Aktuality a oznamy

Sekcia
#blog

Publikované
09.06.2023

Workshop na Katedre turizmu a hotelového manažmentu

Zaujímavé odborné podujatie sa konalo dňa 30. mája 2023 v zasadačke vedeckej rady Fakulty manažmentu, ekonomiky a obchodu za účasti členov riešiteľského kolektívu z Fakulty manažmentu, ekonomiky a obchodu, spoluriešiteľov projektu z partnerskej vysokej školy z Českej republiky, a to Panevropskej univerzity, a. s., Fakulty Vysokej školy obchodnej v Prahe - Ing. Ivety Hamarneh, Ph.D, vedúcej Katedry cestovného ruchu a Ing. Petra Houšku, PhD., člena Katedry cestovného ruchu a ďalších pozvaných hostí, ktorí vystúpili s odbornými prednáškami.

Odborný workshop na Katedre turizmu a hotelového manažmentu

Workshop otvorila a účastníkov privítala doc. Ing. Anna Šenková, PhD., vedúca Katedry turizmu a hotelového manažmentu a zároveň vedúca projektu. Vo svojom úvodnom vystúpení oboznámila účastníkov s cieľmi projektu, jeho zameraním, realizovanými aktivitami v prvom roku riešenia projektu a ďalšími plánovanými aktivitami a publikačnými výstupmi v aktuálnom roku riešenia projektu. Zdôraznila najmä, že vďaka poskytnutým finančným prostriedkom sa darí realizovať všetky plánované projektové aktivity zamerané tak na výskumnú časť projektu, ako aj na prepojenie teoretickej výučby s praxou najmä realizovaním exkurzií študentov a prednášok odborníkov z praxe na fakulte. Potreba inovácie vybraných študijných disciplín bakalárskeho študijného programu Turizmus, hotelierstvo a kúpeľníctvo je naliehavá, a to najmä s akcentom na aktuálnu situáciu v odvetví cestovného ruchu na Slovensku v záujme jeho udržateľného rozvoja v budúcnosti.

Nasledovalo vystúpenie zástupkyne vedúcej projektu doc. Ing. Kristíny Šambronskej, PhD., ktorá sa venovala problematike združovania subjektov v cestovnom ruchu z pohľadu teórie. Zdôraznila, že produkt cestovného ruchu je výsledkom kolektívnej produkcie predovšetkým regionálnych partnerov, ktorí presadzovaním spoločných záujmov a pochopením vzťahov medzi subjektmi môžu úspešne rozvíjať destináciu cestovného ruchu. V sieťach kooperujú vzájomne si konkurujúci partneri v regióne, čo znamená, že inak priami konkurenti si musia uvedomiť a byť ochotní vytvárať strategické aliancie a využívať synergické efekty kooperácie.

S ďalším príspevkom vystúpila RNDr. Ema Gojdičová zo Štátnej ochrany prírody SR, RCOP v Prešove. Jeho názov bol: „Udržateľný cestovný ruch a ochrana prírody v národnom parku Poloniny“. V úvode sa zamerala najmä na legislatívne podmienky ochrany prírody na Slovensku, ktorá sa realizuje vo verejnom záujme, predstavila históriu vzniku národných parkov a ďalších chránených území. Následne na konkrétnom príklade národného parku Poloniny, ktorý bol vyhlásený v roku 1997, vysvetlila aktivity, ktoré sa v ňom smú realizovať, aby bola zachovaná postupná obnova prirodzených ekosystémov najmenej na troch štvrtinách územia národného parku.

Odborný workshop na Katedre turizmu a hotelového manažmentu

Ďalšia prednášajúca, Ing. Daniela Galandová, manažérka pre rozvoj NP Poloniny, nadviazala na vystúpenie RNDr. Emy Gojdičovej príspevkom pod názvom: „Národný park Poloniny – živá krajina na slovensko-poľsko-ukrajinskom pohraničí“. Svoju pozornosť zamerala najmä na predstavenie prírodných hodnôt NP Poloniny, ktorými sú najmä Karpatské bukové pralesy, zapísané do zoznamu svetového prírodného dedičstva UNESCO, Park tmavej oblohy Poloniny a ďalšie. Podstatnú časť vystúpenia venovala už realizovaným a plánovaným rozvojovým aktivitám v NP Poloniny tak v oblasti ochrany prírody, ako aj rozvoja cestovného ruchu.

Mgr. Michaela Zdražilová, výkonná riaditeľka OOCR Horný Zemplín vo svojom príspevku pod názvom: „Spolupráca prináša výsledky v rozvoji cestovného ruchu. Príklady dobrej praxe z OOCR Horný Zemplín“ predstavila bohaté aktivity a produkty tejto oblastnej organizácie cestovného ruchu, ktorá má aktuálne 30 členov z radov samospráv, podnikateľského a tretieho sektora.

Aplikáciu indikátorov ETIS pre udržateľný rozvoj destinácie cestovného ruchu na príklade vybraných európskych krajín predstavila vo svojom vystúpení Mgr. Erika Kormaníková, interná doktorandka na Katedre turizmu a hotelového manažmentu, ktorá sa touto problematikou zaoberá aj vo svojej dizertačnej práci.

V bohatej diskusii ku všetkým predneseným témam účastníci vyjadrili svoje názory a zaznelo aj kladné hodnotenie realizácie odborného workshopu, ako aktívnej formy spolupráce vysokej školy s praxou. Zhodli sa tiež v potrebe nových riešení a prístupov v manažmente cestovného ruchu na Slovensku za účelom jeho udržateľného rozvoja v období po pandémii Covid-19 a po skončení vojnového konfliktu na Ukrajine. Hlavným publikačným výstupom druhého roka riešenia projektu bude vysokoškolská učebnica „Udržateľný rozvoj cestovného ruchu – nové výzvy a trendy“.

Autorka: Anna Šenková, PhD.

Foto: Martin Rovňák