Aktuality a oznamy

Sekcia
#udalosti

Publikované
10.10.2018

MANAŽMENT 2018: Manažment a svet v pohybe, výzvy, príležitosti a hrozby

V dňoch 25. septembra až 29. septembra 2018 sa v kongresovom centre v Novom Smokovci uskutočnila 7. medzinárodná vedecká konferencia s názvom Management 2018: Management and the World in Motion, Challenges, Opportunities and Threats. Konferenciu organizovala Fakulta manažmentu Prešovskej univerzity v Prešove. Medzinárodná vedecká konferencia Management 2018 sa konala v anglickom jazyku za účasti viac ako 150 odborníkov z univerzít z 20 krajín zo 4 svetových kontinentov.

Významným partnerom konferencie bol EUROPEAN INSTITUTE - WWW.EUROPEAN-INSTITUTE.CZ z Prahy. EUROPEAN INSTITUTE ponúka štúdium kvalitných a certifikovaných programov MBA, MPA, MPH a LLM s medzinárodným certifikátom IES LONDON.

Sprava: prof. Pantelis Kyrmizoglou (Grécko), prof. Tonino Pencarelli (Taliansko), prof. Róbert Štefko (Slovensko), Dr. Martin Steiner (Rakúsko), Dr. Askar N. Mustafin (Rusko).

Už vyše 12 rokov organizuje Fakulta manažmentu Prešovskej univerzity v Prešove pravidelné úspešné medzinárodné vedecké konferencie tohto typu každý párny rok (popri iných konferenciách). Tieto pravidelné konferencie s rozsiahlym zastúpením zahraničných univerzít a fakúlt obchodno-ekonomického a manažérskeho zamerania sa konajú vždy výlučne v anglickom jazyku. Stretávajú sa s veľmi priaznivou odozvou v medzinárodnej vedeckej komunite najmä zahraničných, ale aj domácich vysokých škôl, rovnako ako v odbornom podnikateľskom prostredí zástupcov z praxe, často aj potenciálnych zamestnávateľov študentov fakulty.

Konferenčné zborníky, publikované po roku 2010, sú indexované v svetovo uznávanej prestížnej vedeckej databáze Web of Science.

Na rozdiel od iných konferencií, organizovaných fakultou, tieto konferencie vytvárajú dlhoročnú pravidelnú postupnosť s nadväzujúcim tematickým zameraním, ktoré je vyjadrené nielen významnými rôznymi aktuálnymi podtémami konferencií, ale aj štruktúrou sekcií, mnohými stálymi zahraničnými účastníkmi z univerzít, vedeckým výborom, zborníkmi, atď.

Konferencia bola spoluorganizovaná Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu SR a konala sa pod osobnou záštitou ministerky školstva, vedy, výskumu a športu JUDr. Mgr. Martiny Lubyovej, PhD. Spoluorganizátormi konferencie boli Združenie miest a obcí SR a Asociácia zamestnávateľských zväzov a združení SR. Ďalšími spoluorganizátormi a partnermi boli najmä zahraničné univerzity spolu výskumným centrom.

MANAŽMENT 2018: Manažment a svet v pohybe, výzvy, príležitosti a hrozby

Počas vystúpenia prof. Tonina Pencarelliho (Taliansko), na pódiu zľava prof. Daniel Meyer (Juhoafrická republika), prof. Tonino Pencarelli, Dr. Askar N. Mustafin (Rusko), Dr. Martin Steiner (Rakúsko), Dr. Robert Magda (Maďarsko).

Cieľom konferencie bola prezentácia najnovších výsledkov výskumu v oblasti manažmentu v kontexte výziev, príležitostí a hrozieb, ktoré súvisia s dynamickými globálnymi zmenami. Príspevky prezentované na konferencii boli multitematické a reprezentovali interdisciplinárny a komplexný prístup k riešeniu problematiky. V príspevkoch dominovala téma využívania inovatívnych vedeckých metód a intelektuálneho kapitálu v dynamickom trhovom prostredí.

Každá z týchto pravidelných konferencií v oblasti manažmentu, organizovaných prevažne v kongresovom centre vo Vysokých Tatrách, je zameraná na významné aktuálne témy, výzvy, problémy a výsledky výskumu v danom období. Tie sú riešené v pléne, v odborných sekciách a súčasne publikované v konferenčnom zborníku. Tohtoročná konferencia mala 10 odborných sekcií, v ktorých prebehli prezentácie a diskusie v týchto oblastiach:

 • Obchodné podnikanie a manažment, manažment ľudských zdrojov,
 • Ekonómia a financie,
 • Regionálny rozvoj,
 • Konkurencieschopnosť, hospodársky rast a prežitie podnikov,
 • Marketing a inovácie,
 • Turizmus, hotelový manažment a kúpeľníctvo,
 • Environmentálny manažment,
 • Informatika a manažment,
 • Psychologické, etické, kultúrne, a ďalšie aspekty manažmentu,
 • Ekonometria a kvantitatívne metódy.

Celkovo bolo v rámci konferencie prezentovaných 131 príspevkov v písomnej podobe a množstvo z nich aj v ústnej podobe. Jednotlivé príspevky z konferencie sú publikované v rozsiahlom zborníku. Na rokovaniach plenárnych sekcií odznelo 45 vedeckých príspevkov účastníkov konferencie. Hlavné 4 úvodné plenárne prednášky prezentovali účastníci z Talianska, Grécka, Juhoafrickej republiky a Slovenska.

