikateľov, manažérov a ďalších osobností predovšetkým z Prešovského a Košického kraja, často zamestnávatelia absolventov fakulty. Uvedená rada svojimi aktivitami pomáha fakulte a najmä jej študentom pokryť viaceré sféry spolupráce, výskumu a odbornej praxe v oblasti ako napr. obchod a marketing, informačné technológie, turizmus, hotelierstvo, kúpeľníctvo, environmentálny manažment, stavebníctvo, strojárstvo, automobilový priemysel, podniky služieb, ale aj oblasti regionálneho rozvoja, samosprávy a iných. Intenzívnejšiemu prepojeniu vzdelávania a praxe prispieva tiež množstvo prednášok známych osobností z oblasti manažmentu, sveta biznisu i verejného života, ktoré sa na fakulte pravidelne realizujú popri prednáškach interných fakultných profesorov a docentov.


Staň sa súčasťou našej fakulty

Fakulta sa snaží byť voči uchádzačom o štúdium čo najústretovejšia, a aj z tohto dôvodu okrem oficiálnej webovej stránky www.unipo.sk/fmeo prevádzkuje na adrese www.studujmanazment.sk web určený špeciálne pre uchádzačov o štúdium.