Súčasťou prezentácie poznatkov bola aj posterová sekcia, v rámci ktorej bolo prezentovaných 54 posterov. Vystúpenie účastníkov z rôznych krajín a svetadielov umožnilo zároveň diskutovať o úlohe kultúrneho kontextu a medzikultúrneho a medzinárodného porovnávania výsledkov výskumov.

MANAŽMENT 2018: Manažment a svet v pohybe, výzvy, príležitosti a hrozby

Spolu s vedecko-pedagogickými pracovníkmi z Fakulty manažmentu z Prešovskej univerzity sa medzikultúrnymi porovnaniami prezentovali aj prof. Natanya Meyer (Juhoafrická republika), Dr. Sayanti Shaw (India), či Dr. Robert Magda (Maďarsko) a ďalší zahraniční kolegovia.

Prezentované príspevky, ako aj diskusia k týmto príspevkom súviseli nielen s rozvojom teoretických poznatkov, ale aj s otázkami prenosu poznatkov, výsledkov výskumu do praxe. Multikultúrne a medzinárodné zastúpenie účastníkov konferencie, ako aj interdisciplinárny pohľad na riešenie problematík vyvolali zaujímavé diskusie najmä medzi zástupcami univerzít z Južnej Afriky, Indie, Talianska, Nemecka, Grécka, Ruska, Rakúska, Ukrajiny a Rumunska.

Z komparatívneho pohľadu riešili zaujímavé témy aj akademici z geograficky a historicky blízkych krajín V4. Mnohí účastníci zo zahraničných univerzít aj z iných svetových kontinentov sa zúčastňujú každej z týchto pravidelných konferencií Fakulty manažmentu každý párny rok a stali sa stálicami týchto podujatí fakulty. Pritom ich vedecká spolupráca s učiteľmi Fakulty manažmentu prebieha kontinuálne aj celé obdobia medzi konferenciami.

Okrem zástupcov univerzít sa konferencie zúčastnili zástupcovia praxe, a to viacerí členovia Expertnej a podnikateľskej rady Fakulty manažmentu. Konferencie sa zúčastnili súčasne majitelia a riaditelia podnikov, z ktorých má na zmluvnom základe Fakulta manažmentu vytvorenú sieť 45 „Stredísk študentskej praxe, praktickej prípravy a transferu výskumu" a ďalších podnikov spomedzi celkovo 102 organizácií, v ktorých študenti praxujú, ako aj zamestnávatelia absolventov fakulty.

V priebehu a na záver konferencie viacerí účastníci zo zahraničných univerzít vyslovili pozitívne hodnotenie podujatia a zaslali poďakovania a pochvalné stanoviská.

MANAŽMENT 2018: Manažment a svet v pohybe, výzvy, príležitosti a hrozby

Zľava: prof. Pantelis Kyrmizoglou (Grécko), prof. Róbert Štefko (Slovesko), Dr. Sayanti Shaw (India), prof. Tonino Pencarelli (Taliansko).

MANAŽMENT 2018: Manažment a svet v pohybe, výzvy, príležitosti a hrozby

Otvárací prejav prof. Róberta Štefka na konferencii. Zľava sediaci: Dr. Askar N. Mustafin (Rusko), Dr. Martin Steiner (Rakúsko), Dr. Robert Magda (Maďarsko), prof. Tonino Pencarelli (Taliansko).

MANAŽMENT 2018: Manažment a svet v pohybe, výzvy, príležitosti a hrozby

Úvodné plenárne zasadnutie konferencie „Management 2018: Management and the World in Motion, Challenges, Opportunities and Threats.“ v hlavnej sále kongresového centra v Starom Smokovci

MANAŽMENT 2018: Manažment a svet v pohybe, výzvy, príležitosti a hrozby

Pohľad na časť publika s prevažne zahraničnými účastníkmi.

MANAŽMENT 2018: Manažment a svet v pohybe, výzvy, príležitosti a hrozby

Pohľad na časť publika s prevažne domácimi účastníkmi.

MANAŽMENT 2018: Manažment a svet v pohybe, výzvy, príležitosti a hrozby

Vystúpenie prof. Pantelisa Kyrmizoglou (Grécko) v plenárnej časti konferencie.

MANAŽMENT 2018: Manažment a svet v pohybe, výzvy, príležitosti a hrozby

V predsedníctve konferencie zľava: prof. Róbert Štefko (Slovensko), doc. Ladislav Krajčík (Česko), prof. Pantelis Kyrmizoglou (Grécko), doc. Hanna Sokhatska, Ph.D. (Ukrajina).

MANAŽMENT 2018: Manažment a svet v pohybe, výzvy, príležitosti a hrozby

Pred kongresovým centrom časť účastníkov z Katedry manažérskej psychológie Fakulty manažmentu – zľava: doc. Zuzana Birknerová, Dr. Ivana Ondrijová, Dr. Tatiana Lorincová, Dr. Anna Tomková, doc. Miroslav Frankovský, doktorand Mgr. Dávid Miško.

MANAŽMENT 2018: Manažment a svet v pohybe, výzvy, príležitosti a hrozby

Pohľad na časť publika s prevládajúcim počtom pedagógov Fakulty manažmentu

MANAŽMENT 2018: Manažment a svet v pohybe, výzvy, príležitosti a hrozby

Zaujímavý príspevok analyzujúci vývoj ekonomických ukazovateľov krajín V4 mal v plenárnej časti rokovania Daniel Francois Meyer z Juhoafrickej republiky.